Detail předmětu

Vybrané hospodářské operace z pohledu financí a účetnictví

FP-UvhoPAk. rok: 2020/2021

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu:

1. Účast na cvičeních (účast je povinná).
2. Úspěšné absolvování kontrolního testu, který se skládá ze dvou části:
a) otevřených otázek: 10 otázek po 3 bodech;
b) testovaných otázek: 10 otázek (správná odpověď 1 bod; bez odpovědi 0 bodů; špatná odpověď - 1 bod).

Z každé části musí student získat alespoň 50 % bodů.

Výsledná klasifikace se řídí dle ECTS.

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

KOUT, Petr a Tomáš LÍBAL. Komplikované účetní případy a jejich daňové dopady. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: VOX, 2017. Účetnictví a daně. ISBN 978-80-87480-55-7.
SKÁLOVÁ, Jana. Daně v účetnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Účetnictví. ISBN 978-80-7552-832-2.
DVOŘÁKOVÁ, l. Nejčastější chyby a omyly účetních. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 212 s. ISBN 978-80-7552-691-5.
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
POKORNÁ, Pěva. Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na daně a zákon o obchodních korporacích: vyřešené příklady 2016 : účetnictví - daně - právo. 2. vydání. V Bohuňovicích: Oswald, 2016. ISBN 978-80-88128-08-3.
POKORNÁ, Pěva. Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích. Bohuňovice: Oswald, 2015. ISBN 978-80-905690-8-9.
BRYCHTA, I. a kol. Účetnictví podnikatelů 2018. 18. vyd. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-989-3.
BRYCHTA, I. a J. Vychopeň. Daň z příjmů 2017. 13. vyd. Praha: Wolters Kluwer. 552 s. ISBN 978-80-7552-750-9.
BROOKS, Leonard J. a Paul DUNN. Business and professional ethics for directors, executives & accountants. Boston, MA: Cengage Learning, 2018. ISBN 978-1-305-97145-5.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelenější náhled na vybrané hospodářské operace a poukázat na vazby občanského a korporátního práva, financí, účetnictví a daní. Studenti zároveň získají určitý metodický návod, jak postupovat při ekonomickém hodnocení a řešení komplikovanějších hospodářských operací.

1. Úvod do problematiky (metodika řešení nestandardních hospodářských operací - sepětí korporátního práva, financí, účetnictví a daní; práce s vybranými právními informačními systémy – ukázka; práce s judikaturou; využívání závěrů uvedených v zápisech z jednání Koordinačního výboru; Interpretace Národní účetní rady). (Dotace 2 – 2)

2. Transakce s cennými papíry (dělení cenných papírů v účetnictví; oceňování cenných papírů; daně při transakcích s cennými papíry). (Dotace 2 – 2)

3. Operace ve vlastním kapitálu (jiný výsledek hospodaření minulých let; opravy významných chyb nákladů a výnosů minulých účetních období; rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře včetně podmínek pro jejich výplatu; zálohy na podíly na zisku). (Dotace 2 – 2)

4. Zápůjčka (vymezení; odlišnosti oproti jiných institutům; využití v rámci financování (výhody a nevýhody); zápůjčka a její daňové dopady v případě kapitálově spojených osob (včetně testu nízké tržní kapitalizace)). (Dotace 2 – 2)

5. Transakce s obchodním podílem (možné transakce s obchodním podílem; účtování a zdaňování vybraných transakcí s obchodním podílem). (Dotace 2 – 2)

Přednášky a cvičení probíhají v první polovině semestru. V rámci přednášky jsou studenti seznámeni s teoretickými východisky a metodickým aparátem. V rámci cvičení se věnují řešení případových studií.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-UAD bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor