Master's Thesis

Analysis of vehicle damage in collisions with road safety barriers

Final Thesis 2.62 MB

Author of thesis: Ing. Jan Berka

Acad. year: 2015/2016

Supervisor: Ing. Stanislav Tokař, Ph.D.

Reviewer: Ing. Zdeněk Kaluža

Abstract:

The theme of this thesis is the analysis of vehicle damage, which was caused by a collision with road safety barriers.
The theoretical part describes the guardrail, their classification, structure, process design and methods of their testing, including criteria that must be met. Furthermore, the theoretical part describes the safety of vehicles in relation to the body structure and its material composition. The last chapter in this section is focused on the process of insurance companies in solving their clients' loss events.
The second (practical) part is focused on defining the criteria that are important for the determination of certain facts in question accident. These criteria were drawn up based on the requirements of insurance companies while they were processed catalog.
This catalog is the result of the work, which describes the happening of insured events, their assessment according to predefined criteria and estimate, if it is a plot manipulated insured or not. It can also be beneficial to insurance companies, which can be used as an aid in dealing with loss events.

Keywords:

Road barriers, vehicle damage, analysis of damage, damaging event.

Date of defence

17.6.2016

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaCznamka

Grading

C

Process of defence

Diplomant seznámil státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací na téma Analýza poškození vozidel při střetech se silničními svodidly. Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přdnesu bylo patrné, že k řešeným problémům přistupoval dobře. Na otázky komise odpověděl dobře. K otázkám oponenta i vedoucího závěrečné práce uvedl dostačující odpovědi. Státní zkušební komice závěrem konstatovala, že diplomant závěrečnou práci obhájil.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Forensic Engineering (MFE)

Study field

Expert Engineering in Transport

Composition of Committee

doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda)
Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda)
Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen)
Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Stanislav Tokař, Ph.D.

Student při zpracování diplomové práce splnila zadané cíle. Pracoval samostatně, jednotlivé kapitoly konzultoval a zapracovával připomínky vedoucího a konzultantů. Zvolený časový harmonogram zpracování praktické částí studentem mohl být velkorysejší.
Mark
B
B
A
B
B
B
C

Grade proposed by supervisor: B

Reviewer’s report
Ing. Zdeněk Kaluža

Student se zhostil diplomové práce opravdu důkladně a zejména vytvořil katalog, který z praktického hlediska je upotřebitelný pro praxi.
Mark
B
C
B
B
A
B
B

Grade proposed by reviewer: B

File inserted by the reviewer Size
Posudek_DP_Kaluža.pdf 1.25 MB