Bachelor's Thesis

Model of traffic lights crossroads

Final Thesis 1.35 MB Appendix 87.32 kB

Author of thesis: Ing. Petr Klimeš

Acad. year: 2008/2009

Supervisor: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Reviewer: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstract:

The purpose of this bachelor work is concept and realisation of traffic lights crossroad model which is controlled by programmable logic controller (PCL). Model is supposed to be used as a laboratory device during practical lessons of programmable logic controllers to demonstrate basic principle of semaphore lights controlled traffic crossroad.

Keywords:

Model, Traffic lights crossroads, programmable logic controller.

Date of defence

23.6.2009

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaBznamka

Grade

B

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study field

Applied Computer Science and Control

Composition of Committee

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo provést návrh a relizaci modelu dopravní křižovatky. Následně ověřit funkčnost modelu řízením pomocí programovatelného automatu. Jedná se o středně náročné téma, vyžadující praktickou realizaci modelu křižovatky a napsání řídicího programu pro PLC. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Mark
B
B
B
C
A
B
B
B
B

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Díky praktickému výstupu lze hodnotit práci jako středně náročnou, nicméně text práce by mohl být rozsáhlejší například o popis řídícího programu PLC. Také z práce není zřejmé, zda řídící program počítá s nočním režimem, či použití tlačítka pro chodce.
Mark
B
C
C
D
B
C
B
C

Grade proposed by reviewer: C