Project detail

Výzkum rušivého kolísání světelného toku světelných zdrojů způsobeného přítomností harmonických a meziharmonických složek v napájecím napětí

Duration: 01.01.2008 — 31.12.2010

On the project

V současné době je známa a dobře popsána odezva kolísání světelného toku na kolísání napájecího napětí pouze pro referenční žárovku 60W. Na základě této odezvy byl pro hodnocení rušivého vlivu blikání světelných zdrojů způsobeného kolísáním napětí sestaven měřič blikání a posléze byla na témže základě stanovena i kompatibilní úroveň pro meziharmonická napětí. Cílem projektu je postupně analyzovat vliv jednézákladní harmonické a jedné superponované meziharmonické složky napětí až obecně deformovaného napětí na kolísání napětí a následné kolísání světelného toku všech typů světelných zdrojů. Dále určit principy přenosu frekvenčních složek napájecího napětí na spektrum světelného toku a vjem rušivého blikání, a stanovit mezní křivky meziharmonických napětí pro vznik rušení zrakového vjemu. Za tímto účelem budou navrženy a ověřeny odpovídající měřící metody. Výstupem bude rovněž návrh nových postupů pro výpočet míry vjemu blikání v časové a frekvenční oblasti tak, aby byla respektována odezva všech typů světelných zdrojů. Výsledky budou prezentovány v prestižních časopisech.

Description in English
At present the response of the luminous flux fluctuation to the voltage fluctuation only for the reference 60W incandescent bulb is known and well described. For the determination of the disturbing light flicker caused by voltage fluctuation there was proposed the basic flickermeter in terms of that response as well as afterwards the compatibility level for interharmonic voltages relating to flicker. The aim of the project is a successive analysis of the influence of the first harmonic and one superimposed interharmonic or more frequency components to the voltage fluctuation and the luminous flux fluctuation for each lamp type. Another task is to determine principles of the transfer of frequency components of voltage to the spectrum of the luminous flux and to visual perception of a disturbing flicker; and determine the limit curves for interharmonic voltages for each lamp. For that purpose, there will be proposed and verified new measuring methods. The output is also proposal of new procedures for calculation of the flicker, so that there will be respected response of each lamp.

Keywords
Blikání světelných zdrojů; Meziharmonické; Přenosová funkce; Mezní křivka vjemu blikání; Měření blikání

Key words in English
Light flicker; Interharmonics; Gain factor; Interharmonics-flicker curve; Flicker measurement

Mark

GP102/08/P582

Default language

Czech

People responsible

Drápela Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Electrical Power Engineering
- (2007-03-30 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty

- whole funder (2008-01-01 - 2010-12-31)

Results

DRÁPELA, J. A time domain based flickermeter with response to a voltage variation caused by high frequency interharmonics. In Proceedings ot the 9th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2008. 1. Brno, Czech Republic: Brno University of Technology, FEEC, Department of Electrical Power Engineering, 2008. p. 139-148. ISBN: 978-80-214-3650-3.
Detail

DRÁPELA, J. A Time Domain Based Flickermeter with Response to High Frequency Interharmonics. In Proceedings of 13th International Conference on Harmonics and Quality of Power. 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2008. p. 154-160. ISBN: 978-1-4244-1771-1.
Detail

DRÁPELA, J. Blikání světelných zdrojů způsobené meziharmonickými složkami napětí. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně Edice Habilitační a inaugurační spisy, 2009, roč. 2009, č. sv. 334, s. 1-37. ISSN: 1213-418X.
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. Preliminary results of selected flickermeters tests for compliance with second edition of IEC 61000-4-15. In Proceedinngs of the 12th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2011. Ostrava: VSB - Technical, 2011. p. 1-5. ISBN: 978-80-248-2393-5.
Detail

DRÁPELA, J. Metody měření mezních křivek meziharmonických napětí světelných zdrojů. In Sborník konference ČK CIRED 2008. 1. Tábor: ČK CIRED, 2008. s. 1-17. ISBN: 978-80-254-2790-3.
Detail

DRÁPELA, J. Performance of a Voltage Peak Detection-Based Flickermeter. In Proceadings of thr 8th WSEAS International Conference on Circuits, Systems, Electronics, Control & Signal processing (CSECS'09). 1. Puerto De La Cruz, Spain: WSEAS press, 2009. p. 296-301. ISBN: 978-960-474-139-7.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Revize standardu UIE/IEC měřiče blikání. In Sborník konference ČK CIRED 2009. 1. Tábor: ČK CIRED, 2009. s. 1-17. ISBN: 978-80-254-5635-4.
Detail

ŠLEZINGR, J. Odezva standardního UIE/IEC flikrmetru na meziharmonické nad 100 Hz. In Sborník příspěvků konference Králíky 2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elekrtrotechniky a komunikačních technologií, 2009. s. 273-276. ISBN: 978-80-214-3938-2.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. A Light - flickermeter - Part I: Design. In Proccedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, DEPE, 2010. p. 453-458. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. A Light - flickermeter - Part II: Realization and Verification. In Proccedings of the 11th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2010. 1. Brno: Brno University of Technology, FEEC, DEPE, 2010. p. 459-464. ISBN: 978-80-214-4094-4.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Realization and Verification of Flickermeter Based on Voltage Peak Detection Method. In Proceedings of the International Congress on Electricity Distribution CIDEL 2010. 1. Buenos Aires, Argentina: ADEERA, 2010. p. 1-6. ISBN: 978-987-97399-3-8.
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J.; TĚŽKÝ, J. Flickermeter implementation in LabVIEW. In Proceedings of the 15th International Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduates and Young Scientists MODERN TECHNIQUE AND TECHNOLOGIES MTT 2009. Tomsk: 2009. p. 11-13. ISBN: 0-7803-8226-9.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Úroveň míry vjemu blikání způsobená signálem HDO pro různé typy světelných zdrojů. In Sborník konference ČK CIRED 2010. 1. Tábor: ČK CIRED, 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-254-8519-4.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Úroveň míry vjemu blikání způsobená signálem HDO pro různé typy světelných zdrojů. In Sborník konference ČK CIRED 2010. 1. Tábor: ČK CIRED, 2010. s. 1-13. ISBN: 978-80-254-8519-4.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J. Flickering of lamps due to ripple control signal. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4244-8419-5.
Detail

ŠLEZINGR, J.; DRÁPELA, J. Verification of Flickermeters under new edition of IEC 61000-4-15. In Proceedings of the IEEE PES Trondheim PowerTech 2011. 1. 345 E 47TH ST, NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE PES, 2011. p. 1-6. ISBN: 978-1-4244-8419-5.
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J.: FCMSv1.0.1.1/12-2010; Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. (funkční vzorek)
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J.: FCMSv1.0.1.1/12-2010; Automatizovaný systém měření mezních křivek blikání světelných zdrojů. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. (funkční vzorek)
Detail

DRÁPELA, J.; ŠLEZINGR, J.: OBFv1.1..25/12-2010; Objektivní měřič blikání. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, Ústav elektroenergetiky, laboratoř SA5.08, budova A, Technická 3082/12, 616 00 Brno, http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. URL: http://www.ueen.feec.vutbr.cz/cz/index.php/research-and-development/gacr-gp102-08-p582. (funkční vzorek)
Detail