Ing.

Libor Válka

CSc.

FSI, ÚMVI OMDM – vedoucí odboru

+420 54114 3172
valka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Libor Válka, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1997 - CSc., Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno; Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálů
 • 1990 - Ing., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně; obor Stroje a zařízení pro strojírenskou výrobu, mezioborové studium: Počítačové navrhování strojních soustav

Přehled zaměstnání

 • 2011-dosud, odborný asistent, Ústav materiálových věd a inženýrství, FSI VUT v Brně, Odbor mechaniky a designu materiálů
 • 2010-2011, odborný pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Odd. mechanických vlastností, skupina Křehký lom
 • 1999-2010, softwarový inženýr, ViskoTeepak, s.r.o., Slavkov u Brna
 • 1997-1999, vědecký pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Odd. mechanických vlastností, skupina Křehký lom
 • 1992-1997, odborný pracovník, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Odd. mechanických vlastností, skupina Křehký lom
 • 1990-1992, studijní pobyt, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, Odd. mechanických vlastností, skupina Křehký lom

Pedagogická činnost

 • 6MS, 6MS-A - Mezní stavy materiálů - přednášková činnost, vedení cvičení
 • WZ1, WZ1-A - Metody zkoušení materiálů, přednášková činnost, vedení cvičení
 • RDF - Deformace a porušování materiálu, přednášková činnost, vedení cvičení
 • 3SV - Struktura a vlastnosti materiálů, vedení cvičení
 • BUM - Úvod do materiálových věd a inženýrství, vedení cvičení
 • vedení bakalářských a diplomových prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • výzkum v oblasti lomového chování kovových materiálů a konstrukčních keramik
 • studium mechanických a lomově-mechanických vlastností kovových materiálů
 • aplikace statistických metod a přístupů k hodnocení lomově-mechanických charakteristik
 • výzkum v oblasti mikromechanistických aspektů iniciace lomů kovových materiálů
 • experimentální lomová mechanika
 • fraktografie a analýza porušení

Akademické stáže v zahraničí

 • 2014 - Politecnico di Milano, Itálie

Univerzitní aktivity

 • 2016-dosud, vedoucí Odboru mechaniky a designu materiálů

Mimouniverzitní aktivity

 • člen TNK 64 "Mechanické zkoušení kovů" při Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
 • Člen ESIS - Evropské společnosti pro integritu konstrukcí
 • A.S.I. - Asociace strojních inženýrů ČR

Spolupráce s průmyslem

 • spolupráce s průmyslovými podniky při analýze a řešení materiálových a technologických problémů

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

55

Citace ostatní (bez autocitací)

27