Detail předmětu

Podnikové informační systémy

FP-MpisKAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje přehled o hlavních typech podnikových aplikací, trhu, obchodních modelech dodávky a způsobech jejich využití v oblasti plánování podnikových zdrojů, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, infrastrukturních procesů a podpory rozhodování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o hlavních typech podnikových aplikací a jejich využití. Dále získají znalosti potřebné pro provedení analytických prací, specifikaci požadavků na podnikový informační systém, realizaci výběru, implementace a provozu podnikových aplikací. Absolventi kurzu budou schopni podílet se na řízení implementačních projektů. V rámci cvičení realizovaných na konkrétním ERP produktu získají základní uživatelské znalosti a dovednosti pro řízení ekonomických a obchodních procesů.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti informatiky a znalosti operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací. Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí.

Doporučená nebo povinná literatura

SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2 aktualizované a rozšířené vydání. Praha : Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7 (CS)
VOŘÍŠEK, J. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press. 2006. s. 234. ISBN 978-80-85943-40-9 (CS)
POUR, J.; GÁLA, L.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika 2. přepracované a aktualizované vydání. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1 (CS)
LAUDON K. C.; LAUDON J. P. Management information systems. Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 07458, 2006. ISBN 0-13-230461-9 (EN)
MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. Praha : Grada, 2000. ISBN 80-7169-410-X (CS)
TVRDÍKOVÁ, M. Zavádění a inovace IS ve firmách. Praha: Grada, 2001. ISBN 80-7169-703-6 (CS)
UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0 (CS)
CVIS.CZ. Dostupné z www: http://www.cvis.cz. ISSN 1214-4991 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je nutné vypracování zadané zápočtové práce v prostředí Microsoft Dynamics NAV. Aktivní účast na cvičeních je bodově hodnocena. Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu. Při celkovém hodnocení se přihlíží k aktivitě projevené studentem v průběhu cvičení. Tato aktivita může zlepšit celkové hodnocení až o 2 stupně (získá-li student více jak 10 bodů za aktivitu ve cvičeních), nebo o 1 stupeň (získá-li student 5-9 bodů za aktivitu ve cvičeních), pokud není písemná část zkoušky hodnocena známkou F.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Podnikové informační systémy, základní terminologie
2. Jak správně rozumět podnikovým informačním systémům
3. Strategie a řízení podnikové informatiky
4. Životní cyklus IS/ICT projektu
5. Přehled trhu a obchodní modely dodávky podnikových aplikací
6. Plánování a řízení podnikových zdrojů
7. Řízení lidských zdrojů
8. Řízení pracovních toků a dokumentů
9. Řízení vztahů se zákazníky a dodavateli
10. Manažerské informační systémy

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout přehled o hlavních typech podnikových aplikací, trhu, obchodních modelech dodávky a způsobech jejich využití v oblasti plánování podnikových zdrojů, plánování a řízení výroby, řízení vztahů se zákazníky a dodavateli, infrastrukturních procesů a podpory manažerského rozhodování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná formou prezenční listiny. Docházka na cvičení není povinná. Omluvená absence na přednáškách i cvičeních nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor