Detail předmětu

Databázové systémy

FP-DBS-AAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti: Historie databázových systémů. Architektury systémů řízení bází dat. SQL server - celkový pohled. Relační databázový systém. Datové typy, organizace a ukládání dat, indexy. Jazyk SQL. Vytváření a spojování tabulek. Omezení tabulek a normalizace. Transakce, zámky a uložené procedury. Technologie XML. Analytické služby. Bezpečnost.

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z datového modelování, algoritmizace a programovacích technik.

Doporučená nebo povinná literatura

LACKO, L. Microsoft SQL Server 2008, správa,konfigurace, programování. Brno, Computer Press 2009, 469 s., ISBN 978-80-251-2101-6 (CS)
BRUST, A.J. Mistrovství v programování SQL Serveru 2005. Brno, Computer Press 2007, 833s., ISBN 978-80-251-1607-4
HOTEK, M. SQL Server 2008, krok za krokem. Brno, Computer Press, 2009, 488 s. ISBN 978-80-251-2466-6. (CS)
STEPHENS, R.K. a R.R. PLEW. Naučte se SQL za 21 dní. Brno, Computer Press 2004, 491 s., ISBN 80-722-6870-8
VIEIRA, R. SQL Server 2000; programujeme profesionálně. Praha, Computer Press 2001, 1105 s., ISBN 80-7226-506-7
MORKES D.SQL Server 2000; tvorba, úprava a správa databází. Praha, Grada 2004, 225 s., ISBN 80-247-0732-2

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky zápočtu:
Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tedy 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrálního testu, zápočet nebude udělen s možností zvážení zahájení disciplinárního řízení.
Půlsemestrální test - písemně, (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a vypracováním praktického úkolu dle zadání. Neexistuje opravný termín. (20 bodů)
Vypracování projektu - jeden projekt dle zadání s příslušnou dokumentací. Se zadáním jsou studenti seznámeni na druhé přednášce. (20 bodů)

Podmínky zkoušky:
Závěrečná zkouška - písemně, formou testu (odpovědi mohou být volbou jedné správné z několika, větné odpovědi nebo jejich kombinace) a ústním přezkoušením. (60 bodů pro písemnou část zkoušky, pro úspěšné absolvování zkoušky je nutné písemnou část zkoušky vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 30 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body s hodnocením F.)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
1. Konceptuální návrh databáze (modelování, datové typy, ukládání dat a struktury indexů, datové slovníky, dokumentace, E-R diagram).
2. Logický návrh databáze (optimalizace databázových struktur, řešení různých typů relačních vazeb, multiplicita).
3. Fyzický návrh databáze (tvorba databáze a tabulek v jazyce SQL, omezení, implementace databázového schématu na SQl server).
4. Výběr dat z databáze v jazyce SQL (výběr sloupců, řádků, třídění, seskupování, agregace, vnořené dotazy).
5. Výběr dat z více tabulek v jazyce SQL (spojování tabulek klauzulemi where a join pomocí různých kombinací).
6. Vkládání, úpravy a mazání dat v jazyce SQL (vložení záznamu do tabulky, vložení dat z jiné tabulky, vkládání unikátních hodnot, změna dat v tabulce, vymazání dat z tabulky).
7. Databázové objekty - pohledy, transakce, spouště (transakční zpracování, úložné a návratové body, procedurální nádstavby jazyka SQL, řízení toku příkazů, cykly, ošetření chyb, práce sse spuštěmi-triggers).
8. Databázové objekty - uložené procedury (tvorba uložených procedur, práce s proměnnými a parametry, vnoření uložených procedur).
9. Databázové objekty - kurzory (deklarace, otevření, výběr údajů, typy kurzorů, problémy spojené s kurzory).
10. Správa SQL Serveru (zálohování, replikace, bezpečnost, uživatelská oprávnění).
11. Práce s nerelačními údaji a strukturami (XML, datový typ FILESTREAM, geografické a geometrické údaje).
12. Integrační a reportovací služby SQL Serveru (ETL procesy, tvorba reportů).
13. Nové trendy v databázových technologiích

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a návrhem relačních databází, jejich postavením v architektuře IS/ICT, implementací a získání praktických dovedností s dotazovacím jazykem SQL. Studenti budou schopni navrhnout kompletní databázový model včetně jeho fyzické implementace na SQL server, vytvářet efektivní dotazy včetně tvorby databázových objektů jako jsou uložené procedury, kurzory, transakce. Budou disponovat dovednostmi se základní správou SQL Serveru včetně zálohování, replikací a uživatelskými právy. Databázové systémy navazují na předmět Datové a funkční modelování a předpokládají znalosti z oblasti datového modelování, návrhu relačních databází a relační algebry.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednášce není povinná. Cvičení s počítačovou podporou jsou povinná, docházka je kontrolovaná. Jednu absenci na cvičení může vyučující omluvit. Student nahradí tuto absenci vypracováním zvlášť zadaného domácího úkolu.

Cvičení s počítačovou podporou jsou zaměřena na výuku funkcí a nástrojů MS SQL Serveru včetně dotazovacího jazyka SQL. Během semestru se píše semestrální test za maximálně 20 bodů. Pro tento semestrální test neexistuje opravný termín. Pokud má student řádně doloženou a vyučujícím omluvenou absenci právě ve cvičení, kde se píše půlsemestrální zkouška, může se nahlásit na náhradní termín.

Ve druhé přednášce je zadán studentům samostatný projekt za maximálně 20 bodů. Aby byl tento projekt uznán, musí za něj student získat min. 10 bodů. Projekt student odevzdá v zápočtovém týdnu.
Studenti, kteří mají Individuální studijní plán, tzn. nechodí do výuky, musí pro získání zápočtu vypracovat a odevzdat zvláštní samostatný projekt. Za tento zvláštní projekt lze získat max. 30 bodů.

Předmět je zakončen písemnou zkouškou za max. 60 bodů. Účast na zkoušce je povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor