Detail předmětu

Základy financování

FP-zfPAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. 745 s. (CS)
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. Praha: Ekopress, 2006. 624 s. ISBN 80-86119-37-8. (CS)
KORÁB, V. a REŽŇÁKOVÁ, M. a PETERKA, J. Podnikatelský plán. Brno: Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. (CS)
FOTR, J. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2. přepr. a dopl. vyd. Praha: Grada Publishing, 2005. 356 s. (CS)
SRPOVÁ, J., ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing. 2010. (CS)
NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Praha: Grada, 2010. 204 s. ISBN 978-80-247-3158-2. (CS)
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd ed. Boston: Pearson, 2016. 619 p. ISBN 978-0-133-86669-8 (EN)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Podnik a jako součást finančního systému.
2. Základní účetní výkazy podniku - zdroj informací pro finanční rozhodování.
3. Zakladatelský rozpočet. Výrobní faktory a jejich spotřeba.
4. Řízení oběžného majetku podniku - zásoby, pohledávky.
5. Investiční rozhodování – rozpočet kapitálových výdajů a příjmů. Metody hodnocení investičních projektů.
6. Zdroje financování. Interní zdroje financování.
7. Krátkodobé financování (dodavatelský úvěr, bankovní úvěry, podpůrné programy).
8. Dlouhodobé zdroje financování.
9. Peněžní tok podniku – výdaje, příjmy, metody sestavování cash flow
10. Finanční cíle podniku a jejich hodnocení. Postup analýzy finančních výsledků podniku.
11. Finančně poměrové ukazatele.
12. Rozbor ziskovosti podniku. Analýza provozní výkonnosti.
13. Souhrnné ukazatele hodnocení výkonnosti podniku a přístupy k jejich tvorbě.

Cíle: Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili základy financování podniku. K tomu je nutné zvládnout
moderní přístupy k definování potřeb podniku, definování možných zdrojů krytí potřeb podniku, osvojit si moderní
metody pro hodnocení majetkové a finanční struktury podniku, metody pro plánování a hodnocení investičních projektů, dále pak je nutné pochopit problematiku řízení peněžních toků a řízení oběžného majetku.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-PM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor