Detail předmětu

Kinematika

FSI-4KIAk. rok: 2011/2012

Kinematika jako část mechaniky je nauka o pohybu těles bez ohledu na síly, které pohyb způsobily. Tělesa se vyznačují pouze geometrickými vlastnostmi, které jsou při pohybu neměnné. Těleso v kinematice je nehmotné, je to modelové těleso. Tento kurs pokrývá analýzu pohybu bodu a tuhých těles. Témata zahrnují kinematiku s absolutním a relativním pohybem tuhých těles při translačním, rotačním, sférickém a obecném pohybu v rovině, při používání translačních a rotačních souřadnicových soustav. Získané poznatky se aplikují na řešení pohybů mechanismů. Mechanismy se řeší jak graficky tak numericky. Používá se také kinematická geometrie.

Výsledky učení předmětu

Absolvent kursu Kinematika bude schopen analyzovat pohyb z kinematického hlediska a provádět jeho řešení. Bude umět provádět analýzu mechanismů a na základě zadané polohy určit rychlosti a zrychlení libovolných bodů v libovolném časovém okamžiku. Vzhledem k využívání maticového počtu bude schopen řešit kinematické problémy na počítačích.

Prerekvizity

Řešit soustavu lineárních a nelineárních rovnic. Trigonometrii a analytickou geometrii v prostoru. Diferenciální a integrální počet jedné proměnné. Vektorovou algebru. Maticový počet. Deskriptivní geometrii.

Doporučená nebo povinná literatura

Meriam J.L: Engineering Mechanics Vol.2, 2005
Přikryl, K., Malenovský, E., Úlohy z kinematiky, 2005
Přikryl K.: Kinematika, 2005
Brát V.,Rosenberg J., Jáč V.: Kinematika, 2002
Malenovský E.: Kinematika, předřešené úlohy, 2000
Brát V.: Maticové metody, 2001

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky k udělení zápočtu: Aktivní účast na cvičeních, získání minimálně 15 bodů v kontrolních testech průběžných znalostí. Bodový zisk z průběžných testů (max.30 bodů) je součástí výsledné klasifikace předmětu.
Zkouška: akcentována je písemná část, ve které je možno získat max.70 bodů. Náplní zkoušky je písemné řešení typických úloh z profilujících oblastí předmětu, případně doplněné vybranými otázkami z teorie. Konkrétní podobu zkoušky, typy a počet příkladů či otázek sdělí přednášející v průběhu semestru.
Výsledné hodnocení je dáno součtem bodového zisku ze cvičení a u zkoušky. K úspěšnému zakončení předmětu je nutno získat alespoň 51 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Kurs Kinematika má naučit studenty správně formulovat zadání pohybu, tj.
určit způsob, jak zadat polohu bodu, tělesa, nebo polohu soustavy těles
v libovolném časovém okamžiku. Na základě řešení polohy se dále určí ostatní
kinematické veličiny. Určení kinematických veličin je nezbytně
nutné pro následné dynamické řešení. Počtářskému řešení se dává přednost.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná.Jednorázovou neúčast je možno nahradit cvičením s jinou skupinou v tomtéž týdnu nebo zadáním náhradních úloh, delší neúčast se nahrazuje vypracováním náhradních úloh podle pokynů cvičícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MET , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-STI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Kinematika bodu. Harmonický pohyb.
2. Ortogonální transformace vektorových veličin.
3. Kinematika tělesa. Translační pohyb.
4. Rotační pohyb tělesa okolo stálé osy otáčení.
5. Obecný rovinný pohyb. Početní řešení.
6. Obecný rovinný pohyb. Grafické řešení.
7. Kinematická geometrie.
8. Sférický pohyb tělesa. Rotace okolo pevného bodu.
9. Obecný pohyb těles v prostoru, šroubový pohyb.
10.Složený pohyb,současné rotace,převodovky.
11.Kinematické řešení mechanismů. Grafické řešení.
12.Analytické řešení rovinných mechanismů.
13.Mechanismy s vačkami. Náhradní mechanismy. Coriolisova metoda.

Cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přímočarý a křivočarý pohyb bodu.
2. Kinematika tělesa. Ortogonální transformace kinematických veličin.
3. Grafické řešení obecného rovinného pohybu tělesa.
4. Kinematická geometrie.
5. Sférický pohyb tělesa. Dvě složky úhlového zrychlení a jejich určení.
6.Kinematické řešení mechanismů graficky.Mechanismy s vačkami.

Cvičení s počítačovou podporou

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přímočarý a křivočarý pohyb bodu.
2. Kinematika tělesa. Ortogonální transformace kinematických veličin.
3. Obecný rovinný pohyb tělesa - počtářské řešení.
4. Grafické řešení obecného rovinného pohybu tělesa.
5.Složený pohyb bodu a tělesa.
6.Současné rotace těles. Kinematické řešení převodovek.
7.Analytické řešení rovinného mechanismu.

eLearning