prof. RNDr. Ing.

Jiří Šťastný

CSc.

FSI, ÚAI OAI – profesor

+420 54114 3341
stastny@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 1978, Ing., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Přístrojová, regulační a automatizační technika
 • 1984, CSc., Fakulta strojní VUT v Brně, obor Stavba výrobních strojů a zařízení
 • 1986, Mgr., Fakulta přírodovědecká UJEP v Brně, obor Matematická informatika
 • 1987, RNDr., Fakulta přírodovědecká UJEP v Brně, obor Matematická informatika
 • 2006, Doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2012. Prof., Provozně ekonomická fakulta MENDELU v Brně, obor Manažerská informatika

Přehled zaměstnání

 • 1978-1979, odb. pracovník, Katedra strojního zařízení a automatizace stavebnictví FAST VUT v Brně
 • 1979-1982, vědecká aspirantura, FS VUT v Brně
 • 1982-1994, odb. asistent, Katedra přístrojů a automatizace FS VUT v Brně
 • 1989-1991, výzkum. pracovník, odbor Výzkum a vývoj technologie VÚVL v Brně
 • 1994-2006, odb. asistent, Ústav automatizace a informatiky FS/FSI VUT v Brně
 • 2006-2012, docent, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2006-2012, docent, Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně
 • 2012-dosud, profesor, Ústav automatizace a informatiky FSI VUT v Brně
 • 2012-dosud, profesor, Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Pedagogická činnost

 • Bakalářské studium: metody a prostředky simulace systémů
 • Magisterské studium: metody a algoritmy simulace systémů, semináře a projekty diplomových prací
 • Doktorské studium: metody umělé inteligence v simulaci a optimalizaci
 • Vedení diplomových prací z aplikované informatiky
 • Školitel doktorského studia pro aplikovanou informatiku

Vědeckovýzkumná činnost

 • Algoritmy zpracování obrazu v reálném čase
 • Metody umělé inteligence v modelování, simulaci a optimalizaci
 • Neuronové sítě a evoluční algoritmy pro klasifikaci a predikci dat

Akademické stáže v zahraničí

 • 1987, Technická univerzita v Magdeburgu (Německo)
 • 1995, Technická univerzita v Grazu (Rakousko)

Mimouniverzitní aktivity

 • 2006-dosud: Člen oborové rady doktorského studijniho programu Systémové inženýrství a informatika na Mendelově univerzitě v Brně
 • 2006-dosud: Člen oborové rady doktorského studijniho programu System Engineering and Informatics na Mendelově univerzitě v Brně
 • 2011-dosud: Člen odborného poradního orgánu MŠMT ČR pro výzkum, vývoj a inovace
 • 2014-2018: Člen Vědecké rady PEF Mendelovy univerzity v Brně
 • 2017-2019: Člen Akademického senátu MENDELU v Brně
 • 2019-dosud: Člen oborové rady doktorského studijniho programu Automatizace řízení a informatika na Mendelově univerzitě v Brně

Projekty

 • 1996-1997, Aktivní prvky vysokorychlostní sítě ATM a jejich využití v akademické síti, výuce a výzkumu. Projekt FRVŠ FR470626
 • 1998-2004, Výzkum komunikačních systémů a technologií. Výzkumný záměr MSM 262200011
 • 2002-2004, Netradiční metody studia komplexních a neurčitých systémů. Výzkumný záměr MSM 261100009
 • 2003-2006, Omezující faktory při širokopásmovém přenosu signálu po metalických párech a vzájemná koexistence s dalšími systémy. Projekt GAČR 102/03/0434
 • 2003-2006, Nové metody zajištění a kontroly dodržení kvality služeb v sítích nové generace. Projekt GAČR 102/03/0560
 • 2007-2009, Pokročilá optimalizace komunikačních systémů pomocí neuronových sítí. Projekt GAČR 102/07/1503
 • 2007-2011, Inteligentní systémy v automatizaci. Výzkumný záměr MSM 0021630529
 • 2009-2012, Výzkum energeticky úsporných zařízení pro dosažení pohody vnitřního prostředí. Projekt GAČR 101/09/H050

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

225

H-index:  11

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

150