Detail předmětu

Strategický management

FP-smanPAk. rok: 2017/2018

Strategické řízení firmy v tržním - konkurenčním prostředí lze označit za životně důležitý aspekt potenciálního úspěchu firmy. Rozhodnutí o strategii firmy, má-li zvolená strategie přivést firmu k požadovanému cíly, musí vycházet z důkladné strategické analýzy. Teprve na jejím základě lze generovat možná řešení, vybrat a implementovat optimální variantu. V rámci procesu strategické řízení pak management firmy hodnotí faktory jako jsou disponibilní zdroje, poslání a cíle a externí a interní prostředí firmy. Takto pojímaná a vytvořená strategie, se může stát solidním základem konkurenceschopnosti firmy.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s procesem strategického řízení ve firmě a principy strategického myšlení. Budou seznámeni s analytickými postupy pro strategickou analýzu interních i externích faktorů. Naučí se postupu pro formulaci strategií založeném na hierarchické struktuře strategií - corporate, business, a funkční strategie. Naučí se jak postupovat při výběru, realizaci a hodnocení strategie.

Prerekvizity

Studenti musí mít základní znalosti postupů v oblasti plánování, organizování, stimulace a kontroly. Je třeba aby se orientovali v základních funkcích podniku. Vyžaduje se znalost běžných marketingových metod.

Doporučená nebo povinná literatura

GRANT, R.M. Contemporary strategic analysis. 6th ed. Blackwell Publishing, 2008. 482 p. ISBN 978-1-4051-6309-5. (EN)
KEŘKOVSKÝ, M. - VYKYPĚL, O. Strategické řízení. 1. vyd. Brno: VUT v Brně Fakulta podnikatelská, 1998. 157 s., ISBN 80-214-1111-2 (CS)
HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307 (EN)
KOTLER, P. Matrketing Management. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2001. 720 s. ISBN 80-247-0016-6. (CS)
MALLYA, T. Základy strategického řízení a rozhodování. 1.vyd., Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. 246 s. ISBN 978-80-247-1911-5. (CS)
JOHNSON, G. - SCHOLES, K. Cesty k úspěšnému podniku. Přel. Z. Strnad. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. 803 s. Přel. z: Exploring Corporate Strategy. ISBN 80-7226-220-3 (CS)
ZICH, R. Koncepce úspěchuschopnosti Konkurenceschopnost - vítězství, nebo účast v soutěži?. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2012. 125 s. ISBN: 978-80-7204-818- 2. (CS)
MINTZBERG - QUINN - GHOSHAL The Strategic Management Process. Revised European Edition. Prentice Hall Europe 1998, 1036 p. ISBN 0-13-675984-X. (EN)
PORTER, MICHAEL E. Competitive Advantage. First Free Press Export Edition: Free Press 2004. 557 s. ISBN: 0-7432-6087-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se odvíjí od získaného počtu bodů. Body je možné získat za aktivitu ve cvičeních, zpracování a obhajobu projektu a zkoušku (písemná ústním dozkoušením). Bodování jednotlivých částí je následující:
Zpracování a obhajoba projektu až 70 bodů:
• Hodnocení ze cvičení – hodnotí cvičící – až 20 bodů – pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 10 bodů. Hodnotí se: úroveň rozpracování zadání (až 12 bodů), příprava na konzultace na cvičeních a realizované konzultace (až 8 bodů – 4 x 2). Minimálně jedna konzultace zadání je povinná.
• Obhajoba projektu – hodnotí přednášející – až 50 bodů – probíhá formou týmové diskuze, tým dostane zpětnou vazbu k projektu. Studenti musí prokázat jak znalost projektu a řešeného problému, tak znalost odpovídající teorie, tj. při obhajobě budou položeny i otázky týkající se teorie, která je v projektu uplatněna.
Písemná zkouška s ústním dozkoušením až 50 bodů.
První část obsahuje 10 otázek s volitelnými odpověďmi A až E (20 minut), druhá část pak dvě otevřené otázky (60 minut). U otázek s volitelnými odpověďmi bude pouze jedna odpověď správná. Správná odpověď je hodnocena 1 bodem, špatná odpověď -1 bodem a žádná odpověď 0 body. Pro zpracování části s otázkami s volitelnými odpověďmi není možné používat žádné podklady. Otevřené otázky jsou hodnoceny každá maximálně 20 body. Zpracování otevřených otázek probíhá formou „open book“. Následná ústní rozprava je zaměřena na případné doplňující otázky ke zpracovanému řešení a dává studentům možnost reagovat na hodnocení písemné části.
Informace k projektu
Při zpracování projektu studenti řeší v týmech (3-8 členů) analytický, nebo aplikační projekt. Detailní specifikace typů projektu viz e-learning. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru cvičícímu. Před odevzdáním zadání je povinná minimálně jedna konzultace zadání a zadání musí být cvičícím schváleno. Tým musí obecné zadání upravit a specifikovat. Termíny obhajob jsou plánovány na první dva týdny zkouškového. Délka jedné obhajoby je 60 – 90 minut. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu absolvovat v náhradním termínu. Studenti odevzdají písemné zpracování projektu nejpozději týden před termínem obhajoby mailem přednášejícímu. Pro odevzdání je preferován formát pdf. Pro název souboru použijte příjmení vedoucího člena týmu. Tým je hodnocen jako celek a pro individuální úpravu hodnocení jsou zohledněny odpovědi členů týmu na položené otázky. Součástí hodnocení může být i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – hodnotící tabulka bude v e-learningu.
Penalizace: Pozdní odevzdání zadání: -10b / Pozdní odevzdání projektu: -10b / Chybějící povinná konzultace: -10b
Výsledná klasifikace je založena na celkovém počtu bodů – body ze cvičení, obhajoba a zkouška. Opravné termíny se řídí pravidly VUT. Minimální počet získaných bodů v součtu je 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Strategický management – vymezení procesu strategického řízení, hierarchie firemní strategie.
2. Strategické cíle, vazba cílů na vizi, misi, firemní, business a funkční strategii.
3. Vymezení a analýza tržního prostředí. Identifikace relevantních faktorů obecného a oborového okolí. Analýza konkurenčního prostředí. Identifikace zákazníků a konkurentů. Analýza konkurenčních vztahů.
4. Analýza interních faktorů konkurenční výhody na základě funkčního přístupu. Aplikace hodnotového řetězce jako nástroje pro analýzu a rozvoj konkurenční výhody.
5. Aplikace pojetí založeného na zdrojích a koncepce základních kompetencí v procesu identifikace a rozvoje konkurenční výhody.
6. Definice business strategie. Konkurenční charakter business strategie. Využití business modelu pro vymezení business strategie.
7. Formulace vize a mise. Firemní strategie v kontextu diversifikace. Restrukturalizační opatření. Firemní strategie v kontextu rozvoje strategické konkurenceschopnosti.
8. Hierarchie firemní strategie v kontextu internacionalizačních aktivit firmy.
9. Strategický rozvoj prostřednictvím externí spolupráce. Strategické aliance a sítě. Strategické dopady fúzí a akvizic.
10. Implementace strategie. Organizační aspekty implementace strategie. Strategická kontrola. Strategické vůdcovství a role managementu v implementaci strategie.

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem strategického řízení firem v tržním a konkurenčním prostředí. Důraz je kladen na vysvětlení principu analytických metod a možností jejich aplikace a tvorbu strategie a její realizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je hodnocená. Povinná je účast na obhajobě projektu. Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-ŘEP , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
    obor MGR-UFRP , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor