Detail předmětu

Informatika pro ekonomy

FP-iePAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na práci s textovým editorem MS Word, tabulkovým procesorem MS Excel a nástrojem pro tvorbu prezentací MS Powerpoint.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojí si základní nezbytné dovednosti při používání aplikačního nástroje MS Office 2013. Tyto dovednosti a zkušenosti mohou využívat jako nástroj ke zpracovávaní projektů a úloh v ostatních předmětech.

Prerekvizity

1. základy používání PC (teoretické i praktické) 2. základy ovládání operačního systému MS Windows 8, 10

Doporučená nebo povinná literatura

PECINOVSKÝ, J. Microsoft Office 2013 Podrobná uživatelská příručka, ComputerPress 2013, EAN: 9788025141021 (CS)
BARILLA, J. Microsoft Excel 2010: podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2010. 416 s. ISBN 978-80-251-3031-5.
HRADSKÝ, J. PowerPoint 2003 snadno a rychle, Grada, Praha 2004, ISBN 8024709031

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek :
1. Aktivní účast na cvičeních bude vyhodnocena vyučujícím a pravidla budou zveřejněna na první přednášce
2. Úspěšná zápočtová písemka

Forma zkoušky je kombinovaná a skládá se ze 2 částí:
1. Písemná část - příklad (MS Office)
2. Ústní část - teorie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní jednotky, číselné soustavy, převody číselných soustav,
2. Binární součty, rozhodovací tabulka, ASCII
3. MS Powerpoint - návrh, multimediální objekty, přechody, animace,
4. Prezentace, rozložení, záznam prezentace, tvorba vlastních presentací
5. MS Word - typografie, zásady tvorby dokumentu, šablony dokumentu, rozložení stránky, vzhled stránky a odstavec, konce stránek a oddílů, speciální znaky (konec řádků, konec odstavce, konec stránky, výpustka, tabulátor, pevná mezera, dlouhá, krátká a pevná pomlčka).
6. MS Word - styly odstavců, pás karet vložení, hypertextový odkaz, obrazce, snímek obrazovky, záhlaví, zápatí, číslování stránek, tabulka, funkce tabulky, obsah, poznámka pod čarou, seznam, textové pole, rovnice,
7. MS Word - reference, vložení obsahu, bibliografie, křížové odkazy, vložení rejstříku, vložení seznamu citací, revize, sledování změn, vložení komentáře, volba jazyka pro korekturu pravopisu, přijmutí a odejmutí změn, porovnání verzí,
8. MS Word - hromadná korespondence, interní (MS Excel) a externí zdroj dat, příjemce-zdroje vstupních dat, kontakty MS Outlook, slučovací pole, přepínání zobrazení, tvorba bloku adres, shoda polí, pravidla, dotaz, pokud..pak..jinak, náhled výsledků, sloučení do nového dokumentu, pro tisk, pro email.
9. MS Excel - buňka, list, jednoznačná adresa buňky v rámci listu, sešitu, úložiště, číselná hodnota, odkaz, text, logická hodnota, hypertextový odkaz, funkce, vzorec, ovládací prvek. formátování tabulky, styly, podmíněné formátování, formáty buněk, zarovnávání , slučování buněk,
10. MS Excel - vložení tabulky, definování názvu, správce názvu, předchůdci, následovníci, seřazení dat, filtr dat (automatický, rozšířený), text do sloupců, odebrání duplicit, citlivostní analýza, správce scénářů,
11. MS Excel - souhrny, kontingenční tabulka, kontingenční graf,
12. MS Excel - týden - funkce podle kategorií, použití průvodce, grafy.
13. MS Excel - řešení příkladů

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty dovednosti pracovat s textovým editorem, tabulkovým procesorem a nástrojem pro tvorbu presentací tak, aby všechny tyto kancelářské nástroje mohly být využívány studenty jednak ve výuce dalších předmětů, nebo také k praktickému využití zejména v oblasti ekonomie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě neúčasti na cvičení může vyučující stanovit náhradní úkol k vypracování

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor