Master's Thesis

Control units for small EC motors with universal software interface

Final Thesis 1.83 MB

Author of thesis: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Acad. year: 2007/2008

Supervisor: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Reviewer: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

Abstract:

This graduation thesis deals with the design and realisation of the universal control unit for the electrically commutated motor ( EC motor). Was to accomplish the market research of control units for EC motors and compare of parameters of control units with requirements for the universal control unit of EC motors. From the research ensued  that on the market it is no unit with the open system which could enable substitute particular control loops by own loops. Based on this evidence it was approached to own construction of the universal unit.
For the design it was used the access hardware in the loop a software in the loop. It was performed the design of particular sections of the unit, manufactured the power section and this power part was tested by the help of the developmental and simulation software Labview. Furthermore it was proceeded for the realisation of the integral control unit and for supplementation of the existing software of the control unit about appropriate drivers and it was undertaken the modification of the control algorithm for the need of EC motor. On the end of this project we tested achieved parameters of the control unit.

Keywords:

EC motor, control units for small EC motors, PLC 2103

Date of defence

17.6.2008

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Applied Sciences in Engineering (N3901-2)

Study branch

Engineering Computer Science and Automation

Composition of Committee

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení praktické části práce přistupoval velmi zodpovědně a samostatně. Výsledkem práce je funkční řídicí jednotka, čímž student prokázal že je schopen samostatně řešit zadanou problematiku. Škoda jen, že podobné úsilí nevěnoval i textu práce.
Mark
A
A
A
A
A
A
B
B
A

Grade proposed by supervisor: A

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem řídicí jednotky pro EC motory. Teoretická část obsahuje rešeršní studii k problematice řízení EC motorů. Dále následuje rozbor, vlastní návrh, realizace řídicí jednotky a experimentální ověření funkčnosti této řídicí jednotky pro EC motory.
Práce je na velmi dobré úrovni a svědčí o dobrém zvládnutí teoretických základů diplomantem.
Ale práci bych vytknul velké množství překlepů a grafickou úpravu hlavně převzatých obrázků, kdy popis je nečitelný a obr. 11 - 13 obrázky obsahují české a zároveň i anglické popisy. Dále obr. 30 a 37 jsou zcela nečitelné.
Dále bych vytknul nejednotnou terminologii uchazeče, kdy v práci střídavě používá termíny: Hallova sonda, Hall senzor, Hall snímač a Hallův snímač.
V kapitole 5.1.2 popisuje vývoj nového produktu pomocí modelování, což ale odpovídá klasickému mechatronickému návrhu komplexních zařízení.
Mark
A
A
A
A
A
B
D
A

Grade proposed by reviewer: A