Detail předmětu

Navrhování elektrických pohonů

FEKT-BNEPAk. rok: 2017/2018

Elektrický pohon jako systém, interakce pohonu a okolí, volba koncepce a dimenzování pohonů, ochrany a jištění. Tvorba projekční dokumentace. Základy spolehlivosti pohonů a výpočet ukazatelů spolehlivosti. Navrhování pohonů odolných proti rušení.

Výsledky učení předmětu


Absolvent předmětu je schopen:
-zvládnout inženýrský přistup k projektování v elektrotechnice
- samostatně navrhovat elektrický regulovaný pohon k danému pracovnímu mechanizmu
- dimenzovat motor a ostatní výkonové prvky pohonu včetně jištění a ochran
- navrhnout regulační obvody pohonu
- vpracovat projekční dokumentaci pohonu
- vypočítat projektovanou spolehlivost pohonu

Prerekvizity

Student by měl mít základní znalosti z matematiky, elektrických obvodů, teorie řízení, elektrických strojů a výkonové elektroniky a výkonové elektroniky.

Doporučená nebo povinná literatura

Kule, L. a j.: Technika elektrických pohonů, Technický průvodce 50, SNTL Praha, 1983
Poláček: Technické kreslení dle mezinárodních norem, Montanex, Ostrava, 1995
Skalický, J.: Navrhování el. pohonů, skripta FEKT, 2002

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Numerické cvičení představuje vypracování kompletního projektu tříosého pohonu posuvů obráběcího stroje včetně vytvoření projekční dokumentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinné vypracování projektu 40 bodů
Závěrečná zkouška: písemná část 40 bodů, část ústní 20 bodů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Elektrický pohon jako systém
Postup návrhu el. pohonu.
Oceňování variantních řešení projektu.
Interakce pohonu a prac. stroje.
Struktury řídicích a regulačních obvodů
Koncepce jištění a ochran.
Skladba projekční dokumentace
Druhy elektrotechnických výkresů a schemat
Spolehlivost elektrotechnických zařízení, ukazatelé spolehlivosti
Statistický odhad ukazatelů bezporuchovosti
Ověřování spolehlivosti zkouškami,
Elektromagnetická kompatibilita
Navrhování pohonů odolných proti rušení

Cíl

Cílem je získání znalostí metodiky projektování a navrhování elektrických pohonů výrobních strojů a zařízení, od zadání přes návrh koncepce, dimenzování, návrh regolačních smyček až po tvorbu projekční dokumentace a schemat zapojení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání projektu je povinné

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-B bakalářský

    obor B-SEE , 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor