bakalářská práce

Měnič pro BLDC motor

Text práce 13.19 MB Příloha 200.35 kB

Autor práce: Bc. Michal Bedlivý

Ak. rok: 2018/2019

Vedoucí: Ing. Jan Knobloch, Ph.D.

Oponent: Ing. Dalibor Červinka, Ph.D.

Abstrakt:

Tato práce se zabývá problematikou řízení BLDC motoru v senzorovém i bezsezorovém režimu a návrhem, realizací a měření vlastností tranzistorového měniče pro motor o nominálním výkonu 2 kW na napětí 48 V.

Klíčová slova:

EC motor, BLDC, bezkartáčový, měnič, STM32, mikroprocesor, pohon, bezsenzorové, senzorové, řízení, HALL sonda

Termín obhajoby

6.6.2019

Výsledek obhajoby

obhájeno (práce byla úspěšně obhájena)

znakmkaAznamka

Klasifikace

A

Průběh obhajoby

Student ve své prezentaci nejprve seznámil komisy s hlavními body své práce. Popsal strukturu měniče a vybrané komponenty, včetně popisu vybraného řídicího mikrokontroléru. Dále předvedl svoje testovací pracoviště a naměřené průběhy fázových proudů, signálů s halových sond a jiné. Závěrem shrnul dosažené cíle a plány do budoucna. Ve zbylých slidech student váhavě odpověděl na otázky oponenta.

Jazyk práce

čeština

Fakulta

Ústav

Studijní program

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B)

Studijní obor

Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (B-SEE)

Složení komise

doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (místopředseda)
Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)
doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen)
Ing. Jan Bárta, Ph.D. (člen)
doc. Ing. František Veselka, CSc. (člen)
Ing. Jan Martiš, Ph.D. (člen)

Posudek vedoucího
Ing. Jan Knobloch, Ph.D.

Student se ve své práci věnuje návrhu a realizaci hardware i software měniče pro BLDC motor. Práce je logicky členěna a svým rozsahem je vyhovující. Přes výskyt drobných formálních prohřešků je práce velice kvalitně zpracovaná. Student úspěšně pracoval s literaturou, kterou si samostatně vyhledal. I přes to, že student docházel na konzultace zřídka, dokázal postavit a oživit prototyp měniče, který odpovídajícím způsobem ve své práci prezentoval. Výsledná práce má po formální i věcné stránce nadstandartní úroveň.

Známka navržená vedoucím: A

Bakalářská práce pojednává o problematice řízení EC motoru pro účely nezávislé trakce. V úvodu je prezentován přehled možností řízení, na což je dále navázáno popisem konstrukce vlastního měniče, jenž byl v rámci práce úspěšně realizován. V závěrečné části jsou popsány výsledky testů měniče, dokumentované množstvím oscilogramů.
Práce je poměrně stručná, vlastní text se vyskytuje pouze mezi stranami 10 a 32.
Grafická, stylistická i typografická úroveň práce je na solidní úrovni.

Formální nedostatky:
V práci se občas vyskytnou nesprávně napsaná slova, jako např.  osmi-bitové místo osmibitové, bez-snímačové místo bezsnímačové a podobně.
Na straně 23 se mluví o „externích oscilátorech 8 MHz a 32 kHz“, což může způsobit nejasnost. Standardem je psát pouze „krystal“.
Komentáře k obrázkům z osciloskopu by bylo vhodnější umístit přímo k obrázkům a ne je všechny soustředit na jednu stranu a pak vložit několik stran s obrázky bez komentářů.
Závěr nemá být pouhým přehledem toho, co je v práci napsáno, ale spíš nějakým shrnutím, komentářem, či může prezentovat nějaké náměty či vize do budoucna.

Věcné nedostatky v podstatě nejsou, až na pár drobností:
Při maximálním napětí na baterii 58,8 V – jak je uvedeno na straně 17, je u trakčního pohonu použití tranzistorů se závěrným napětím 100 V poměrně odvážné.
Nestandardní je, že až na straně 24 se čtenář poprvé dozví, že finální aplikace pohonu bude nějaké elektrokolo. Toto mohlo být uvedeno již v úvodu.
Na straně 30 se píše, že bylo zkoušeno i vektorové řízení s tím, že to nefungovalo správně díky špatné konfiguraci firmware. Teprve až na dalších stranách se čtenář dozví, že se jednalo o bezsnímačové vektorové řízení, které je samo o sobě problematické.

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Známka navržená oponentem: A