Course detail

Business Information Systems

FP-MpisKAcad. year: 2020/2021

The course provides information from the area of development, design and implementation of enterprise information systems in all stages of their life cycle.

Learning outcomes of the course unit

Students will obtain basic skills and knowledge necessary for specifying requirements for an information system, its analyses, design and implementation. Students will be able to co-ordinate activities when implementing information systems in companies.

Prerequisites

Secondary school knowledge of informatics and knowledge of operating, database and office systems and internet applications using.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7 (CS)
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9 (CS)
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1 (CS)
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace IS ve firmách. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-703-6 (CS)
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0 (CS)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)

Planned learning activities and teaching methods

The course contains lectures that explain basic principles, problems and methodology of the discipline, and exercises that promote the practical knowledge of the subject presented in the lectures.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Pro udělení zápočtu je nutné vypracování zadané zápočtové práce v prostředí Microsoft Dynamics NAV. Aktivní účast na cvičeních je bodově hodnocena. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Při celkovém hodnocení se přihlíží k aktivitě projevené studentem v průběhu cvičení. Tato aktivita může zlepšit celkové hodnocení až o 2 stupně (získá-li student více jak 10 bodů za aktivitu ve cvičeních), nebo o 1 stupeň (získá-li student 5-9 bodů za aktivitu ve cvičeních), pokud není písemná část zkoušky hodnocena známkou F.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

Lectures:
1. Corporate information systems, basic terminology
2. How to properly understand to company's information systems
3. Strategy and management of business informatics
4. The life cycle of IS / ICT project
5. Overview of the market and the business models of delivery of enterprise applications
6. Planning and management of company resources
7. Human Resource Management
8. Workflow and Document Management System
9. Management of relationships with customers and suppliers
10. Management information systems

Aims

The objective of the course is to make students familiar with theoretical methods, methodologies and the use of information systems in the frame of a company management.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Docházka na cvičení není povinná. Omluvená absence na přednáškách i cvičeních nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Classification of course in study plans

  • Programme BAK-MIn-KS Bachelor's

    branch BAK-MIn-KS , 3. year of study, summer semester, 7 credits, compulsory

Type of course unit

 

Guided consultation in combined form of studies

16 hours, optionally

Teacher / Lecturer