Detail předmětu

Španělština pro středně pokročilé

FAST-BYS3Ak. rok: 2013/2014

Tento kurz je zaměřen na následující oblasti: porozumění nejen každodenně používaným výrazům, ale vést rozhovor na témata, která jsou součástí každodenních problémů, používání všech základních časů minulých, budoucích, přítomného. Používání vazeb s přacím způsobem, a ovládání nepřímé řeči. Klade se důraz na vazby se subjuntivem a podmínkové věty. Tyto gramatické souvislosti se promítají do témat jako jsou zprávu v novinách, zaměstnání a věci s ním spojené. Finance a nákupy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student je schopen pochopit hlavní body v jasně napsaných textech standardní jazykem o problémech které mu jsou známé. Může se jednat o pracovní nebo studijní záležitosti, případně volno časové aktivity. Jelikož se umí zorientovat ve standardních situacích, neměl by způsobit problém pohybovat se ve španělsky mluvicích zemí. Student je schopen produkovat texty jejichž obsah jsou každodenní témata anebo témata o která ho osobně zajímá. Je schopen tyto témata (texty) rozvíjet a podat detailnější popis i pokud se jedná o abstraktní souvislosti. Student je schopen bez větších obtíží hovořit o hypotetických situacích. To vše student zvládne, jelikož získá přehled o takových gramatických struktur jako je rozšířené použití přacího způsobu a předbudoucího času. Získá přehled o podmínkových větách a souvětích vázajících se na přací způsob, které mu umožní ono plynule vyjadřování subjektivních pocitů a hypotetických situací. Je schopen zvládat vazby jak v mluveném tak psaném projevu, které mu umožní na určitém stupni sofistikovanosti spojovat myšlenky ať minulé - přítomné - budoucí nebo reálné -nereálné (hypotetické).Student dosáhne úrovně B1 - ERR

Prerekvizity

Studenti by měli mít znalost odpovídající předchozímu kurzu BYS22, aby se dokázali v tomto kurzu orientovat.

Korekvizity

Žádné

Doporučená nebo povinná literatura

F. Castro et al.: Nuevo Ven 2 - libro del alumno (lekce 6 - 10). Edelsa, 2006.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Procvičování gramatiky, slovní zásoby, kulturních znalostí španělsky mluvících zemí a nácvik modelových každodenních situací s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií. LMS Moodle a Smartboardu.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pravidelně navštěvuje jazyková cvičení a aktivně při výuce participuje (maximálně 3. neomluvené hodiny). Při nedodržení docházky student vykoná závěrečný zápočtový test. Výše uvedené podmínky jsou platné, pokud není vyučujícím stanoveno jinak.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Všechny lekce (s názvem Unidad) jsou z učebnice Nuevo Ven 2.

1. týden – Unidad 6 – Mluvit o zdraví. Vyjádřit domněnky. Vazby se subjuntivem
2. týden – Unidad 6 – Umět dát radu. Vyjádřit dobré úmysly. Pravidelná a nepravidelná slovesa subjuntivo. Použití předbudoucího času.
3. týden – Unidad 7 – Mluvit o cestování, Určit děje v časové ose. Vyjádřit přání a obavy. Vazby „Cuando“ s oznamovacím a přacím způsobem slovesa.
4. týden - Unidad 7 – Vyjádřit stížnosti a reklamace. Upoutání pozornosti. Vazby „Esperar que“ + subjuntivo a „esperar“ + infinitivo.
5. týden – Unidad 8 – Muvit o pracovních podmínkách. Srovnávání. Vyjádřit intenzitu něčeho. Absolutní superlativ.
6. týden – Unidad 8 – Ohodnocení aktivit nebo dějů. Žádat o potvrzení domněnky. Srovnávání nepravidelných přídavných jmén. Neosobní vazby.
7. týden – Unidad 9 – Identifikovat osoby, vyjádřit údiv. Vztažné věty.
8. týden – Unidad 9 – Vyjádřit soucit, mluvit o známých i neznámých věcech. Vazby se subjuntivem pro vyjádření údivu a soucitu. Předpřítomný čas subjuntiva.
9. týden – Unidad 10 – Přetlůmočit rozkaz. Vyjádřit preference a ptát se na ně. Rozdíl „qué“ a „cuál“ . Nepřímá řeč pro sdělení rozkazů.
10.týden – Unidad 10 – Ptát se na názor a zareagovat na něj. Vyjádření lhostejnosti. Imperfektum subjuntiva. Pravidelná a nepravidelná slovesa.
11.týden – Procvičování dosud probraných časů.
12.týden – Konverzace na probraná témata.
13. týden – Zápočtový test.

Cíl

Cílem tohoto kurzu je výuka jazyka a jazykových schopností, které jsou potřeba ke zvládnutí úrovně nižší B1 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Všechny lekce (s názvem Unidad) jsou z Nuevo Ven 2
1 Týden – Unidad 6 Mluvit o zdravotním stavu, vyjádřit domněku. Použití přítomného času přacího způsobu: pravidelná i nepravidelná slovesa. Slovní zásoba tykající se zdraví.
2 Týden – Unidad 6 Vyjádřit kladné myšlenky, udělit radu. Použití předbudoucího času. Zdraví životní styl
3 Týden – Unidad 7 Mluvit o cestování a událostech s tím spojené. Lokalizovat děje v časové ose. Vazby Cuando + sujunktiv nebo oznamovací způsob. Vazby Esperar + que + přací způsob nebo spojní s oznamovacím způsobem. Slovní zásoba spjata s cestováním.
4 Týden – Unidad 7 Vyjádřit tužby a obavy. Vyjádřit stížnosti a reklamovat. Někoho upozornit (kladně i záporně). Vazby na Como es posible que + subjunktiv. Dopravní prostředky. Turismus, způsoby, druhy turismu a turistů.
5 Týden – Unidad 8 Mluvit o pracovních podmínkách. Srovnávací vazby, absolutní superlativ. Srovnávací vazby s nepravidelné. Druhy zaměstnání.
6 Týden – Unidad 8 Vyjádřit intenzitu, ohodnotit činnost, potvrdit nebo vyvrátit domněnku. Neosobní vazby. Slovní zásoba spojená se zaměstnáním. Pracovní sféra a žena v zaměstnání
7 Týden – Unidad 9 Identifikovat osobu, vyjádřit údiv, vztažná souvětí, Vazby Que raro que + subjuntivo. Oblékání
8 Týden – Unidad 9 Vyjádřit soucit, mluvit o něčem známém či neznámem. Předpřítomný čas přacího způsobu. Fyzický popis osoby. Lidové tradice v latinskoamerických zemí.
9 Týden – Unidad 10 Přetlumočit rozkazy. Vyjádřit preference a tázat se na ně. Rozdíl Cuál a Qué. Nepřímý způsob přetlumočení rozkazů. Přestavba domácnosti.
10 Týden – Unidad 10 Ptát se na hodnocení něčeho a zareagovat. Vyjádřit nezájem. Minulý čas nedokonavý přacího způsobu nepravidelných sloves. Profese vztahující se k přestavbě domu. Inteligentní domy.
11 Týden – Procvičování dosud probraných časů.
12 Týden - Konverzace na probraná témata.
13 Týden – Zápočet