doc. Ing.

Miloš Hammer

CSc.

FSI, ÚAI OA – docent

+420 54114 2194
hammer@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Miloš Hammer, CSc.

Životopis

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: výuka základních i speciálních elektrotechnických předmětů, dále předmětů zaměřených na technickou diagnostiku, vibrodiagnostiku, elektrodiagnostiku, multiparametrickou diagnostiku, senzoriku, metrologii, umělou inteligenci v technické diagnostice, management a inženýrství údržby  – vše pro strojírenské obory. 
 • Magisterské studium: výuka základních i speciálních elektrotechnických předmětů, dále předmětů zaměřených na technickou diagnostiku, vibrodiagnostiku, elektrodiagnostiku, multiparametrickou diagnostiku, senzoriku, metrologii, umělou inteligenci v technické diagnostice, management a inženýrství údržby – vše pro strojírenské obory.
 • Doktorské studium: výuka předmětů zaměřených na multiparametrickou diagnostiku technických systémů pro obor D4Z-P Stroje a zařízení.
 • Vedení bakalářských a diplomových prací.
 • Školitel doktorského studia, obor D4Z-P Stroje a zařízení, do roku 2020 již 12 studentů úspěšně ukončilo studium a získalo titul Ph.D., v současné době vedení 3 dalších doktorandů v prezenční i kombinované formě studia.
 • Expert MŠMT v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby doktorských prací.
 • Člen habilitačních komisí na vysokých školách v ČR i zahraničí.
 • Autor nebo spoluautor odborných knih, odborných příruček, vysokoškolských skript a monografií.

Vědeckovýzkumná činnost

Elektrické stroje

Elektrické pohony

Elektroinstalační technika

Elektromagnetická kompatibilita

Odborná způsobilost v elektrotechnice (elektrotechnická kvalifikace)

Technická diagnostika

Multiparametrická diagnostika technických systémů

Vibrodiagnostika

Elektrodiagnostika

Automatizace diagnostických systémů, umělá inteligence v technické diagnostice

Senzorika v diagnostice a metrologii

Metrologie technických veličin

Analýza a zpracování diagnostických signálů

Management a inženýrství údržby

Certifikovaný pracovník pro výkon funkce: Specialista vibrační diagnostiky

Certifikovaný pracovník pro výkon funkce: Technik diagnostik elektrických zařízení

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti jsou publikovány v 1 odborné knize, 5 monografiích a ve více než 286 příspěvcích v časopisech a sbornících konferencí.

Univerzitní aktivity

 • 1993-1996, tajemník Katedry elektrotechniky Fakulty strojní VUT v Brně
 • 1996-2006, vedoucí Odboru elektrotechniky Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2004-2006, ředitel Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně
 • 2012 -2018, vedoucí Odboru kvality, spolehlivosti a bezpečnosti Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky FSI VUT v Brně

Mimouniverzitní aktivity

 • 2005-2011: odborník MŠMT v komisích pro státní doktorské zkoušky a obhajoby v oboru Elektrotechnika na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni
 • 2009 -dosud: člen České společnosti pro jakost, odborná skupina: Spolehlivost
 • 2007-dosud: člen Asociace technických diagnostiků ČR 
 • 2012-dosud: člen České společnosti pro údržbu
 • 2012-dosud: člen České metrologické společnosti
 • 2013-dosud: člen Asociácie technických diagnostikov SR
 • 2013- dosud: člen Slovenské spoločnosti údržby
 • 2014-dosud: člen České společnosti pro nedestruktivní testování
 • 2014-dosud: člen České akustické společnosti - ČsAS (ultrazvuk,hluk a vibrace, zpracování akustických signálů)
 • 2015-2017: člen České asociace technologické platformy bezpečnosti průmyslu,o.s.,ES4 Lidský a organizační činitel, ergonomie a pracovní prostředí
 • 2017-dosud: člen hodnotící komise pro certifikaci osob pro obor Technik diagnostik elektrických zařízení v rámci Asociace technických diagnostiků ČR

Projekty

Do roku 2002 spoluřešitel nebo řešitel 19 výzkumných úkolů a projektů.

Od roku 2003:

 • Externí grant (GAČR 102/03/0621), 2003-2005, název: Ireverzibilní procesy v elektroizolačních materiálech, spoluřešitel.
 • Výzkumný záměr ( MŠMT ČR MSM 4977751310), 2005-2008, název: Diagnostika interaktivních dějů v elektrotechnice, spoluřešitel.
 • Rozvojový projekt č. 456 ( MŠMT ČR ), 2006, název: Rozvoj informačních a komunikačních technologií podporujících akreditované studijní programy a řízení vysoké školy, spoluřešitel.
 • Projekt VD/00273442 (021335400020), ČEZ,a.s., 2006, název: Modul výpočtu izolačního odporu, řešitel.
 • Projekt HS 1380258, ČEZ, a.s. , 2008, název: Vypracování metodik výpočtů nejistot pro diagnostiku energetických zařízení, řešitel.
 • Projekt MPO ČR FI-IM5/173, 2008-2010, název: Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů, spoluřešitel, odpovědný řešitel za Vysoké učení technické v Brně.
 • Externí grant (GAČR 102/08/1118), 2008-2010, název: Inteligentní diagnostika elektrických strojů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt OPVK (Operační program: Vzdělání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/2.200/07.0406), 2009-2012, název: Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství, garant modulu, člen řídícího týmu.
 • Projekt SV (FSI-J-11-10), 2011, název: Rozbor spolehlivosti výkonových olejových transformátorů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-S-11-5), 2011- 2013, název: Enviromentální a bezpečnostní aspekty vývoje, výroby a provozu strojů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-J-12-10), 2012, název: Neinvazivní metody rozboru spolehlivosti a jejich využití v optimalizaci údržby výkonových olejových transformátorů, člen řešitelského týmu.
 • Projekt SV (FSI-S-14-2401),2014-2016, název: GREEN PRODUCTION – PRODUCTION MACHINEs AND EQUIPMENTs, spoluřešitel.
 • Projekt SV (FSI-S-17-4477), 2017-2019, název: Zvyšování technické vyspělosti výrobních strojů a zařízení, spoluřešitel.
 • Projekt (smlouva o dílo č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17 205 /0013189), 2018-2019, název: Nové přístupy v multiparametrické diagnostice vysokorychlostních vřeten strojů DATRON, spoluřešitel.
 • Projekt (smlouva o dílo č.: 17417/2018/00) 2018-2019, název: Audit provozu KFT s ohledem na jeho údržbu, zadavatel: Fosfa a.s Břeclav, spoluřešitel.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

263

Citace ostatní (bez autocitací)

45