Detail předmětu

Technická zařízení budov I (S)

FAST-BT51Ak. rok: 2013/2014

Základní principy technických zařízení budov a zdravotně technických instalací. Navrhování hygienických zařízení. Vedení instalací v budovách. Volba sestav zařizovacích předmětů.
Hlavní principy odvádění odpadních vod z budov. Hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace. Navrhování splaškové a dešťové kanalizace v budovách. Kanalizační přípojky.
Hlavní principy zásobování budov pitnou vodou. Navrhování vnitřního vodovodu. Hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu. Ochrana proti znečištění pitné vody. Příprava teplé vody. Tepelná ochrana. Zařízení pro zásobování požární vodou. Vodovodní přípojky.
Vnitřní elektrické silové rozvody. Materiály pro elektrické instalace. Elektrické přípojky. Návrh hromosvodu.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Studenti porozumí hlavním principům odvádění odpadních vod z budov a zásobování budov vodou. Studenti budou schopni navrhovat standardní řešení splaškové a dešťové vnitřní kanalizace a vnitřního vodovodu v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Dále budou schopni navrhovat přípojky pro tyto instalace. Studenti získají znalost dimenzovat potrubí vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a přípojek a schopnost připravovat odpovídající technické výkresy. Studenti budou schopni využít těchto znalostí pro komplexní návrh budov.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov, základových, svislých, vodorovných a střešních konstrukcích budov, základy hydromechaniky, základy vodárenství a stokování, základní teoretické znalosti o stejnosměrném a střídavém proudu.

Korekvizity

Základní znalosti o vlastostech zemin, vodě v zeminách, sedání zemin. Základní znalosti o betonových a zděných konstrukcích konstrukcích budov.

Doporučená nebo povinná literatura

Steele, A.: Engineered Plumbing Design. Construction Industry Press, Almhurst, IL, USA, 1982. (EN)
Dvořáček K. a kol.: Elektroinstalace v bytové a občanské výstavbě I.II. IN-EL Praha, 1996. (CS)
Čupr, K., Bartošová, B., Počinková, M., Vrána, J.: Zdravotní technika pro kombinované studium. CERM Brno, 2002. (CS)
Bárta, L., Čupr, K.: TZB I (S) - M01, M02, M03, M04. Fakulta stavební - elektronická podoba, 2006. (CS)
Žabička, Z.- Vrána, J.: Zdravotně technické instalace. ERA group, 2009. ISBN 978-80-7366-139-7. (CS)
Harris, C., M.: Handbook of Utilities and Services for Building. McGraw-Hill Publishing Company, NY, USA, 1990. (CS)
Stein, B.: Building Technology. John Wiley & Sons Inc., NY, USA, 1997. (EN)
Valášek. J. a kol.: Zdravotně technická zařízení a instalace. Jaga, Bratislava, 2001. 80-88905-65-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V přednáškách je uveden výklad základních principů, návrhových metod a řešení standardních případů. Ve cvičení studenti provádí praktické výpočty a návrhy pro individuálně zadanou budovu. V laboratoři ústavu mohou studenti vidět modely technických zařízeni budov a jejich příslušenství.

Způsob a kritéria hodnocení

Povinná docházka do cvičení. Doporučená docházka do přednášek. Vypracování individuálního projektu ve stanovených termínech. Odevzdání projektu v zápočtovém týdnu. Splnění písemné zkoušky na vyhovující známku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do technických zařízení budov a zdravotně technických instalací, kritéria pro návrh hygienických zařízení
2. Prostory pro vedení instalací, zařizovací předměty, zápachové uzávěrky, výtokové armatury, splachovací zařízení
3. Hlavní principy odvádění odpadních vod z budov, hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace, materiály pro kanalizaci
4. Kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod – část 1
5. Kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod – část 2
6. Kanalizace pro odvádění dešťových vod, ochrana proti vzduté vodě, přečerpání odpadních vod, kanalizační přípojky
7. Hlavní principy zásobování budov pitnou vodou, potřeba vody, materiály pro vnitřní vodovod
8. Rozvody vnitřního vodovodu
9. Hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu, zvyšování tlaku, snižování tlaku
10. Příprava teplé vody
11. Ochrana proti znečištění pitné vody, tepelná ochrana, zásobování požární vodu, vodovodní přípojky
12. Elektroinstalace v budovách, elektrické přípojky, návrh hromosvodů

Cíl

Hlavní principy odvádění odpadních vod z budov, zásobování budov vodou a zemním plynem. Návrh standardního řešení vnitřní kanalizace, vnitřního vodovodu a domovního plynovodu v návaznosti na dispoziční a konstrukční řešení budovy. Návrh přípojek těchto instalací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-K-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do technických zařízení budov a zdravotně technických instalací, kritéria pro návrh hygienických zařízení
Prostory pro vedení instalací, zařizovací předměty, zápachové uzávěrky, výtokové armatury, splachovací zařízení
Hlavní principy odvádění odpadních vod z budov, hydraulika a dimenzování vnitřní kanalizace, materiály pro kanalizaci
Kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod – část 1
Kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod – část 2
Kanalizace pro odvádění dešťových vod, ochrana proti vzduté vodě, přečerpání odpadních vod, kanalizační přípojky
Hlavní principy zásobování budov pitnou vodou, potřeba vody, materiály pro vnitřní vodovod
Rozvody vnitřního vodovodu
Hydraulika a dimenzování vnitřního vodovodu, zvyšování tlaku, snižování tlaku
Příprava teplé vody
Ochrana proti znečištění pitné vody, tepelná ochrana, zásobování požární vodu, vodovodní přípojky
Elektroinstalace v budovách, elektrické přípojky, návrh hromosvodů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zadání. Situace. Úprava dispozic.
Návrh zařizovacích předmětů.
Potrubí a příslušenství vnitřní kanalizace – Laboratoř TZB. Výkresy TZB.
Dimenzování potrubí.
Půdorysy podlaží. Rozvinuté řezy připojovacích a odpadních potrubí.
Půdorys základů a kanalizační přípojky. Rozvinuté řezy svodných potrubí včetně přípojky.
Potrubí a příslušenství vnitřního vodovodu - Laboratoř TZB. Potřeba vody.
Návrh přípravy teplé vody.
Půdorysy podlaží a vodovodní přípojky.
Výpočtové axonometrické schéma. Dimenzování potrubí.
Podélný profil přípojky. Vodoměrná sestava. Dimenzování přípojky.
Závěrečná kontrola projektu. Zápočet.