Course detail

Basic Elements of Financing

FP-zfPAcad. year: 2020/2021

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 745 s. (CS)
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8. (CS)
KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. (CS)
FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. (CS)
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010. (CS)
NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2. (CS)
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8 (EN)

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-PM Bachelor's, 2. year of study, summer semester, 6 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

26 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer