Detail předmětu

Informatika

FSI-1INAk. rok: 2011/2012

Předmět se zabývá vybranými nástroji softwarové podpory modelování, které jsou často používány v technické praxi. Prostřednictvím jazyka Matlab jsou prezentovány proměnné, příkazy, import/export dat, vykreslování, procedury, funkce a demonstrovány zásady tvorby programů. Schopnosti Matlabu jsou ilustrovány na příkladech modelů jednoduchých technických soustav a technologických procesů.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní znalost modelování technických soustav a technologických procesů. Získají zkušenost s řešením problémů pomocí nástrojů Matlab/Octave.

Prerekvizity

Předpokládá se obvyklá středoškolská počítačová gramotnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Wirth, N.: Algorithms and Data Structures
Palm, W.J., Introduction to MATLAB for Engineers, 2004.
Dušek F.: Matlab a Simulink úvod do používání, 2000.
Octave, český průvodce programem, http://www.octave.cz/pages/kapitoly.html
Karban, P.: Výpočty a simulace v programech Matlab a Simulink, Computer Press, Brno, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné testy (5 po max. 10 bodech), závěrečný test (max. 50 bodů). K úspěšnému zakončení předmětu je třeba získat alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je zvládnout použití výpočetní techniky při řešení úloh orientovaných na modelování technických soustav a procesů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je žádoucí, na cvičeních povinná. Výuka běží podle týdenních plánů. Způsob nahrazení zameškaných cvičení je plně v kompetenci vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B3A-P bakalářský

  obor B-FIN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-MTI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor B-MET , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  obor B-PDS , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B3S-P bakalářský

  obor B-S1R , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
  obor B-STI , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do informatiky a podpory modelování, úvod do jazyku Matlab/Octave.
2. Matlab: přiřazení, proměnné, výrazy, operátory, volání funkcí,
úvod do vektorů a matic, stručně o operacích s vektory a maticemi, m-skripty.
3. Matice: maticové operace, maticové a indexové výrazy.
4. Polynomy: reprezentace, vyhodnocení, vykreslení, operace s polynomy.
5. Kreslení grafů: graf bodů v rovině, prostorová křivka, plochy, grafy diskrétních dat.
6. Vstupní a výstupní operace, příkazy, řídicí struktury I.
7. Řídicí struktury II.
8. Rekapitulace získaných poznatků, příklad a diskuse: vytvoření vzorového modelu I.
9. Funkce I: vestavěné, uživatelem definované, typy parametrů.
10. Funkce II: funkce s více parametry a návratovými hodnotami, rekurzivní volání funkcí.
11. Úvod do softwarového inženýrství: vytvoření vzorového modelu II.
12. Rekapitulace získaných poznatků: vytvoření vzorového modelu III.
13. Nadstavby Matlabu/Octave, kompatibilita, závěrečné shrnutí a diskuse.

Každá přednáška obsahuje krátkou motivaci následujícího cvičení.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s prací na počítačových učebnách a v informačním systému.
2. Prostředí Matlab/Octave/Scite, jednoduché výrazy, operátory a proměnné.
3. M-skripty, vestavěné funkce a m-funkce.
4. Jednorozměrná pole, zobrazování průběhu funkce grafem.
5. Polynomy.
6. Matice a maticové operace, vykreslování, vícerozměrná pole.
7. Vstupní a výstupní operace, příkazy, řídicí struktury.
8. Řídicí struktury.
9. Maticová reprezentace v.s. použití cyklů.
10. M-funkce I.
11. M-funkce II.
12. Závěrečný test.
13. Zápočet.

Cvičení probíhají formou rozvíjení typových příkladů.

eLearning