Course detail

FP-APVAcad. year: 2020/2021

The course is focused in particular on the development of projects and programmes in the development environment in Visual Basic for Application in MS Excel.

Learning outcomes of the course unit

Students will be familiar with the theoretically and practically philosophy of making simple and complex applications on the basis of knowledge of the General and advanced programming techniques and algorithms, including the knowledge of a specific authoring tool.

Prerequisites

Základní znalost MS Excel

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Lambert, Joan. MOS 2016 Study Guide for Microsoft Excel. 1st ed. Redmond: Microsoft Press, 2016. 192 p. ISBN 978-0735699434
MYŠÁK, M. Kontingenční tabulky a grafy: Výukový průvodce. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 224 s. 978-80-251-4113-7.
FORSTOVÁ Lenka, VBA Excel v příkladech + CD, Computer media, 2010, ISBN 978-80-7402-042-1.
BARILLA, J. Microsoft Excel 2013: Podrobná uživatelská příručka. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 496 s. ISBN 978-80-251-4114-4.

Planned learning activities and teaching methods

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je postaveno na dobrovolných konzultacích na zadaném projektu.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Pro získání klasifikovaného zápočtu je potřeba získat ze semestrálního projektu minimálně 50 bodů z celkového množství 100 bodů.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Pravdivostní tabulka, ASCII, Číselné soustavy, převod mezi číselnými soustavami. Úvod excel, formátování, funkce, skládané a kombinované funkce, filtrování, třídění dat.
2. Tvorba, úprava a využití grafů, kontingenční tabulky.
3. Úvod do VBA, formuláře, událostní procedury listů a sešitu.
4. Ovládací prvky ActiveX
5. Objekty, metody, vlastnosti, události, Range, vlastnosti Offset a Cells
6. Proměnné, konstanty, práce s variantním datovým typem zjišťování datového typu proměnné
7. Strukturované proměnné, propojení s ovládacími prvky ActiveX
8. Podmínky, větvení
9. Cykly s konstantním počtem opakování, s řídící podmínkou na začátku a na konci cyklu, cykly prvků množiny nebo kolekce (for each in)
10. Procedury, funkce, moduly, přetěžování
11. Techniky pro ošetření chyb
12. Práce se soubory, tisky
13. Závěrečná konzultace k projektům

Aims

The main objective is the adoption of programming techniques, with the support of the current development tools for creating user-mode programs or more complex projects.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

During the study period students elaborate the term project on a selected topics depending on the content of the subject base od on the listed areas, or of their own selected topics. Projects are consulted and controlled.
For the project checking and consultation is also used e-learning, where are electronic materials.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn Bachelor's, 1. year of study, summer semester, 4 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

13 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

eLearning