Detail předmětu

Francouzština pro středně pokročilé

FAST-BYF3Ak. rok: 2013/2014

Tento kurz je zaměřen na následující oblasti: porozumění nejen každodenně používaným výrazům, ale vést rozhovor na témata, která jsou součástí každodenních problémů, používání všech základních časů minulých, budoucích, přítomného. Používání vazeb s konjunktivem, a ovládání nepřímé řeči. Klade se důraz na vazby s konjunktivem a podmínkové věty. Tyto gramatické souvislosti se promítají do témat jako jsou zprávy v novinách, zaměstnání a věci s ním spojené. Finance a nákupy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav společenských věd (SPV)

Výsledky učení předmětu

Student je schopen pochopit hlavní body v jasně napsaných textech standardní jazykem o problémech které mu jsou známé. Může se jednat o pracovní nebo studijní záležitosti, případně volno časové aktivity. Jelikož se umí zorientovat ve standardních situacích, neměl by způsobit problém pohybovat se ve francouzsky mluvicích zemí. Student je schopen produkovat texty jejichž obsah jsou každodenní témata anebo témata o která ho osobně zajímá. Je schopen tyto témata (texty) rozvíjet a podat detailnější popis i pokud se jedná o abstraktní souvislosti. Student je schopen bez větších obtíží hovořit o hypotetických situacích. Student dosáhne úrovně B1 – ERR

Prerekvizity

Francouzština pro mírně pokročilé II

Doporučená nebo povinná literatura

Robert Menand: Taxi! 2. Hachette, 2005.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Procvičování gramatiky a slovní zásoby interaktivní formou s důrazem na konverzaci. Rozvoj komunikačních a poslechových dovedností pomocí interaktivních audio-vizuálních technologií.
LMS Moodle a Smartboard.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro úspěšné absolvování předmětu je nezbytná pravidelná docházka (max. 3 absence za semestr), plnění domácích úkolů a aktivní účast v hodinách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden: U7/L27- zvratná slovesa v passé composé; prázdniny
2. týden: U7/L28- bilan (opak. L25-L28); Francouzi a prázdniny
3. týden: U8/L29- minulý čas passé récent, minulý čas imparfait; vzpomínky na dětství
4. týden: U8/L30- použití passé composé a imparfait
5. týden: U8/L31- použití passé composé a imparfait, časové údaje; moje první láska
6. týden: U8/L32- bilan (opak. L27-L32); symboly Francie
7. týden: U9/L33- budoucí čas prostý; počasí
8. týden: U9/L34- vyjádření budoucnosti (futur simple, futur proche, présent); plány do budoucnosti
9. týden: U9/L35- podmínková souvětí 1. typ
10. týden: U9/L36- bilan (opak. L31-L36)
11. týden: Taxi! 2 U1/L1- vztažná zájmena, ukazovací zájmena samostatná; Paříž
12. týden: Taxi! 2 U1/L2- postavení přídavého jména; oblečení
13. týden: Taxi! 2 U1/L3- podmiňovací způsob přítomný

Cíl

Osvojení si slovní zásoby v rozsahu 1100 slov a středního stupně gramatiky.
Schopnost přečíst, přeložit středně obtížný text, komunikovat a písemně se vyjadřovat o běžných každodenních záležitostech. Výstupní úroveň A1, A2 evropského referenčního rámce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-SI bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

 • Program B-P-C-ST bakalářský

  obor VS , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Mluvit o zdravotním stavu, vyjádřit domněku. Slovní zásoba tykající se zdraví.
2. Vyjádřit kladné myšlenky, udělit radu. Použití předbudoucího času. Zdraví životní styl
3. Mluvit o cestování a událostech s tím spojené. Lokalizovat děje v časové ose.
4. Vyjádřit tužby a obavy. Vyjádřit stížnosti a reklamovat. Někoho upozornit (kladně i záporně). Dopravní prostředky. Turismus, způsoby, druhy turismu a turistů.
5. Mluvit o pracovních podmínkách. Srovnávací vazby, absolutní superlativ. Srovnávací vazby s nepravidelné. Druhy zaměstnání.
6. Vyjádřit intenzitu, ohodnotit činnost, potvrdit nebo vyvrátit domněnku. Neosobní vazby. Slovní zásoba spojená se zaměstnáním. Pracovní sféra a žena v zaměstnání
7. Identifikovat osobu, vyjádřit údiv, vztažná souvětí; Oblékání
8. Vyjádřit soucit, mluvit o něčem známém či neznámem. Fyzický popis osoby.
9. Přetlumočit rozkazy. Vyjádřit preference a tázat se na ně.
10. Ptát se na hodnocení něčeho a zareagovat. Vyjádřit nezájem. Profese vztahující se k přestavbě domu.
11. Procvičování gramatiky
12. Konverzace na probraná témata.
13. Zápočet