Course detail

Course in English Language 2

FP-Rpaj2PAcad. year: 2017/2018

The understanding of competition in contemporary environment. Concept of competitiveness coming out from strategic management. Structural and functional competitive advantages. Success-ability, managerial model of competitiveness and evaluation of competitive strategies by means of alternative methods. Evaluation of present business environment. Selected aspects of globalization. International management and strategy. Company internationalization and internationalization strategy. International Joint Venture and alliances.

Learning outcomes of the course unit

Students will be introduced to possible approaches to defining of competition, competitive advantage as well as competitiveness. They will become acquainted with basic concepts of competitiveness coming out from various models of strategic management. They will be able to define certain untraditional theoretical methods for evaluating of company competitiveness and they will learn how to apply them in the practice. They will be familiarized with selected aspect of development of competitiveness in current business environment and in the process of internationalization, with the stress on the activity of company management. They will be able to define internationalization process and strategies, which can be used within the framework of this process. They will master the knowledge of theories of company internationalization. They will be introduced to the specific features of international management and marketing.

Prerequisites

The subject expects the knowledge of basic elements of management as well as processes applied. Moreover, students must be also acquainted with basic marketing terms and procedures applied in management of a company.

Co-requisites

Not applicable.

Recommended optional programme components

Not applicable.

Recommended or required reading

HITT, M.A. - IRELAND, R.D. - HOSKISSON, R.E. Strategic Management - Competitiveness and Globalization: Concepts. 6th ed. South-Western College Pub, 2004. 544 p. ISBN 0324275307 (EN)
COLLIS, D.J. - MONTGOMERY, C.A. Corporate strategy - Resources and the Scope of the Firm. 1st ed. McGraw-Hill, 1997. 764 p. ISBN 0-256-17894-1 (EN)
GRIFFIN, R.W. - PUSTAY, M.W. International Business - A Managerial Perspective. 3rd ed. Prentice Hall, 2002. 652 p. ISBN 0-13-042576-1 (EN)
VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Strategické aliance se zahraničními partnery. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002.137 s. ISBN 80-7261-058-9 (CS)
BEAMISH, P.W. - MORRISON, A. - ROSENZWEIG, P.M. International Management - Text and Cases. 3rd ed. Irwin, 1997. 604 p. ISBN 0-07-114900-7 (EN)
VODÁČEK, L. - VODÁČKOVÁ, O. Malé a střední podniky: konkurence a strategické aliance v Evropské unii. 1. vyd. Praha: Management Press, 2004.192 s. ISBN 80-7261-099-6 (CS)
RUGMAN, A.M. - HODGETS, R.M. International Business. 3rd ed. Prentice Hall, 2003. 628 p. ISBN 0-273-67374-2 (EN)

Planned learning activities and teaching methods

Lectures consist of discussion of selected topics and problems solution and consulting.

Assesment methods and criteria linked to learning outcomes

Při hodnocení je důraz kladený na komplexní hodnocení. Zkouška probíhá formou obhajoby a diskuze zadaného týmového projektu. Projekt se řeší v týmech (3-8 členů) a je zaměřena na oblast návrhu rozvoje existující případně nové značky. Vlastní řešení projektu je možné propojit s projektem do předmětu Strategický management. Detailní specifikace typů projektu viz e-learning. Složení týmů a zadání projektu je třeba odevzdat elektronicky nejpozději do konce 6. týdne semestru přednášejícímu. Před odevzdáním zadání je povinná minimálně jedna konzultace zadání a zadání musí být přednášejícím schváleno.
Termíny obhajob budou v průběhu zkouškového. Délka jedné obhajoby je 60 - 90 minut. Obhajoba probíhá formou týmové diskuze, tým dostane zpětnou vazbu k projektu. Obhajoby se musí účastnit celý tým. Chybějící členové musí obhajobu absolvovat v náhradním termínu. Studenti musí prokázat jak znalost projektu a řešeného problému, tak znalost odpovídající teorie, tj. při obhajobě budou položeny i otázky týkající se teorie, která je v projektu uplatněna. Písemné zpracování projektu je třeba odevzdat nejpozději týden před termínem obhajoby mailem přednášejícímu. Pro odevzdání je preferován formát pdf. Pro název souboru použijte příjmení vedoucího člena týmu.
Tým je hodnocen jako celek a pro individuální úpravu hodnocení jsou zohledněny odpovědi členů týmu na položené otázky. Součástí hodnocení může být i vzájemné hodnocení členů týmu, které může snížit bodové hodnocení členů týmu, kteří neodvedli odpovídající výkon – hodnotící tabulka bude v e-learningu.
Výsledná klasifikace odpovídá ECTS.

Language of instruction

English

Work placements

Not applicable.

Course curriculum

1. Business competition
2. Competitiveness of company based on I/O strategic management model
3. Competitiveness of company based on RBV strategic management model
4. Functional and structural competitive advantage
5. Managerial model of competitiveness and Success-ability based approach
6. Evaluation of competitive strategies based on S-A approach
7. Managerial aspects of development of competitiveness
8. Evaluation of competitive environment
9. Globalization issues
10. International management
11. International strategy
12. Internationalization of company and internationalization entry strategy
13. International Joint Venture and alliances

Aims

Primary objective of the subject is to define the concept of the competitiveness in the context of contemporary business environment with the stress on the internationalization activities of companies. Consequently, the content of the subject is based on the integration of both theoretical and practical knowledge related to the development of competitiveness of companies and their internationalization.

Specification of controlled education, way of implementation and compensation for absences

Presence in the lectures is monitored by means of the presence sheet. The condition for passing of the subject is 50 % presence in the lectures as minimum. Shall there be serious reasons (health, study stay abroad etc.), the absence can be substituted - after the agreement of the guarantee - with the elaboration of the written project in compliance with the directives of the guarantee.

Classification of course in study plans

  • Programme MGR Master's

    branch MGR-ŘEP , 2. year of study, summer semester, 3 credits, compulsory-optional

Type of course unit

 

Lecture

10 hours, compulsory

Teacher / Lecturer

eLearning