Detail předmětu

Orchestrální hra 1

FEKT-POH1Ak. rok: 2017/2018

Prohloubení znalosti kompozičních forem, vývoj instrumentace jednotlivých období, vývoj orchestru od komorních ansámblů až po symfonická tělesa novoromantismu, vývoj hudebních nástrojů, nástrojové obsazení, posazení orchestru, akcentace na špičková světová orchestrální tělesa, dirigenty, sólisty, seznámení s akustickým prostředím od antiky (amfiteátry Itálie, Řecka), renezančních zámeckých sálů, barokních divadel, operních a koncertních sálů Evropy, Japonska, Ameriky, Austrálie.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat problematiku frázování v rámci většího počtu interpretů,
- popsat smykové techniky a ladění smyčcových nástrojů,
- charakterizovat ladění dechové harmonie,
- popsat dynamiku a barevnou vyváženost jednotlivých orchestrálních skupin.

Prerekvizity

Jsou požadovány schopnosti charakterizovat smyčcové, dechové, žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a schopnost vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

Beck, J.. Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N.Y., 1998.
Blades, J.: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975.
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Kotek, M.: Bicí nástroje – Panton, Praha, 1983.
Modr, A.: Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha 1977
Špelda, A.: Hudební akustika – SPN, Praha 1971

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Účast na cvičeních je kontrolovaná. Přednášky jsou vedeny seminárním způsobem a jsou doplněné notovými ukázkami partitur, DVD nahrávkami, fotografickým materiálem, schématy a studiemi.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-3. renesance
4.-6. baroko
7.-9. klasicismus
10.-11. romantismus
12.-13. novoromantismus

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s komorním a orchestrálním repertoárem a specifickými úkoly společného provozování hudby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný
    obor P-AUD , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, volitelný všeobecný

Typ (způsob) výuky

 

Ostatní aktivity

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning