diplomová práce

Řídicí jednotka pro malé EC motory s univerzálním softwarovým rozhraním

Text práce 1.83 MB

Autor práce: Ing. Jan Vetiška, Ph.D.

Ak. rok: 2007/2008

Vedoucí: Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Oponent: doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D.

Abstrakt:

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací univerzální řídící jednotky pro elektricky komutovaný motor (EC motor). V práci byl proveden průzkum trhu s řídícími jednotkami pro EC motory a srovnání parametrů řídících jednotek s požadavky na univerzální řídící jednotku EC motorů. Z průzkumu vyplynulo, že na trhu není jednotka s otevřeným systémem která by umožňovala nahradit jednotlivé řídicí smyčky smyčkami vlastními. Na základě toho bylo přistoupeno k vlastní konstrukci univerzální jednotky.
Pro návrh byl použit přístup hardware int the loop a software in the loop. Byl proveden návrh jednotlivých částí jednotky, vyrobena výkonová část a pomocí vývojového a simulačního software Labview byla výkonová část odzkoušena. Poté se přistoupeno k realizaci celé řídící jednotky a k doplnění existujícího software řídicí jednotky o odpovídající ovladače a byla provedena modifikace řídicího algoritmu pro potřeby EC motoru. V poslední části práce se testovaly dosažené parametry řídící jednotky.

Klíčová slova:

EC motor, řídící jednotka pro malý EC motor, LPC 2103

Termín obhajoby

17.6.2008

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Aplikované vědy v inženýrství (N3901-2)

Studijní obor

Inženýrská informatika a automatizace (N3917-02)

Složení komise

prof. Dr. RNDr. Lubomír Smutný, Ph.D. (předseda)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (místopředseda)
doc. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (člen)
doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc. (člen)
doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. (člen)
doc. Ing. Ivan Švarc, CSc. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Pavel Houška, Ph.D.

Student k řešení praktické části práce přistupoval velmi zodpovědně a samostatně. Výsledkem práce je funkční řídicí jednotka, čímž student prokázal že je schopen samostatně řešit zadanou problematiku. Škoda jen, že podobné úsilí nevěnoval i textu práce.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A

Známka navržená vedoucím: A

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem řídicí jednotky pro EC motory. Teoretická část obsahuje rešeršní studii k problematice řízení EC motorů. Dále následuje rozbor, vlastní návrh, realizace řídicí jednotky a experimentální ověření funkčnosti této řídicí jednotky pro EC motory.
Práce je na velmi dobré úrovni a svědčí o dobrém zvládnutí teoretických základů diplomantem.
Ale práci bych vytknul velké množství překlepů a grafickou úpravu hlavně převzatých obrázků, kdy popis je nečitelný a obr. 11 - 13 obrázky obsahují české a zároveň i anglické popisy. Dále obr. 30 a 37 jsou zcela nečitelné.
Dále bych vytknul nejednotnou terminologii uchazeče, kdy v práci střídavě používá termíny: Hallova sonda, Hall senzor, Hall snímač a Hallův snímač.
V kapitole 5.1.2 popisuje vývoj nového produktu pomocí modelování, což ale odpovídá klasickému mechatronickému návrhu komplexních zařízení.
Kritérium hodnocení Známka
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A

Známka navržená oponentem: A