Detail předmětu

Objektově orientované programování

FEKT-BOOPVolitelný oborovýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2015/2016Letní semestr1, 2 ročník6  kreditů

Základní rysy platformy .NET, seznámení s vývojovým prostředím MS Visual Studio. Základy jazyka C# - základní typy, třídy, operátory, konverze, cykly, rozhodování, hodnotové a referenční typy, výčtové typy, číselné datové typy, řetězce a znaky, operace s řetězci, pole a kolekce, jmenné prostory. Objektově orientované programování v C# - pilíře OOP, zapouzdření, dědičnost, polymorfismus, přetypování, doba života objektu, zpracování výjimek, delegáti, události, generiky, reflexe, anonymní třídy, typy var a dynamic, lambda výrazy, integrovaný jazyk pro dotazování - LINQ. Knihovny .NET - knihovna kolekcí, jmenný prostor pro práci se soubory - System.IO, jmenný prostor pro uživatelské rozhraní - System.Windows.Forms. Webové aplikace a webové služby - principy návrhu webové aplikace a webové služby, knihovna System.Net, jednoduchá komunikace klient-server pomocí socketů.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- ovládat vývojové prostředí Microsoft Visual Studio,
- sestavit program v jazyce C#,
- ladit program v jazyce C# a hledat chyby,
- vysvětlit pilíře objektového programování.
- navrhnout objektovou strukturu programu,
- navrhnout grafické uživatelské rozhraní,
- navrhnout relační model databázové aplikace,
- vytvořit webovou službu a webovou aplikaci.

Prerekvizity

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen algoritmizovat jednoduché úlohy v jazyce C, měl by mít zkušenosti s vývojovým prostředím a laděním programů. Obecně jsou požadovány znalosti programování v jazyce C či JAVA. Předpokládá se absolvování povinných předmětů BPC1T a BPC2T.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 22 bodů za cvičení (body student získává za 11 hodnocených cvičeních po dvou bodech)
až 28 bodů za semestrální projekt
až 50 bodů za zkoušku (písemná část 40 bodů + ústní část 10 bodů)
Zkouška má povinnou písemnou a povinnou ústní část.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Prostředí .NET a jeho architektura, vlastnosti jazyka C#, zásady, objektově orientované programování, vývojové prostředí Microsoft Visual Studio 2012, typy, operátory, konverze.
2. Třídy, instance, členy třídy (datové složky, události, metody, vlastnosti), konstruktory, modifikátory.
3. Cykly, podmínky, výčtové typy.
4. Řetězce, pole, jmenné prostory.
5. Pilíře objektově orientované programování v C# (zapouzdření, dědění, polymorfismus).
6. Virtuální metody, abstraktní třídy, skrývání členů, přetypování, zpracování výjimek.
7. Rozhraní, delegáti, události, generiky, reflexe, lambda výrazy, LINQ.
8. Kolekce, práce se soubory.
9. Grafické uživatelské rozhraní – Forms, WPF.
10. Základy databázových systémů, jazyk SQL.
11. Přistup k datům MS SQL, technologie LINQ to SQL.
12. Webové služby, ASP .NET aplikace.
13. Rekapitulace látky, rozbor písemné části zkoušky.

Cíl

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače se základními principy objektového programování a základními vlastnostmi jazyka C#. Důraz je kladen také na praktické použití těchto principů k řešení konkrétních programátorských úloh.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Počítačová cvičení jsou povinná, řádně omluvené zmeškané počítačové cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na poč.

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning