Course detail

FP-UvhoPAcad. year: 2020/2021

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:

1. Účast na cvičeních (účast je povinná).
2. Úspěšné absolvování kontrolního testu, který se skládá ze dvou části:
a) otevřených otázek: 10 otázek po 3 bodech;
b) testovaných otázek: 10 otázek (správná odpověď 1 bod; bez odpovědi 0 bodů; špatná odpověď - 1 bod).

Z každé části musí student získat alespoň 50 % bodů.

Výsledná klasifikace se řídí dle ECTS.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not applicable.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

KOUT, Petr a Tomáš LÍBAL. Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: VOX, 2017. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-87480-55-7.
SKÁLOVÁ, Jana. Daně v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Účetnictví. ISBN 978-80-7552-832-2.
DVOŘÁKOVÁ, l. Nejčastější chyby a omyly účetních. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 212 s. ISBN 978-80-7552-691-5.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
POKORNÁ, Pěva. Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích: vyřešené příklady 2016 : účetnictví - daně - právo. 2. vydání. V Bohuňovicích: Oswald, 2016. ISBN 978-80-88128-08-3.
POKORNÁ, Pěva. Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích. Bohuňovice: Oswald, 2015. ISBN 978-80-905690-8-9.
BRYCHTA, I. a kol. Účetnictví podnikatelů 2018. 18. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-989-3.
BRYCHTA, I. a J. Vychopeň. Daň z příjmů 2017. 13. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 552 s. ISBN 978-80-7552-750-9.
BROOKS, Leonard J. a Paul DUNN. Business and professional ethics for directors, executives & accountants. Boston, MA: Cengage Learning, 2018. ISBN 978-1-305-97145-5.

Planned learning activities and teaching methods

Not applicable.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-UAD Bachelor's, 3. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory

Type of course unit

 

Lecture

10 hours, optionally

Teacher / Lecturer

Exercise

10 hours, compulsory

Teacher / Lecturer