Detail předmětu

Orchestrální hra 2

FEKT-POH2Ak. rok: 2017/2018

Prohloubení znalosti kompozičních forem, vývoj instrumentace jednotlivých období, vývoj hudebních nástrojů, nástrojové obsazení, posazení orchestru, akcentace na špičková světová orchestrální tělesa, dirigenty, sólisty, seznámení s akustickým prostředím od antiky ( amfiteátry Itálie, Řecka), renezančních zámeckých sálů, barokních divadel, operních a koncertních sálů, víceúčelových sálů Evropy, Japonska, Ameriky, Austrálie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat dynamiku a barevnou vyváženost v rámci jednotlivých hudebních stylů,
- charakterizovat spolupráci s dirigentem,
- charakterizovat zákonitosti doprovodu sólisty,
- popsat princip recitativů a spolupráce se zpěvákem.

Prerekvizity

Jsou požadovány schopnosti charakterizovat smyčcové, dechové, žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a schopnost vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Burghauser, J., Špelda, A.: Akustické základy orchestrace – Panton, Praha, 1967
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Kunitz, H.: Die Instrumentation, Breitkopf - Hartel, Leipzig 1956-1961
Rimskij - Korsakov, A. N.: Osnovy orkestrovky, (polnoje sobranie sočiněnij, tom. III.) GMI, Moskva 1959
Rychlík, J. a kolektiv: Moderní instrumentace, vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů, Panton, Praha 1968
Vačkář, V. , Vačkář D. C.: Instrumentace symfonického orchestru a hudby dechové, SNKLHN, Praha 1954

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Účast na cvičeních je kontrolovaná. Přednášky jsou vedeny seminárním způsobem a jsou doplněné notovými ukázkami partitur, DVD nahrávkami, fotografickým materiálem, schématy a studiemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. hudba konce 19. století a začátku 20. století, význam českých autorů
3.-6. impresionismus, verismus, atonalita
7.-9. dodekafonie, punktualismus, neoklasicismus, neofolklorismus
10.-11. expresionismus, futurismus, modální hudba
12.-13. tembrová hudba, nástup elektoniky ( generované zvuky)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s komorním a orchestrálním repertoárem a specifickými úkoly společného provozování hudby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning