doc. Ing.

Miloš Hammer

CSc.

FSI, ÚAI OA – docent

+420 54114 2194
hammer@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1977, Ing., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektrotechnologie
 • 1985, Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni, postgraduální studium, obor Elektrické stroje, zaměření: Životnost a spolehlivost elektrických zařízení
 • 1986, CSc., Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektrotechnologie
 • 1987, Ústav rozvoje vysokých škol Praha, obor Základy pedagogiky vysokých škol
 • 1989, Doc., MŠMT Praha, obor Elektrotechnika ve strojírenství
 • 2002, Doc., Západočeská univerzita v Plzni, obor habilitace: Elektrotechnika (habilitační práce zaměřena na diagnostiku technických systémů)

Certifikovaný pracovník pro výkon funkce: Specialista vibrační diagnostiky

Certifikovaný pracovník pro výkon funkce: Technik diagnostik elektrických zařízení

Přehled zaměstnání

 • 1977, asistent, Chirana-Výzkumný ústav zdravotnické techniky Brno
 • 1978-1979, vývojový technolog, Chirana-Výzkumný ústav zdravotnické techniky Brno
 • 1980-1981, konstruktér, Chirana-Výzkumný ústav zdravotnické techniky Brno
 • 1981-1989, odborný asistent, Fakulta strojní VUT v Brně
 • 1989- 2002, docent, Fakulta strojní VUT v Brně
 • 2002-dosud, docent, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • 1979-1980, externí výuka, Fakulta elektrotechnická VUT v Brně
 • 1981-dosud, Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně:
 • Bakalářské studium: výuka elektrotechnických předmětů, dále předmětů zaměřených na metrologii, multiparametrickou diagnostiku, provoz a údržbu technických systémů – vše pro strojírenské obory. 
 • Magisterské studium: výuka elektrotechnických předmětů, dále předmětů zaměřených na metrologii, multiparametrickou diagnostiku, provoz a údržbu technických systémů, senzoriku – vše pro strojírenské obory.
 • Doktorské studium: výuka předmětů zaměřených na provoz, údržbu, multiparametrickou diagnostiku technických systémů a dále výuka předmětů se zaměřením na elektrické stroje, elektrické pohony, senzoriku a aplikaci umělé inteligence v multiparametrické diagnostice – vše pro obor D4Z-P Stroje a zařízení.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací.
 • Školitel doktorského studia, obor D4Z-P Stroje a zařízení, do roku 2019 již 11 studentů úspěšně ukončilo studium a získalo titul Ph.D., v současné době vedení 5 dalších doktorandů v prezenční i kombinované formě studia.
 • Expert MŠMT v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací.
 • Člen habilitačních komisí na vysokých školách v ČR i zahraničí.
 • Autor nebo spoluautor odborných knih, odborných příruček, vysokoškolských skript a monografií.

Vědeckovýzkumná činnost

 • Elektrotechnika, elektrické stroje a pohony

Základní elektrotechnika. Stavba a konstrukce elektrických strojů a přístrojů. Elektrické pohony - mechanické a elektrické vlastnosti. Řízení a automatizace elektrických pohonů. Frekvenční měniče. Elektrické přístroje. Metrologie elektrotechnických veličin. Prostředky průmyslové automatizace. Elektromagnetická kompatibilita. Odborná způsobilost v elektrotechnice (vyhl. č.50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice)- školení, přezkoušení.

 • Multiparametrická  diagnostika technických systémů

Poruchy. Příčiny, vznik a vývoj poruch. Mechanizmy poruch a jejich vnější projevy. Klasifikace poruch podle charakteru jejich vzniku. Druhy opotřebení strojních soustav. Metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), FMECA (Failure Mode and Effects and Criticality Analysis), FTA (Fault Tree Analysis), ETA (Event Tree Analysis), RCA (Root Cause Analysis), RBI (Risk Based Inspection).

Technická multiparametrická diagnostika - diagnóza, prognóza, geneze. Metrologie technických veličin. Diagnostické prostředky. Off-line (pochůzková) a on-line diagnostika, monitoring, condition monitoring, diagnostické modely, diagnostické systémy, diagnostický signál - analýza, zpracování, vyhodnocení.

Vibrodiagnostika, elektrodiagnostika, termodiagnostika, tribodiagnostika, hluková diagnostika, akustická emise, diagnostika průtoku a výšky hladiny, diagnostika tlaku. Nedestruktivní defektoskopická diagnostika. Multiparametrická diagnostika. Dálková diagnostika technických systémů. 

Senzory, parametry senzorů, senzory mechanických veličin - senzory pro měření posunutí, polohy, pohybu. Senzory mechanického kmitání, senzory mechanického napětí (tenzometry), senzory tlaku, průtoku tekutin, senzory hladiny, senzory pro dotykové a bezdotykové měření teploty, senzory elektrických, magnetických a chemických veličin. Inteligentní senzory (smart senzory). Senzorika a umělá inteligence.

Sběr dat z diagnostiky technických systémů, způsoby jejich hodnocení. Regulační diagramy jako nástroje statistické regulace procesu (SPC- Statistic Process Control). Statistická analýza dat, datamining. Rozpoznávání v technické diagnostice, statistické metody klasifikace, shlukování, neuronové sítě, diagnostické expertní systémy, fuzzy systémy.

Indikace opotřebení technických systémů, diagnostické monitorovací systémy, vizualizace diagnostických systémů.

Školení v oblasti multiparametrické diagnostiky.

Technická diagnostika v rámci iniciativy Průmysl 4.0 (Industry 4.0).

 • Údržba technických systémů

Management a inženýrství údržby - organizace a řízení údržby ve firmě (strategie, outsorcing, legislativa, plánování, rozvrhování, materiálové zdroje, náhradní díly, reengineering), ekonomika hodnocení výkonnosti údržby (financování, klíčové ukazatele, benchmarking), management kvality v údržbě, (normovaný systém managementu, dokumentace, audit), environmentální management v údržbě. Lean Six Sigma v údržbě. 8D report v údržbě. Reklamace v údržbě.

Preventivní údržba s předem stanovenými intervaly, údržba podle technického stavu- prediktivní, proaktivní, testování. Metodika optimalizace preventivní údržby. Tvorba a řízení systémů preventivní, prediktivní a proaktivní údržby.

Údržba zaměřená na bezporuchovost - RCM (Reliability Centred Maintenance) . Metody RCM, S-RCM, SKF RCM. Použití metod FMEA a FMECA v RCM. Další metody - RBIM (Risk Based Inspection and Maintenance), RCMFA (Root Cause Failure Analysis), RIMAP (Risk Based Inspection and Maintenance Procedures).

Totální produktivní údržba - TPM (Total Productive Maintenance). Hodnocení celkové efektivnosti zařízení (CEZ, OEE). Autonomní údržba a její kroky. Vizuální management při implementaci TPM. Preventivní, plánovaná a prediktivní údržba v kontextu TPM. Vzdělávání a trénink. Realizace školení z TPM.

Software pro údržbu: plánování, řízení a evidence údržby, správa a údržba hmotného majetku a řízení jeho životního cyklu, skladové hospodářství. On-line provázání managementu  firmy a pracoviště dispečérů s údržbou. Vizualizace údržby.

Údržba 4.0 a iniciativa Průmysl 4.0 (Industry 4.0). 

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou publikovány v 1 odborné knize, 5 monografiích a ve více než 285 příspěvcích v časopisech a sbornících konferencí.

Univerzitní aktivity

 • 1993-1996, tajemník Katedry elektrotechniky Fakulty strojní VUT v Brně
 • 1996-2006, vedoucí Odboru elektrotechniky Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2004-2006, ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2012 -2018, vedoucí Odboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2005-2011: odborník MŠMT v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby v oboru Elektrotechnika na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni
 • 2009 -dosud: člen České společnosti pro jakost, odborná skupina: Spolehlivost
 • 2007-dosud: člen Asociace technických diagnostiků ČR 
 • 2012-dosud: člen České společnosti pro údržbu
 • 2012-dosud: člen České metrologické společnosti
 • 2013-dosud: člen Asociácie technických diagnostikov SR
 • 2013- dosud: člen Slovenské spoločnosti údržby
 • 2014-dosud: člen České společnosti pro nedestruktivní testování
 • 2014-dosud: člen České akustické společnosti - ČsAS (ultrazvuk,hluk a vibrace, zpracování akustických signálů)
 • 2015-2017: člen České asociace technologické platformy bezpečnosti průmyslu,o.s.,ES4 Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí
 • 2017-dosud: člen hodnotící komise pro certifikaci osob pro obor Technik diagnostik elektrických zařízení v rámci Asociace technických diagnostiků ČR

Projekty

Do roku 2002 spoluřešitel nebo řešitel 19 výzkumných úkolů a projektů.

Od roku 2003:

 • Externí grant (GAČR 102/03/0621), 2003-2005, název: Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech, spoluřešitel.
 • Výzkumný záměr ( MŠMT ČR MSM 4977751310), 2005-2008, název: Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice, spoluřešitel.
 • Rozvojový projekt č. 456 ( MŠMT ČR ), 2006, název: Rozvoj informačních a komunikačních technologií podporujících akreditované studijní programy a řízení vysoké školy, spoluřešitel.
 • Projekt VD/00273442 (021335400020), ČEZ,a.s., 2006, název: Modul výpočtu izolačního odporu, řešitel.
 • Projekt HS 1380258, ČEZ, a.s. , 2008, název: Vypracování metodik výpočtů nejistot pro diagnostiku energetických zařízení, řešitel.
 • Projekt MPO ČR FI-IM5/173, 2008-2010, název: Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů, spoluřešitel, odpovědný řešitel za Vysoké učení technické v Brně.
 • Externí grant (GAČR 102/08/1118), 2008-2010, název: Inteligentní diagnostika elektrických strojů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt OPVK (Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.200/07.0406), 2009-2012, název: Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, garant modulu, člen řídícího týmu.
 • Projekt SV (FSI-J-11-10), 2011, název: Rozbor spolehlivosti výkonových olejových transformátorů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-S-11-5), 2011- 2013, název: Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-J-12-10), 2012, název: Neinvazivní metody rozboru spolehlivosti a jejich využití v optimalizaci údržby výkonových olejových transformátorů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-S-14-2401),2014-2016, název: GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, spoluřešitel.
 • Projekt SV (FSI-S-17-4477), 2017-2019, název: Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, spoluřešitel.
 • Projekt (smlouva o dílo č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17 205 /0013189), 2018-2019, název: Nové přístupy v multiparametrické diagnostice vysokorychlostních vřeten strojů DATRON, spoluřešitel.
 • Projekt (smlouva o dílo č.: 17417/2018/00) 2018-2019, název: Audit provozu KFT s ohledem na jeho údržbu, zadavatel: Fosfa a.s Břeclav, spoluřešitel.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

27

Citace ostatní (bez autocitací)

45