Detail předmětu

Projektování v elektroenergetice

FEKT-BPEEAk. rok: 2017/2018

Legislativa projektování, kvalifikace pracovníků v elektrotechnice, tvorba a použití projektové dokumentace elektrických a energetických zařízení, orientace v technických podkladech, normách a předpisech, oceňování a výměry prací a materiálu, použití výpočetní techniky při projektování, dimenzování a jištění elektrických sítí, ochrana proti nebezpečnému dotyku, konstrukční materiály používané v elektrotechnice a návaznost na projektování.

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v problematice projektování, počínaje legislativou, normami, kvalifikací pracovníků, přes vybrané problémy projektování v energetice, návrhy vedení, elektrických zařízení, dimenzování a jištění vedení, kreslení elektrotechnických schémat, tvorba výkresové a technické dokumentrace, tvorba rozpočtů a kalkulace cen prací a materiálů, použití výpočetní techniky při projektování.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Dvořáček, K., Csirik, V.:Projektování elektrických zařízení, Praha IN-EL 1999
Katalogy předních výrobců silnoproudých zařízení - Siemens, Schrack, Moeller, ABB
Příručka pro projektování, montáže a revize, SALTEK 1998, 1999

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen za aktivitu ve cvičení, samostatné úkoly, zakončen hodnocením závěrečné zkoušky s částí příkladovou a teoretickou

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek
1. Všeobecný úvod do projektování, požadavky na samostatné projektování.
2. Pojmy v projektování, projekt, projektová dokumentace, výkresová dokumentace.
3. Legislativa v projektování, normy a předpisy, klasifikace způsobilosti pracovníků v elektrotechnice.
4. Rozdělení vlivů prostředí, kategorie prostorů.
5. Výkazy výměr, rozpočty, oceňování prací a materiálů, kalkulace, kalkulační vzorce.
6. Elektroinstalační materiál v sítích nn, spojovací a propojovací materiály, vodiče, kabely, vedení, materiály používané v praxi, uzemnění, hromosvody, ochranné pospojování.
7. Projektování silových rozvodů. Dimenzování a jištění vedení.
8. Projektování rozvaděče nn. Projektování přepěťových ochran.
9. Projektování slaboproudýchrozvodů.
10. Úkoly projektanta budoucnosti v oblasti energetiky, celkový náhled na energetické problémy dnešního a budoucího světa.
11. Systémy CAD, CAM, CAE, současné trendy v projektování.
12. Zvaná přednáška odbroníka z praxe.
13. Zvaná přednáška odbroníka z praxe.

Osnova cvičení odborného základu
1. Příklady tvorby výkresové dokumentace.
2. Výpočet dimenzování svodičů.

Osnova počítačových cvičení
1. Zadání projektu elektroinstalace.
2. Návrh schématu zapojení, dimenzování, návrh jištění.
3. Tvorba výkresové dokumentace.
4. Návrh ochrany proti přepětí.
5. Zpracování výkazu výměr, ocenění prací a materiálu.

Osnova laboratorních cvičení
1. Klasické světelné obvody a zásuvkové obvody.
2. Zapojení asynchronního motoru.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou projektování v elektroenergetice a s obecnými pojmy souvisejícími s projektováním zejména pak s návrhem a vypracováním projektu, plánováním rozpočtu, seznámení s tvorbou výkresové dokumentace a počítačovou podporou projektování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

9 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

30 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor