prof. Ing.

Milan Horáček

CSc.

FSI, ÚST OS – profesor

+420 54114 2663
horacek@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1969-1972- studentská vědecká síla na katedře slévárenství
 • 1972 - absolvování katedry slévárenství FS VUT
 • 1972-1975 - vědecká aspirantura
 • 7/1975-6/1976 - základní vojenská služba na VAAZ Brno s možností částečného pokračování ve vědecké odborné činnosti na VÚ 070
 • 1976 –1979 - odborný pracovník katedry slévárenství
 • 1977 - obhajoba kandidátské disertační práce na téma: Vliv stupně
 • průtočnosti na rozložení teplotního pole soustavy odlitek-forma a
 • jeho vliv na průběh krystalizace šedé litiny
 • 1979 – 1983 - odborný asistent na katedře slévárenství
 • od 1983 - docent na katedře slévárenství
 • od 2008 - profesor na ÚST - odboru slévárenství

Přehled zaměstnání

. od 1972 - 1976 vědecká aspirantura na katedře slévárenství FS VUT v Brně

. od 1977 - 1979 odborný pracovník na katedře slévárenství

. od 1979 - 1983 odborný asistent na katedře slévárenství

. od 1983 - 2008 docent na katedře slévárenství

. od 2008 dosud profesor na odboru slévárenství ÚMI FSI VUT v Brně

Pedagogická činnost

 • Vybrané statě ze strojírenské technologie
 • IV. roč. mater.inženýrství od 1989/90 dosud
 • Simultánní inženýrství
 • V. roč. ZS od 1996/97 dosud
 • Technologie slévárenství
 • II.roč. BS –LS od 1999/00 dosud
 • Slévárenská technologie I (ESL, ESL-K)
 • IV. roč. MS –ZS od 2001/02 dosud
 • Slévárenská technologie II (PSL)
 • V. roč. MS –ZS od 2002/03 dosud
 • Technologie II (5TE)
 • III.roč. – ZS od 1986/87 dosud
 • Technologie (WTC, WTC-A)
 • Simultánní inženýrství (PIN)
 • Progresivní slévárenské technologie (9PST)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1/ Tepelně akumulační vlastnosti formovacích směsí 1970-74
 • 2/ Stupeň průtočnosti a jeho vliv na krystalizaci šedé litiny 1972-76
 • 3/ Vliv rychlosti tuhnutí na strukturu odlitků ze slitin Al-Si 1974-75
 • 4/ Problematika tuhnutí tepelných uzlů 1975-78
 • 5/ Studium skořepinových forem pro usměrněnou krystalizaci 1977-79
 • 6/ Tuhnutí odlitků ve skořepinových formách 1978-81
 • 7/ Výpočet vtokových soustav (modelování,tvorba software) 1983-90
 • 8/ Vznik trhlin v ocelových odlitcích 1983-84
 • 9/ Studium vytvrzování ST směsí s vodním sklem 1984-85
 • 10/ Zjišťování plynotvornosti formovacích směsí 1986-87
 • 11/ Filtrace tavenin ve skořepinových formách 1986-90
 • 12/ Řízení jakosti výroby ve slévárně přesného lití 1991-93
 • 13/ Rozměrová přesnost odlitků vyráběných metodou vytavitelného modelu od 1995

Akademické stáže v zahraničí

 • Průřezové přednášky o pedagogicko-vědecké činnosti katedry slévárenství
 • (TU Santiago de Cuba –1988, TU Peking-1989, Birmingham University –1990,
 • v roce 1986 - 2 měsíční stáž na Universitě v Cambridge UK
 • v roce 1990 - 2 měsíční stáž na Sandwell College UK,
 • v roce 1991- CBI (Confederation of British Industry) Birmingham  monotematický seminář (jediný přednášející) – Vztah mezi vzděláváním a průmyslem v ČR

Univerzitní aktivity

 • Projekty podporující obor slévárenství na FSI
 • 1990-1993 – hlavní koordinátor evropského projektu TEMPUS –PHOENIX.
 • Projekt zaměřený na výchovu v oblasti managementu, marketingu a
 • financování (celkem 95 absolventů, vybavení počítačové laboratoře,
 • knihovna, množící technika – vše v hodnotě okolo 2,5 mil. Kč)
 • 1994-1995 – koordinátor evropského projektu QUALICAST, zaměřeného na kvalitu výrobního procesu.

Mimouniverzitní aktivity

 • Činnost ve slévárenských společnostech
 • Česká slévárenská společnost (ČSS)
 • Od 1975 doposud – člen OK technologické
 • Od 1993 - 2011 - garant Slévárenských dnů –hlavní
 • výroční odborné akce ČSS
 • Spolek přesného lití (SPL)
 • Od 1998 –dosud – člen výkonného výboru
 • Od 2002 - člen exekutivy WFO (World Foundry Organization)
 • v roce 2008 vice-president WFO
 • v roce 2009 president WFO
 • od 2010 past-president WFO