Detail předmětu

Praxe

FP-PRAAk. rok: 2020/2021

Praxe 1 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 75 hodin v letním semestru 2. ročníku
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami. Praxe je určena k seznámení s reálným podnikatelským prostředím, používanýmí IS a prostředky ICT.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání powerpointové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- předmět podnikání
- organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce
- popis informačních toků ve firmě
- zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.)
- problémy se kterými firma nejčastěji potýká v běžném provozu, případně návrh řešení
- popis pracovní činnost ve firmě

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Powerpointová prezentace na následující otázky:
1. Právní forma, organizační struktura, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce.
2. Předmět podnikání, silné a slabé stránky firmy, možnosti a příležitosti firmy vzhledem k předmětu podnikání
3. Informační systém firmy a informační toky ve firmě.
4. Informační technologie používanou ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.).
5. S jakými problémy v oblasti ICT se firma nejčastěji potýká při běžném provozu?
6. Popis pracovní činnost ve firmě.
7. Zaměření předpokládaného řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Žádné prerekvizity.

Doporučená nebo povinná literatura

Firemní literatura
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing,2010. s. 432. ISBN 978-80-247-3339-5.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Praxe v podniku.

Způsob a kritéria hodnocení

Podle úrovně zprávy z praxe.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Praxe 1 je povinnou součástí studijního programu v délce trvání 75 hodin v letním semestru 2. ročníku.
Organizaci a termín vykonání praxe si zajišťují studenti sami. Praxe je určena k seznámení s reálným podnikatelským prostředím, používanými IS a prostředky ICT.
Vykonání praxe studenti prokazují potvrzením o vykonané praxi.
Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání zprávy o praxi ve formě powerpointové prezentace z průběhu praxe, která obsahuje:
- předmět podnikání
- organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce
- popis informačních toků ve firmě
- zhodnocení informačních technologií ve firmě (hardware, software, datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.)
- problémy se kterými firma nejčastěji potýká v běžném provozu, případně návrh řešení
- popis pracovní činnost ve firmě
Dokumenty o praxi odevzdávají studenti prostřednictvím IS VUT v Brně, v části e-learning.

Cíl

Seznámit se s organizační strukturou, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce a předmětu podnikáni, popis informačních toků ve firmě

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání potvrzení o praxi

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-MIn bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

100 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning