Bachelor's Thesis

Present-day Accelerometers Properties

Final Thesis 2.38 MB

Author of thesis: Bc. Zbyněk Střelec

Acad. year: 2009/2010

Supervisor: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Reviewer: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstract:

This bachelor’s thesis is interested in a modern microchip accelerometers and their usability in a technical diagnostics. A comparison of lesser-known but nowadays very used accelerometer MMA 7260Q from the company Freescale with a common piezoelectric accelerometer is carried out in this thesis.

Keywords:

Accelerometer, vibrodiagnostics, piezoelectric accelerometer

Date of defence

15.6.2010

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grade

C

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen)
Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Základním cílem práce bylo porovnat vlastnosti moderních akcelerometrů a pomocí měření porovnat s klasickým piezoelektrickým akcelerometrem. Výsledné měření (konkrétně Měření č.1) by si zasluhovalo obsáhlejší popis samotného měření, avšak zpracovaná frekvenční analýza (Měření č. 2) je vhodně vyhodnocována pomocí měřicího SW.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods D
Scholarly contribution and originality C
Ability to interpret achieved results and draw conclusions D
Applicability of results in practice or theory C
Logical arrangement of thesis and its layout C
Grafic layout, used style and language level C
Work with used sources including quotations C
Student's independence when working on the topic D

Grade proposed by supervisor: C

Bakalářská práce sice splňuje obsahem i rozsahem své zadání, členěna je logicky, avšak některé popisy a komentáře nepůsobí zcela jasně. Rušivě působí také nejednotný formát rovnic a odstavců (mezer mezi odstavci), vedle drobných nepřesností a překlepů se do práce bohužel nedůslednou korekturou textu vloudily ojediněle i hrubé gramatické chyby.

Těžiště práce spočívá především v kapitolách 6. a 7., ale bohužel nikde není uvedeno, že pro vlastní experimenty byla nastavena maximální citlivost 800m V/g, kterou jsou hodnoty v tabulkách přepočítávány, popřípadě jak vlastně byla určena relativní chyba, prezentovaná v grafech 2. a 4. na stranách 44 a 45.
Evaluation criteria Mark
Fulfilment of requirements and objectives of assignment B
Working process, extent and suitability of applied methods C
Scholarly contribution and originality C
Ability to interpret achieved results and draw conclusions E
Applicability of results in practice or theory D
Logical arrangement of thesis and its layout D
Grafic layout, used style and language level D
Work with used sources including quotations C

Grade proposed by reviewer: D