doc. Ing.

Eva Lajtkepová

Ph.D.

FP, ÚF – docent

+420 54114 6902
lajtkepova@fbm.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  Lajtkepová. Global COVID-19 Pandemic and Indebtedness of Municipalities with Extended Power in the Czech Republic. Globalization and its Socio-Economic Consequences. SHS Web of Conferences. Global Impact of COVID 19 on Economy and Society. Žilina, Slovenská republika: EDP Sciences, 2021. s. 1023 ( s.)ISBN: 2261-2424. ISSN: 2261-2424.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  LAJTKEPOVÁ, E. Distribution of Wages in the Regions of the Czech Republic. ACTA VŠFS, 2020, roč. 14, č. 2, s. 123-136. ISSN: 1802-7946.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  Lajtkepová. Municipalities and fiscal rule: post-COVID-19 period. Managing and Modeling of Financial Risks. Ostrava: VŠB-Technical University of Ostrava, Czech Republic, 2020. s. 129-137. ISBN: 978-80-248-4481-7.
  Detail | WWW

 • 2019

  LAJTKEPOVÁ, E. Distribuce mezd v České republice z perspektivy růstu minimální mzdy. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě, 2019. s. 102-110. ISBN: 978-80-248-4278-3.
  Detail | WWW

  LAJTKEPOVÁ, E. Typology of Statutory Cities in the Czech Republic from the Perspective of their Indebtedness and Population. In Perspectives Of Business And Entrepreneurship Development In Digital Transformation Of Corporate Business. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019. s. 75-82. ISBN: 978-80-214-5756-0.
  Detail

 • 2018

  LAJTKEPOVÁ, E. Zadluženost obcí s pověřeným obecním úřadem v Jihomoravském kraji a Kraji Vysočina. In Trendy v podnikání 2018. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická, 2018. s. 98-105. ISBN: 978-80-261-0833-7.
  Detail

 • 2017

  LAJTKEPOVÁ, E. Zadluženost statutárních měst v České republice. Acta academica karviniensia, 2017, roč. XVII, č. 4, s. 59-68. ISSN: 1212-415X.
  Detail

 • 2016

  LAJTKEPOVÁ, E. Relation between Long-term Liabilities and Selected Indicators in the Case of Municipalities with Extended Powers in the South Moravian Region. Public Policy and Administration, 2016, roč. 15, č. 2, s. 334-346. ISSN: 2029-2872.
  Detail | WWW

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné zadlužení jako ekonomický a morální problém. Sociálno- ekonomická revue, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 132-135. ISSN: 1336-3727.
  Detail | WWW

  LAJTKEPOVÁ, E. Typology of EU Countries from the Viewpoint of the Minimum Wage and Selected Characteristics. Littera Scripta, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 85-98. ISSN: 1805-9112.
  Detail | WWW

  LAJTKEPOVÁ, E. Differences and Similarities in the Indebtedness of EU Member States after Last Financial Crisis. Oeconomia Copernicana, 2016, roč. 7, č. 4, s. 551-563. ISSN: 2083-1277.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  LAJTKEPOVÁ, E. Typologie krajů České republiky z hlediska jejich zadlužení a vybraných ekonomických charakteristik. ACTA STING, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 20-32. ISSN: 1805-6873.
  Detail | WWW

  LAJTKEPOVÁ, E. Indebtedness of Local Government Authorities in the Czech Republic. In Perspectives of Business and Entrepreneurship Development. Brno: BUT, Faculty of Business and Management, 2015. s. 120-127. ISBN: 978-80-214-5227-5.
  Detail | WWW

 • 2010

  LAJTKEPOVÁ, E. Akceptace minimální mzdy podniky. Brno: VUTIUM, 2010. s. 1-27.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Minimální mzda a trh práce. Vědecký sborník, 2010, roč. 18, č. 1, s. 3-20. ISSN: 0572- 3043.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Minimální mzda v českých podnicích. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 253-258. ISSN: 1211- 8516.
  Detail

 • 2009

  LAJTKEPOVÁ, E. Minimum wage in the Czech enterprises - research results. Acta academica karviniensia, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 219-228. ISSN: 1212- 415X.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Le salaire minimum dans les enterprises tcheques - la lutte contre la pauvreté ou le cauchemar?. In Les défis du developpement durable: politiques industrielles et commerciales dans l Union Européenne. Faculté de Commerce. Slovenská republika Bratislava: Ekonóm, 2009. s. 137-147. ISBN: 978-80-225-2801- 6.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Postavení minimální mzdy v mzdové distribuci podnikatelské sféry České republiky. Ekonomická revue, 2009, roč. XII., č. 2, s. 51-60. ISSN: 1212- 3951.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Veřejné finance. učebnice. Brno: Akademické nakladatelatví CERM, 2009. s. 1-160. ISBN: 978-80-7204-618- 8.
  Detail

 • 2008

  LAJTKEPOVÁ, E. The minimum wage in Czech Enreprises. In Management, economics and Business development in the new European Conditions. Brno: CERM, 2008. s. 64-64. ISBN: 978-80-7204-582- 2.
  Detail

 • 2007

  LAJTKEPOVÁ, E. The Position of The Minimum Wage in the Wage Distribution in the Czech Republic. In Management, economics and business development in the new European conditions + CD ROM. Brno- Rozdrojovice: FP, 2007. s. 54-54. ISBN: 978-80-7204-532- 7.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Caractere ethique des finances publices. Un defi pour la Rep. Tcheque. In L Europe et Le Development Regional. PGV. Lisabon: ISLA, 2007. s. 449-455. ISBN: 978-989-95523-0- 2.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Veřejné finance. Učebnice ekonomie. Brno: CERM, 2007. ISBN: 978-80-7204-495- 5.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance v České republice. Veřejné finance v České republice. Odborné monografie. Brno: CERM, 2007. ISBN: 978-80-86342-74- 0.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Rozpočtové deficity a veřejný dluh v České republice. In International Conference - Conference Proceedings " Research in the area of economics and company management". Confereence Proceedings. Brno: FP, 2007. s. 120-128. ISBN: 978-80-214-3482- 0.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Vnímání minimální mzdy malými a středními podniky v Jihomoravském kraji. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Universita Tomáše Bati, 2007. s. 126-126. ISBN: 978-80-7318-536- 7.
  Detail

 • 2006

  LAJTKEPOVÁ, E. Odměňování minimální mzdou v malých a středních podnicích. Periodica academica, 2006, roč. 1, č. 1, s. 57-61. ISSN: 1802- 2626.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Influence du salaire minimum sur la bonne volonté des chomeurs a travailler. In Timisoara, Rumunsko: Editura Universitatii de vest, 2006. s. 46-55. ISBN: 973-7608-92- 2.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Je minimální mzda pro nezaměstnané motivací nastoupit do práce ?. In Moderné prístupy k riadeniu ludských zdrojov. Trenčín, Trenčínska univerziota, Slovensko: Trenčínska univerzita, 2006. s. 246-253. ISBN: 80-8075-118- 8.
  Detail

 • 2005

  LAJTKEPOVÁ, E. Překážky vstupu a uplatnění virtuální firmy ve veřejném sektoru. In Veřejný a soukromý sektor - partnerství a konkurence. Brno: Masarykova universita, Ekonomicko správní fakulta, 2005.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Veřejné finance. Brno: Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2005. s. 1-115. ISBN: 80-214-2870- 8.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. The possible impact of minimum wage on the labour market in the Czech republic. In Univ.T.Bati, Zlín, 2005. s. 108-114. ISBN: 80-7318-288- 2.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. The political marketing and the political and business cycle in the Czech republic. In Rozdrojovice: FP Brno, 2005. ISBN: 80-214-2953- 4.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Akceptace minimální mzdy malými a středními podniky v JMK - výsledky předvýzkumu. In Progressive methods and tools of management and economics of companies. Brno: FBM, 2005. ISBN: 80-214-3099- 0.
  Detail

 • 2004

  DOHNAL, M.; KUČEROVÁ, V.; LAJTKEPOVÁ, E.; DOHNALOVÁ, J. QUALITATIVE ANALYSIS OF INTERFACE BETWEEN MACROECONOMICS AND LARGE INVESTMENTS INTO PROCESS INDUSTRIES. In Chisa 2004. Praha: Czech society of chemical engineering, 2004. ISBN: 80-86059-40- 5.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance I. Veřejné finance I. Brno: Nakladatelství Sting, s.r.o., 2004. ISBN: 80-86342-43- 3.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Veřejné finance. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2004. ISBN: 80-7355-004- 0.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. The political and Economic Cycle in the Czech Republic. In Management, economics and business development in the new European Conditions. Brno: Faculty of business and management, 2004. s. 38 ( s.)ISBN: 80-214-2661- 6.
  Detail

  LUKÁŠOVÁ, R.; LAJTKEPOVÁ, E. Role firemní kultury ve vztahu ke strategickému řízení českých firem. 1. Brno: Fakulta podnikatelská VUT v Brně, 2004. ISBN: 80-214-2753- 1.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Les promus des écoles supérieures sur le marché du travail tcheque. In Formation et Development des Competences Manageriales dans l' Europe Elargie. Lodz: Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2004. s. 268-276. ISBN: 83-7171-769- 5.
  Detail

 • 2003

  LAJTKEPOVÁ, E. Labour Market and New Factors of Development. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe in the Period of Joining to the European Union. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2003. s. 69 ( s.)ISBN: 80-214-2445- 1.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Brno: Ing. zdeněk Novotný, 2003. ISBN: 80-86510-68- 9.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Le dualisme du marché du travail et le salaire minimum (example de la République Tcheque). In Linnovation dans lEurope elargie. Actes de la 9eme Conférence International du Réseau PGV. Svištov, Bulharsko: Académie Economique D.Tsénov, Bulgarie, 2003. s. 383 ( s.)ISBN: 954-23-0153- 7.
  Detail

 • 2002

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, 2002. ISBN: 80-86510-33- 6.
  Detail

 • 2001

  LUKÁŠOVÁ, R., LAJTKEPOVÁ, E. The Character of Czech Manufacturing Organizations (research results). In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe: Implications for Economic Integration into Wider Europe. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2001. s. 304 ( s.)ISBN: 80-86510-05- 0.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance (Public Finance). Brno: VUT v Brně, 2001. ISBN: 80-214-1800- 1.
  Detail

  LAJTKEPOVÁ, E. Veřejné finance. Veřejné finance. skripta. Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2001. s. 1-75. ISBN: 80-214-1923- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.