Project detail

Nové přístupy k řešení ekvalizace v moderních číslicových přenosových systémech

Duration: 01.01.2006 — 31.12.2008

On the project

Cílem projektu bude navrhnout nové přístupy k řešení ekvalizace přenosového kanálu v moderních přenosových systémech. Jedná se o problematiku, která není normalizována, a tak výsledky projektu bude možno využít i ve stávajících normalizovaných přenosových technologiích. Hlavním oblastí bude výzkum ekvalizačních algoritmů využívaných ve vícetónových modulacích. Vícetónové modulace jsou stále častěji využívány v systémech přenosu dat v přístupových sítích telefonních ústředen v ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) a v bezdrátových přenosových systémech WLAN (Wireless Local Area Network). Tyto technologie jsou dnes plně normalizovány, a tak optimalizace ekvalizace přenosového kanálu je jedinou cestou zefektivňování těchto přenosových technologii. Jak simulace existujících návrhových metod tak i reálná měření ukázaly, že existující návrhové metody v ADSL přenosových systémech často zcela selhávají na přenosových kanálech tvořených kaskádou úseků vedení a nezakončených odboček různých délek a typů. Právě uvedené nehomogenity v přenosovém vedení činí návrhovým algoritmům značné potíže.

Description in English
The goal of this project will be to design new approaches to solving transmission channel equalization in modern transmission technologies. This part has not been normalized and so the results of the project also can be used in the existing normalized transmission technologies. The project will mainly focus on the equalization algorithms used in multitone modulations mainly. Multitone modulations are increasingly used for data transmission in telephone access networks by ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) and in the WLAN (Wireless Local Area Network) wireless transmission systems. These technologies are fully standardized and so optimizing the equalization of transmission channel is the only way how to optimize these transmission technologies. Simulations and actual measurements have shown that the existing design algorithms in ADSL transmission technology often fail completely in the case of transmission channels formed by a cascade of different cables and non-terminated bridging taps of different lengths. These inhomogeneities in the transmission channel cause difficulties in the design.

Keywords
ekvalizace, vícetónové modulace, ADSL, WLAN

Key words in English
equalization, multitone modulation, ADSL, WLAN

Mark

GP102/06/P160

Default language

Czech

People responsible

Daněček Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šilhavý Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2005-03-22 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Postdoktorandské granty

- whole funder (2006-01-01 - 2008-12-31)

Results

DANĚČEK, P., BODEČEK, K. Safety of Cryptographic Modules. In International Conference on Signals and Electronic Systems. Poland, Lodz: 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 83-921172-6-3.
Detail

DANĚČEK, P., BŘEZINA, M. Simple power analysis. In Research in telecommunication technology. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

ŠILHAVÝ, P.; KRAJSA, O. Nové přístupy k řešení ekvalizace v moderních číslicových přenosových systémech - Průběžná zpráva grantu GAČR PostDoc číslo 102/06/P160, 2006-2007. 1. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-71.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Zvýšení úrovně distanční formy studia předmětu Vyšší techniky datových přenosů (Výzkumá zpráva projektu FRVŠ 1141 F1/2007). VUT. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-37.
Detail

DANĚČEK, P., ŠILHAVÝ, P. Bezpečná autentizace. In Research in telecommunication technology. Brno: Brno, 2006. s. 1 ( s.)
Detail

Šilhavý, P. Practical experience of implementation of time domain equalization used in ADSL systems. In Telecomunication and signal processing, TSP -2006,29th International Conference. Brno: Brno, 2006. p. 107 ( p.)ISBN: 80-01-03063-6.
Detail

Šilhavý, P. GSM communication programming via the Open AT platform. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2006,RTT 2006. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

Šilhavý, P. Utilization of a new time domain equalization algorithm SIRCH in VDSL technology. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2006, RTT 2006. Brno: Brno, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 80-214-3243-8.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Time domain equalization in modern communication systems based on discrete multitone modulation. In Sixth International Conference of Networking. Sante-Luce, Martinique, France: IARIA, LCN 2006941010, 2007. p. 1-5. ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

JEŘÁBEK, J.; VRBA, K. Design of High-Frequency Filters Working in the Pure Current Mode with CMI. In ICONS 2007. Sainte-Luce, Martinique: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-4. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

LATTENBERG, I.; VRBA, K. Low Input-Impedance Current-Mirror for High-Speed Data Communication. In Proc. of Sixth International Conference on Networking (ICN 2007). Martinique, Saint. Luce: 2007. p. 1 ( p.)ISBN: 0-7695-2805-8.
Detail

KOTON, J.; VRBA, K. Pure Current-Mode Frequency Filter for Signal Processing in High-Speed Data Communication. In Proceedings of the Second International Conference on Systems, ICONS 2007. Sainte-Luce, Martinique, France: IEEE Computer Society, 2007. p. 1-4. ISBN: 0-7695-2807-4.
Detail

KRAJSA, O. Implementation of FMT modulation on signal processor with using Matlab. In 8-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2007. 1. Žilina: Žilinská Univerzita, 2007. p. 1-4. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

DANĚČEK, P.; BŘEZINA, M. Video transmission over error prone environment. In RTT 2007. 1. Žilina: ŽU, 2007. p. 1-6. ISBN: 978-80-8070-735-4.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Half-overlap subchannel Filtered MultiTone Modulation with the small delay. In The Seventh International Conference of Networking. 1. Cancun, Mexico: IARIA, LCN 2007941923, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-1-4244-4234-8.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Utilization of DFE Equalizer in Systems Using Half-overlap subchannel FMT Modulation. In 9-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2008. 1. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2008. p. 1-5. ISBN: 978-80-227-2939-0.
Detail

KRAJSA, O.; KOUTNÝ, M. Possibilities of utilization of the FMT modulation in PCL systems. In 9-th International Conference - Research in Telecommunication Technology RTT - 2008. 1. Bratislava: FEI STU Bratislava, 2008. p. 1-3. ISBN: 978-80-227-2939-0.
Detail

KRAJSA, O.; ŠILHAVÝ, P. The implementation and comparison of non-overlapped and half-overlapped filtered multitone modulation. In Proceedengs of The 7th WSEAS International Conference on CIRCUITS, SYSTEMS, ELECTRONICS, CONTROL & SIGNAL PROCESSING. 1. Puerto De La Cruz, Spain: WSEAS, 2008. s. 272-277. ISBN: 978-960-474-035-2.
Detail

Daněček, P., Březina, M. Útok výkonovým postranním kanálem na hardwarový kryptografický modul. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006/08, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Ekvalizace v časové oblasti v modulačních systémech využívajících vícetónovou modulaci. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 5, s. 1-13. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠILHAVÝ, P. Inovace výuky předmětu Datová komunikace. I. Brno: Fond rozvoje Ministerstva školství, 2006. s. 0 ( s.)
Detail

ŠILHAVÝ, P. Zavedení nového předmětu Vyšší techniky datových přenosů do výuky (Výzkumá zpráva projektu FRVŠ 1900 F1/2006). VUT. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-28.
Detail

ŠILHAVÝ, P.: TEQ_VDSL_tool; Analyzační Tool TEQ návrhových algoritmů pro VDSL. FEKT, UTKO, VUT v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160. (software)
Detail

ŠILHAVÝ, P.: ADSL_TEQ_v7; Autorizovaný software - Analyzační Tool TEQ návrhových algoritmů pro ADSL. Brno. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160. (software)
Detail

ŠILHAVÝ, P.: FMT_tool; FMT tool pro návrh filtrů a výpočet koeficientů polyfázových filtrů využívaných v FMT modulaci. FEKT, UTKO, VUT v Brně. URL: http://anca.utko.feec.vutbr.cz/projekty/garc-102-06-p160. (software)
Detail

Link