Course detail

Practical Experience

FP-PRAAcad. year: 2020/2021

Praxe 1 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 75 hodin v letním semestru 2. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami. Praxe je určena k seznámení s reálným podnikatelským prostředím, používanýmí IS a prostředky ICT.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání powerpointové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- předmět podnikání
- organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce
- popis informačních toků ve firmě
- zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.)
- problémy se kterými firma nejčastěji potýká v běžném provozu, případně návrh řešení
- popis pracovní činnost ve firmě

Learning outcomes of the course unit

PowerPoint presentation on the following questions:
1. Legal form, organizational structure, or its relations to the higher organizational unit.
2. The subject of the business, the strengths and weaknesses of the company, the options and opportunities of the company due to the business
3. Information system of the company and information flows in the company.
4. Information technology used in the company (hardware, software, data files, transfer of information, data protection, etc.).
5. With such problems in the field of ICT, the company often faces during normal operation?
6. A description of the work activity in the company.
7. The focus of the projected solutions of the bachelor thesis.

Prerequisites

No prerequisites.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Firemní literatura
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.

Planned learning activities and teaching methods

Practice in the company.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

According the level of report from the practice.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Praxe 1 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 75 hodin v letním semestru 2. ročníku.
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami. Praxe je určena k seznámení s reálným podnikatelským prostředím, používanými IS a prostředky ICT.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- předmět podnikání
- organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce
- popis informačních toků ve firmě
- zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.)
- problémy se kterými firma nejčastěji potýká v běžném provozu, případně návrh řešení
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Aims

Acquainted with the organizational structure, its relationship to a higher organizational unit and business activities, a description of the information flow within the company

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Surrender of certificate of practice

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 5 credits, compulsory

Type of course unit

 

Internships

100 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning