Detail předmětu

Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví

FP-BtodvPAk. rok: 2017/2018

Úvod do studia práva duševního vlastnictví: účel, systém, prameny práva, mezinárodní organizace (WIPO, WTO, EPO, UNESCO), veřejná správa průmyslového vlastnictví.
Základní prvky chráněných předmětů práva.
Výkon a prosaditelnost práv duševního vlastnictví.
Práva průmyslového vlastnictví.
Právo autorské a práva související.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Analyzovat případovou studii transferu technologií.
Demonstrovat znalost práva duševního vlastníctví ČR.

Prerekvizity

Dobré jazykové znalosti. Základní znalosti českého práva.

Doporučená nebo povinná literatura

Hajn, Petr - Horáček, Roman - Čada, Karel. Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vyd. Praha : C.H. Beck, 2005. xxiv, 424. (Právnické učebnice). ISBN 8071798797. (CS)
Slováková, Zuzana. Průmyslové vlastnictví. Vyd. 1. Praha : Orac, 2003. 150 s. ISBN 80-86199-63-0. (CS)
Telec, Ivo - Tůma, Pavel. Autorský zákon. Komentář. 1. vyd. Praha : Verlag C. H. Beck, 2007. 989 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7179-608-4. (CS)
Smejkal, V. a kol.: Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. vydání. Praha, C.H.Beck 2004, ISBN 80-7179-765-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na písemném testu. Kritéria budou oznámena na začátku výuky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do práva duševního vlastnictví.
2. Druhy práv duševního vlastnictví.
3. Ochrana a prosaditelnost práv duševního vlastnictví.
4. Práva průmyslová.
5. Práva autorská.
6. Právo duševního vlastnictví v podniku a jeho ochrana.
7. Transfer technologií.

Cíl

a) Poskytnout studentům znalosti a vědomosti o českém právu duševního vlastnictví v kontextu s mezinárodním a komunitárním právním rámcem včetně metod pro jejich ochranu.
b) Charakterizovat právní charakteristiky a pojmové znaky chráněných objektů; porozumění právním aspektům nakládání s chráněnými předměty.
c) Porozumění principům a metodám při transferu technologií.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná docházka a aktivní účast na výuce jsou požadovány.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, letní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor