Bachelor's Thesis

Converter for BLDC motor

Final Thesis 13.19 MB Appendix 200.35 kB

Author of thesis: Bc. Michal Bedlivý

Acad. year: 2018/2019

Supervisor: Ing. Jan Knobloch, Ph.D.

Reviewer: Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.

Abstract:

This thesis deals with problematics of BLDC motor controll in sensorless and sensored mode. Then it deals with design, manufacturing and performance measuring of transistor motor inverter. Nominal motor power is 2 kW at 48 V.

Keywords:

EC motor, BLDC, brushless, inverter, STM32, microprocessor, drive, sensorless, sensored, controll, HALL sensor

Date of defence

6.6.2019

Result of the defence

Defended (thesis was successfully defended)

znakmkaAznamka

Grade

A

Process of defence

Student ve své prezentaci nejprve seznámil komisy s hlavními body své práce. Popsal strukturu měniče a vybrané komponenty, včetně popisu vybraného řídicího mikrokontroléru. Dále předvedl svoje testovací pracoviště a naměřené průběhy fázových proudů, signálů s halových sond a jiné. Závěrem shrnul dosažené cíle a plány do budoucna. Ve zbylých slidech student váhavě odpověděl na otázky oponenta.

Language of thesis

Czech

Faculty

Department

Study programme

Electrical, Electronic, Communication and Control Technology (EECC Bc.)

Study branch

Power Electrical and Electronic Engineering (B-SEE)

Composition of Committee

doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen)
Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)
doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)

Supervisor’s report
Ing. Jan Knobloch, Ph.D.

Student se ve své práci věnuje návrhu a realizaci hardware i software měniče pro BLDC motor. Práce je logicky členěna a svým rozsahem je vyhovující. Přes výskyt drobných formálních prohřešků je práce velice kvalitně zpracovaná. Student úspěšně pracoval s literaturou, kterou si samostatně vyhledal. I přes to, že student docházel na konzultace zřídka, dokázal postavit a oživit prototyp měniče, který odpovídajícím způsobem ve své práci prezentoval. Výsledná práce má po formální i věcné stránce nadstandartní úroveň.

Grade proposed by supervisor: A

Reviewer’s report
Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.

Bakalářská práce pojednává o problematice řízení EC motoru pro účely nezávislé trakce. V úvodu je prezentován přehled možností řízení, na což je dále navázáno popisem konstrukce vlastního měniče, jenž byl v rámci práce úspěšně realizován. V závěrečné části jsou popsány výsledky testů měniče, dokumentované množstvím oscilogramů.
Práce je poměrně stručná, vlastní text se vyskytuje pouze mezi stranami 10 a 32.
Grafická, stylistická i typografická úroveň práce je na solidní úrovni.

Formální nedostatky:
V práci se občas vyskytnou nesprávně napsaná slova, jako např.  osmi-bitové místo osmibitové, bez-snímačové místo bezsnímačové a podobně.
Na straně 23 se mluví o „externích oscilátorech 8 MHz a 32 kHz“, což může způsobit nejasnost. Standardem je psát pouze „krystal“.
Komentáře k obrázkům z osciloskopu by bylo vhodnější umístit přímo k obrázkům a ne je všechny soustředit na jednu stranu a pak vložit několik stran s obrázky bez komentářů.
Závěr nemá být pouhým přehledem toho, co je v práci napsáno, ale spíš nějakým shrnutím, komentářem, či může prezentovat nějaké náměty či vize do budoucna.

Věcné nedostatky v podstatě nejsou, až na pár drobností:
Při maximálním napětí na baterii 58,8 V – jak je uvedeno na straně 17, je u trakčního pohonu použití tranzistorů se závěrným napětím 100 V poměrně odvážné.
Nestandardní je, že až na straně 24 se čtenář poprvé dozví, že finální aplikace pohonu bude nějaké elektrokolo. Toto mohlo být uvedeno již v úvodu.
Na straně 30 se píše, že bylo zkoušeno i vektorové řízení s tím, že to nefungovalo správně díky špatné konfiguraci firmware. Teprve až na dalších stranách se čtenář dozví, že se jednalo o bezsnímačové vektorové řízení, které je samo o sobě problematické.

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Grade proposed by reviewer: A