bakalářská práce

Model dopravní křižovatky

Text práce 1.35 MB Příloha 87.32 kB

Autor práce: Ing. Petr Klimeš

Ak. rok: 2008/2009

Vedoucí: Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Oponent: Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Abstrakt:

Cílem této bakalářské práce je návrh a realizace modelu dopravní křižovatky, který je řízen pomocí programovatelného automatu (PLC). Model má sloužit jako laboratorní pomůcka při výuce programovatelných automatů a pro demonstraci základního principu fungování světelné dopravní křižovatky.

Klíčová slova:

Model, světelná křižovatka, programovatelný automat.

Termín obhajoby

23.6.2009

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaBznamka

Klasifikace

B

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní obor

Aplikovaná informatika a řízení (B2370-00)

Složení komise

prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda)
prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (místopředseda)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc. (člen)
doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (člen)
Ing. Tomáš Marada, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Radomil Matoušek, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Tomáš Marada, Ph.D.

Cílem bakalářské práce bylo provést návrh a relizaci modelu dopravní křižovatky. Následně ověřit funkčnost modelu řízením pomocí programovatelného automatu. Jedná se o středně náročné téma, vyžadující praktickou realizaci modelu křižovatky a napsání řídicího programu pro PLC. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B

Známka navržená vedoucím: B

Posudek oponenta
Ing. Daniel Zuth, Ph.D.

Díky praktickému výstupu lze hodnotit práci jako středně náročnou, nicméně text práce by mohl být rozsáhlejší například o popis řídícího programu PLC. Také z práce není zřejmé, zda řídící program počítá s nočním režimem, či použití tlačítka pro chodce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C

Známka navržená oponentem: C