Course detail

Legal Aspects of the Scientific Work

ÚSI-DSB02Acad. year: 2018/2019

Not applicable.

Learning outcomes of the course unit

Not applicable.

Prerequisites

Not requested

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

Telec, I.: Akademická kriminalita. Blog Jiné právo, 4. 9. 2008, http://jinepravo.blogspot.com/2008/09/ivo-telec-akademick-kriminalita.html, portál epravo, http://www.epravo.cz/top/clanky/akademicka-kriminalita-55190.html, 16. 9. 2008, Žurnál UP, 2008, č. 3 - 4 (v tisku).
Telec, I.: Právní aspekty výzkumu a vývoje. Elportál, výukové publikace [online]. Brno: Masarykova univerzita [http://is.muni.cz/elportal/]. Aktuál. znění; zde zveřejňováno od 2007. [ISSN 1802-128X]. (Etika výzkumu a vývoje, Právní aspekty, též zde zveřejněna samostatně.)
Doporučení Komise 2005/251/ES z 11. 3. 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků (Úř. Věst. č. L 075, 22. 3. 2005, s. 67); přístup Česka schválen usnesením vlády č. 951 z 16. 8. 2006
Doporučení vlády České republiky, usnesení vlády č. 1005 z 17. 8. 2005, Etický rámec výzkumu
Etický kodex výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky, Akademický bulletin, 2006, č. 6.
Vzorový etický kodex pro akademické pracovníky vysokých škol, schválený na 5. zasedání sněmu Rady vysokých škol 17. 5. 2007
Good scientific practice in research and scholarship, European Science Foundation Policy Briefing No. 11 (December 2000). Bulletin Grantové agentury České republiky, 2001, č. 1.
Memorandum on Scientific Integrity (2003), All European Academies (ALLEA)
Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy provádějící.

Planned learning activities and teaching methods

Teaching methods depend on the type of course unit as specified in the article 7 of BUT Rules for Studies and Examinations.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Not applicable.

Language of instruction

Czech

Work placements

Not applicable.

Aims

Not applicable.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

None

Classification of course in study plans

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory

 • Programme DSoIP Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory
  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory

 • Programme DSoIK Doctoral

  branch SOI , 1. year of study, summer semester, 0 credits, compulsory

Type of course unit

 

Exercise

26 hours, compulsory

Teacher / Lecturer