bakalářská práce

Vlastnosti moderních akcelerometrů

Text práce 2.38 MB

Autor práce: Bc. Zbyněk Střelec

Ak. rok: 2009/2010

Vedoucí: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Oponent: Ing. František Vdoleček, CSc.

Abstrakt:

Tato bakalářská práce se zabývá moderními mikročipovými akcelerometry a jejich použitelnosti v technické diagnostice. V práci je provedeno porovnání méně známého, ale v dnešní době dost využívaného akcelerometru MMA 7260Q od firmy Freescale s běžným piezoelektrickým akcelerometrem.

Klíčová slova:

Akcelerometr, vibrodiagnostika, piezoelektrický snímač

Termín obhajoby

15.6.2010

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaCznamka

Klasifikace

C

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B-AIŘ)

Složení komise

Prof. Ing. Jiří Tůma, CSc. (předseda)
Prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
Doc. Ing. Eva Kureková, CSc.D. (člen)
Doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen)
Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen)
Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Základním cílem práce bylo porovnat vlastnosti moderních akcelerometrů a pomocí měření porovnat s klasickým piezoelektrickým akcelerometrem. Výsledné měření (konkrétně Měření č.1) by si zasluhovalo obsáhlejší popis samotného měření, avšak zpracovaná frekvenční analýza (Měření č. 2) je vhodně vyhodnocována pomocí měřicího SW.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu D

Známka navržená vedoucím: C

Bakalářská práce sice splňuje obsahem i rozsahem své zadání, členěna je logicky, avšak některé popisy a komentáře nepůsobí zcela jasně. Rušivě působí také nejednotný formát rovnic a odstavců (mezer mezi odstavci), vedle drobných nepřesností a překlepů se do práce bohužel nedůslednou korekturou textu vloudily ojediněle i hrubé gramatické chyby.

Těžiště práce spočívá především v kapitolách 6. a 7., ale bohužel nikde není uvedeno, že pro vlastní experimenty byla nastavena maximální citlivost 800m V/g, kterou jsou hodnoty v tabulkách přepočítávány, popřípadě jak vlastně byla určena relativní chyba, prezentovaná v grafech 2. a 4. na stranách 44 a 45.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: D