Project detail

Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech

Duration: 01.10.2003 — 30.09.2007

On the project

Předkládaný projekt systémově řeší nedostatky současného studia DSP, mezi něž zejnéna patří roztříštěnost vzdělávání, přílišná specializace v dílčích předmětech, využívání špičkových specializovaných pracovišť jen malým počtem studentů, nedostatečná komunikace a spolupráce studentů v různých podoborech radioelek-troniky, nevhodná struktura DSP a časové zatížení studentů aj. Předkládaný projekt je postaven jako pilotní projekt, který má navrhnout, vybudovat a v praxi ověřit novou koncepci výchovy vědeckých pracovníků založenou na širokém teoretickém základě, efektivním využití času stráveného při studiu, funkčním spojení studijních a vlastních výzkumných aktivit a v neposlední řadě posílení netradičního myšlení studentů. Předkladatelé se domnívají, že vhodně zvolená koncepce vzdělávání, založená na výše uvedených principech, může významně napomoci popularizaci a zvýšení atraktivnosti doktorského vzdělávání a vědy vůbec. Cíle budou splněny pomocí (1) zavedení široce pojatých přednáškových teoretických kurzů pokrývajících modulárně podstatnou část problematiky modelování a optimalizace v radioelektronice; (2) zavedení nového typu seminářů s aktivní participací studentů a odborným dohledem vedoucích týmu; (3) časové optimalizace studia s předpokladem koncentrace výuky do bloků; (4) organizování aktivit na různých pracovištích; (5) dalších kurzů prezentace, rétoriky a způsobů správné komunikace atd. Výsledky pilotního projektu budou použity k úpravě koncepce DSP oboru radioelektronika a veřejně prezentovány.

Description in English
The proposed project systemically solves the disadvantages of the current doctoral studies, including a fractionalism of the education, excessive specialisation in particular areas, insufficient sharing of the well-equipped laboratories, insufficient communication and co-operation among students in different branches of radioelectronics, unreasonable structure of the studies, inadequate time load of students, etc. The project is composed as a pilot project. Its main aim is to design, create and evaluate a new structure of education of the expectant scientists based on wide theoretical knowledge, efficient spending of time during studies, effective conjunction of both educational and research activities and support of extraordinary thinking and problem solving. We believe a well-composed structure of education, based on the principles mentioned above, can help the doctoral studies and the science at all to be more attractive and popular. The aims of the project will be fulfilled by (1) introduction of theoretic modular courses that cover a major part of modelling and optimisation in radioelectronics; (2) introduction of new types of the seminars with an active participation of students supervised by the project leaders; (3) time optimisation of the studies employing education in blocks; (4) organisation of activities at different laboratories and workplaces; (5) other courses of presentation, speech training, communication skills, etc. Results of the pilot project will serve as a base for a reorganisation of the doctoral studies of radioelectronics and will be presented at proper forums.

Keywords
vzdělávání; radioelektronika; doktorské studium, elektromagnetické pole

Key words in English
education; radioelektronics; Ph.D. study, electromagnetic field

Mark

GD102/03/H086

Default language

Czech

People responsible

Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.
- principal person responsible (2003-10-01 - not assigned)
Franek Ondřej, Ing.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Hertl Ivo, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Láčík Jaroslav, doc. Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Lukeš Zbyněk, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Motl Milan, Ing.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Nováček Zdeněk, doc. Ing., CSc.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Šádek Václav, Ing.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Šmíd Petr, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Tkadlec Roman, Ing., Ph.D.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)
Vavrda Michal, Ing.
- fellow researcher (2003-10-01 - not assigned)

Units

Department of Radioengineering
- (2003-12-15 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty
- whole funder (2003-10-01 - 2007-09-30)

Results

ŠÁDEK, V.; SVAČINA, J. A NEW SIMPLE METHOD FOR ANALYSIS OF A NARROW MICROSTRIP LINE WITH TRAPEZOIDAL DIELECTRIC SUBSTRATE. In COMITE 2003. Neuveden: 2003. p. 179 ( p.)ISBN: 80-86582-09-4.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole. In Proceedings of of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 03. Neuveden. Geda Grafica&Stampa Nichelino (Torino) Italy: Polytecnico di Torino, 2003. p. 7 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

FRANEK, O., NAVRÁTIL, V., LEONE, M., RAIDA, Z. Analysis of Gigahertz TEM Cell Using Contour-Path and Nonorthogonal FDTD Methods. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA '03. Torino, Italy: Politecnico di Torino, 2003. p. 115 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z. Time-Domain Parameters of Microwave Transmission Lines. In Proceedings of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications. Neuveden. Torino: Polytecnico di Torino, 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 88-8202-008-8.
Detail

LUKEŠ, Z. Analýza mikrovlnných antén ve frekvenční a časové oblasti. In Sborník přízpěvků Radešín 2003. VUT v Brně, FEKT: Česko-slovenská sekce IEEE, 2003. s. 82 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Analysis of wire dipole in frequency and time domain. In Elektrotechnika a informatika 2003. Elektronika. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. p. 77 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

MOTL, M. Metoda konečných prvků pro širokopásmové modelování. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 79 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠMÍD, P. Využití umělých neuronových sítí při návrhu planárních filtrů. In IEEE Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2003. s. 111 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. The Design of Microwave Filters MATLAB. In MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2003. p. 543 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

FRANEK, O. Numerická analýza mikrovlnných struktur pomocí vlnkové transformace: Úvod do metody MRTD. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LUKEŠ, Z. Širokopásmová analýza drátových antén pomocí TD-MoM. In Odborné semináře 2003. VUT v Brně: UREL, FEEC, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

LÁČÍK, J. Numerická analýza mikrovlnných planárních struktur pomocí TD-MOM. In Odborné semináře 2003. Brno: UREL, FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
Detail

FRANEK, O. Rozšíření metody FDTD pomocí vlnkové transformace. In Sborník příspěvků konference Radešín 2003. Brno: FEKT VUT v Brně, 2003. s. 52 ( s.)ISBN: 80-214-2479-6.
Detail

TKADLEC, R. MODELING OF NEAR-FIELD SCANING IN MATLAB. In MATLAB 2003 Sboník příspěvků 11.ročníku konference díl II. Praha: 2003. p. 566 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

FRANEK, O., RAIDA, Z. Multiresolution Time-Domain Analysis of Microwave Structures Using MATLAB. In Sborník příspěvků 11. ročníku konference MATLAB 2003, díl I. Praha: VŠCHT, 2003. p. 147 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Design of Microwave Antennas: Neural Network Approach to Time Domain Modeling of V-Dipole. In MATLAB 2003 Sborník příspěvků 11. ročníku konference. 2. Praha: VSCHT ,Technická 5, Praha, 2003. p. 341 ( p.)ISBN: 80-7080-526-9.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J., RAIDA, Z. ANALYSIS OF THE CYLINDRICAL SEGMENTS. In Radioelektronika 2004 Conference Proceedings. 2004. p. 209 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Computing Transient Responses of Antennas and Scatterers of Arbitrary Shape. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Bratislava: STU in Bratislava, 2004. p. 221 ( p.)ISBN: 80-227-1017-8.
Detail

LÁČÍK, J. Proporties of Explicit and Implicit Form Solution by TD-EFIE. In STUDENT EEICT 2004 Volume 2. Brno: VUT v Brně, 2004. p. 95 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

HERTL, I. Far Field from Near Field Antenna Pattern Evaluation - Impact of Phase Measurement Inaccuracy. In ITSS 204, Brno. Brno: Dept. of Radio Electronics FEEC BUT, 2004. p. 417 ( p.)
Detail

LÁČÍK, J. Computing Transient Reponses of Antennas and Scatterers of Arbitrary Shape in Time and Frequency Domain. In ITSS 2004, Brno. Brno: FEEC BUT, 2004. p. 405 ( p.)
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Modelling of Wire Antennas by Genetic Neural Networks. In RADIOELEKTRONIKA 2004 - Conference Proceedings. Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 484 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠMÍD, P. Artificial Neural Networks For Modelling Wire Antennas. In STUDENT EEICT 2004 - Proceedings of the 10-th conference. Vysoké učení technické v Brně, FEKT, 2004. p. 155 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

URBANEC, T.; LÁČÍK, J. Practical Implementation of the Six port Measurement System. In 2004 High Frequency Postgraduate Student Colloquium. Manchester, Great Britain: UMIST Manchester, GB, 2004. p. 163 ( p.)ISBN: 0-7803-8426-1.
Detail

MOTL, M. Higher-order algorithm in time-domain finite element method. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004. 2. Brno: FEKT VUT v Brně, 2004. p. 114 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z., FRANEK, O. Envelope finite element method for modeling resonators. In RADIOELEKTRONIKA 2004 conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 441 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

MOTL, M. Exploiting of Boundary-Element Method in Electromagnetics. In ITSS 2004 Summer School Proceedings. Brno: Dept. of Radio Electronic, 2004. p. 422 ( p.)
Detail

HERTL, I. Fraktální antény, 2-pásmová anténa pro adaptivní aplikace. In Radešín 2004. Brno: VUT Brno, 2004. s. 46 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

VAVRDA, M. Softwarová anténa. In RADEŠÍN 2004 - sborník příspěvků z konference. 2004. s. 119 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J. Multiobjektívní analýza drátových antén pomocí momentové metodu v časové oblasti. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. VUT FEKT Brno: VUT Brno, 2004. s. 78 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

HERTL, I. Usage of Digital Audio Record for Constant Envelope Modulations Decoding. In Matlab 2004. Praha: Kongrasové centrum ČVUT, 2004. p. 190 ( p.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Multiobjektivní syntéza širokopásmových antén pomocí genetických algoritmů využitím momentové metody v časové oblasti. In Matlab 2004. I. Praha: VŠCHT Praha, 2004. s. 309 ( s.)ISBN: 80-7080-550-1.
Detail

LUKEŠ, Z., LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Time Domain Wideband Multi-Objective Genetic Synthesis of Wire Antennas. In 13 emes JOURNEÉS INTERNATIONALES DE NICE SUR LES ANTENNES. Int.Symposium on Antennas JINA 96, France Telecom. Nice, France: JINA 2004, 2004. p. 366 ( p.)ISSN: 1168-3848.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z., MOTL, M. TD-EFIE with 3-Point Backward Difference and Stability Investigation. In 4th WSEAS International Conference on APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS. Puerto De La Cruz: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠMÍD, P. Učení genetických neuronových modelů drátového dipólu. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 115 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MOTL, M. Modelování mikrovlnných struktur pomocí metody hraničních prvků. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2004. s. 96 ( s.)ISBN: 80-214-2726-4.
Detail

MOTL, M., LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Fast Frequency Sweep Technique in Envelope Finite Element Method with Absorbing Boundary Condition. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference Applied Informatics and Communications. Tenerife: The World Scientific and Engineering Academy and Society, 2004. p. 156 ( p.)
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z., LUKEŠ, Z. Genetic Neural Networks for Modeling Dipole Antennas. In Proceeding of the 4th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications. Puerto De La Cruz, Tenerife: The World Scientific and Egineering Academy and Society, 2004. p. 156 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

MOTL, M. Analýza antén pomocí metody hraničních prvků. In Sborník příspěvků a prezentací Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 15 ( s.)
Detail

HERTL, I., VAVRDA, M. Dual Band Array for Adaptive Antenna Systems. In 4th Int. Conf. on Applied Informatics and Communications (AIC'04). Tenerife: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

TKADLEC, R., RAIDA, Z. A Novel Design of the Sample Holder for Broadband Complex Permittivity Measurements. In Proceedings of the WSEAS Conferences: AIC'04, ISCGAV'04, ISTASC'04. Tenerife, Spain: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

ŠMÍD, P. Training the Neural Models of Wire Antennas. In The 14th International Travelling Summer School on Microwave and Lightwaves ITSS 2004. DREL, FEEC, VUT v Brně, 2004. p. 410 ( p.)
Detail

HERTL, I. Fraktální antény. In Odborné seminře UREL za rok 2004. Brno: UREL FEKT VUT Brno, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

VAVRDA, M. Softwarová anténa. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

RAIDA, Z., ŠMÍD, P., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., MOTL, M. Broadband characterization of antennas. In Proceedings of the 4th WSEAS Conference on Applied Informatics and Communications AIC 2004. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. p. 1897 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

LUKEŠ, Z., ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Multi-Objective Synthesis of Patch Antennas. In Proceeding of the WSEAS Conferences: Applied Informatics & Communications (AIC ' 04). Puerto De La Cruise, Tenerife, Canary Islands: WSEAS, 2004. p. 1 ( p.)ISBN: 960-8457-06-8.
Detail

VAVRDA, M. Digital beamforming in wireless communication. In Radioelektronika 2004 - conference proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. p. 430 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

HERTL, I. Phase Measurement Inaccuracy Impact in Determination of Far-Field Antenna Pattern from Near-Field Planar Measurement. In Radioelektronika 2004. Bratislava: Institute of Radio Electronics, Slovak Technical University in Bratislava, 2004. p. 469 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

ŠÁDEK, V., DÝMAL, P., PROKOPEC, J., SVAČINA, J. Mapping of the Coplanar Strips and Coplanar Waveguide to the Cylindrical Segments. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: 2004. p. 128 ( p.)ISBN: 80-7082-992-3.
Detail

LUKEŠ, Z., RAIDA, Z. Broadband Analysis of Multi-Wire Antennas with Time-Domain Method of Moments. In In Proceeding 14th conference Radioelektronika 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. p. 217 ( p.)ISBN: 80-227-2017-8.
Detail

LUKEŠ, Z. Analysis of Multi-Wire Antennas with Time-Domain Method of Moments (TD-MoM). In Proceedings of the 10th Conference and Competition STUDENT EEICT 2004. volume 2. Brno VUT: FEEKT VUT, 2004. p. 100 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

TKADLEC, R. PLANAR NEAR-FIELD SCANNING IN THE TIME DOMAIN. In Proceeding of the 10th Conference Student EEICT 2004. Volume 2. Brno: 2004. p. 164 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

HERTL, I. PSK/FSK decoding from audio signal record using MathWorks Matlab. In Poster 2004. Praha: CVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

HERTL, I., VAVRDA, M. ISM 2.4 GHz Band Linear Antennas Design. In Student EEICT 2004. Brno: Brno University of Technology, 2004. p. 46 ( p.)ISBN: 80-214-2635-7.
Detail

TKADLEC, R. S Parameter Measurements in the Time-Domain. In 8th International Student Conference on Electrical Engineering POSTER 2004. CVUT Praha, 2004. p. 1 ( p.)
Detail

VAVRDA, M., HERTL, I. Automatic Measurement of RF Signal Spatial Properties and Antenna Patterns. In Proceedings of 11th conference and competition STUDENT EEICT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 467 ( p.)
Detail

VAVRDA, M. Non-Phase-Shifting Method of Smart Antenna Arrays Beamforming. In Radioelektronika 2005 - conference proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Hertl, I. On Multiband Properties of Printed Dipole Antenna. In Radioelektronika 2005 - conference proceedings. Brno University of Technology, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

VAVRDA, M., HERTL, I. Alternative Method of Shielding Effectiveness Measurement for Small Boxes. In Radioelektronika 2005 - conference proceedings. Brno: Brno University of Technology, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Jaroslav Láčík, Zbyněk Raida. A Novel Approach to the Efficient Analysis of Antennas and Scatterers. In Radioeletroknika 2005. Brno: UREL, FEKT, VUT BRNO, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

LÁČÍK, J. Modelling of Antennas in the Time Domain Using Laguerre Polynomials. In STUDENT EEICT 2005 Volume 3. Brno: VUT Brno, 2005. p. 426 ( p.)
Detail

Petr Šmíd, Zbyněk Raida. Neural Model of Dipole Antenna – Genetic Algorithm for Training Artificial Neural Networks with Backpropagation. In 15-th International Czech - Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2005. BUT, FEEC, Institute or Radio Electronics, 2005. p. 227 ( p.)ISBN: 80-214-2904-6.
Detail

Petr Šmíd. Genetic Algorithm for Training Artificial Neural Networks With Backpropagation. In STUDENT EEICT 2005 - Proceedings of the 11-th conference. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulta informačních technologií, 2005. p. 637 ( p.)
Detail

Zbyněk Raida. Numerical Modeling of Microwave Structures. In Proceedings of the 15th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. L'Aquila: University of L'Aquila, 2005. p. 160 ( p.)
Detail

VAVRDA, M. Eigen-Beamspace Adaptive Array. In Proceedings of 15th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. L'Aquila: University of L'Aquila, 2005. p. 22 ( p.)
Detail

Z. Lukes* J. Lacik P. Smid Z. Raida. Multi-objective Synthesis of Dual-band Circularly Polarized Antennas by Particle Swarm Optimization Method. In In Proceedings of of the International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA 05. 1. Torino: Geda Grafica&Stampa Nichelino (Torino) Italy: Polytecnico di Torino, 2005, 2005. p. 756 ( p.)ISBN: 8-8820-2094-0.
Detail

Láčík Jaroslav. Modelling of planar structures in the time domain using method of moments. In 15th International Travelling Summer School on Microwaves. Itálie, L'aquila: University of L'aquila, Italy, 2005. p. 363 ( p.)
Detail

Hertl I. GSM Dual Band Printed Dipole Antenna. In Proceedings of 15th International Travelling Summer School. L'Aquila: University of L'Aquila, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Hertl, I., Raida, Z., Vavrda, M. Design of Dual Band Printed Dipole Antenna with Frequency Selective Surfaces Reflector for ISM Band Application. In Proceedings of ICEAA 2005. Torino: Politecnico di Torino, 2005. p. 667 ( p.)ISBN: 88-8202-094-0.
Detail

VAVRDA, M., RAIDA, Z., HERTL, I. Real Antenna Array Behavior Impact on the Beamforming Algorithm Efficiency. In Proceedings of joint 9th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA '05 and 11th European Electromagnetic Structures Conference EESC '05. Torino: Politecnico di Torino, 2005. p. 811 ( p.)ISBN: 88-8202-094-0.
Detail

P. Šmíd, Z. Raida, J. Láčík, Z. Lukeš. High-Speed High-Accuracy Neural Networks for Automated Modeling of Electromagnetic Structures. In Proceedings of joint 9-th International Conference on Electomagnetics in Advanced Applications ICEAA '05 and 11-th European Electromagnetic Structures Conference. Torino, Italy: Politecnico di Torino, 2005. p. 213 ( p.)ISBN: 88-8202-094-0.
Detail

J. Lacik, Z. Lukes, P. Smid, Z. Raida. Transient Analysis of Scatterers and Antennas: Laguerre Polynomials Scheme with Improved Efficiency. In 9th International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications ICEAA '05. Torino: Politecnico Di Torino, 2005. p. 257 ( p.)ISBN: 88-8202-094-0.
Detail

Láčík, J., Raida, Z. Analýza planárních struktur pomocí metody momentů a jejich oprimalizace. In Technical Computing Prague 2005. 13. Praha: Humusoft s.r.o, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-577-3.
Detail

Horák, J., Lukeš, Z. Modeling of Broadband Patch Antenna. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT Volume 1. Brno: Vysoké Učení Technické v Brně, 2005. p. 26 ( p.)ISBN: 80-214-2377-3.
Detail

Horák, J., Lukeš, Z., Raida, Z. Využití Matlabu při optimalizaci mikropáskových antén pomocí genetických algoritmů. In 13th Annual Conference Proceedings. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, Technická 5, 16628, Praha 6, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-577-3.
Detail

Hertl I. Evaluating the Far-Field Pattern from Near-Field Measurement using Statistic Methods of Phase Inaccuracy Suppression. In Proceedings of Poster 2005. Praha: CVUT Praha, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Hertl I., Raida, Z., Vavrda M. In Proceedingd of ICEAA 2005. Torino: University of Torino, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

VAVRDA, M., HERTL, I. Beamforming Method for Adaptive Antenna Arrays. In in Proceedings of 9th International Student Conference on Electrical Engineering. Praha: CVUT Praha, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

Hertl, I., Vavrda M. Near-field to far-field pattern transformation process improvement and near-field measuring site outline. In Proceedings of Miskolc. Miskolc: University of Miskolc, 2005. p. 1 ( p.)
Detail

VAVRDA, M., HERTL, I. Automatic Measurement of Small Boxes Shielding Effectiveness. In Proceedings of 5th International Conference on Measurement. Smolenice: Slovak Academy of Sciences, 2005. p. 372 ( p.)ISBN: 80-967402-8-8.
Detail

HERTL, I., VAVRDA, M. Automatic System for RF Signal Locating and Measurement. In Proceedings of 5th International Conference on Measurement. Smolenice Castle: Slovak Academy of Science, 2005. p. 396 ( p.)ISBN: 80-967402-8-8.
Detail

VAVRDA, M., HERTL, I. Beamforming Technique based on Spatial Eigenvalue Decomposition. In Proceddings of 5th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHD STUDENTS. Miskolc, Hungary: University of Miskolc, 2005. p. 455 ( p.)ISBN: 963-661-678-7.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z. Program for modeling microstrip structures by method of moments. In RADIOELEKTRONIKA 2006. 16th International Czech - Slovak Scientific Conference. Bratislava: Slovak University of Technology Bratislava, 2006. p. 277-279. ISBN: 80-227-2388-6.
Detail

HORÁK, J., CHMELA, P., OLIVA, L., RAIDA, Z. Global optimization of the dual-band planar antenna: PSO versus GA. In Proceedings of the 16th Czech-Slovak Scientific Conference Radioelektronika 2006. Bratislava: STU Bratislava, 2006. p. 258 ( p.)ISBN: 8-0227-2388-6.
Detail

Hertl, I., Raida, Z. Multireflector Antennas. In MIKON 2006 Conference Proceedings. Kraków: Telecommunicatios Research Institute, 2006. p. 779 ( p.)ISBN: 83-906662-7-8.
Detail

J. Láčík, Z. Raida. MODELOVÁNÍ ANTÉN V ČASOVÉ OBLASTI METODOU MOMENTŮ. In Technical Computing Prague 2006. Praha: Humusoft s.r.o, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7080-616-8.
Detail

LUKEŠ, Z.; LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Optimized Wideband Horn Antenna for Terahertz Spectroscopy Applications. In Praha 2006 - The Proceeding of 19th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy. VŚCHT,Technická 5, Praha 6, Česká republika: ICT Press, Praha, 2006. p. 228 ( p.)ISBN: 80-7080-612-5.
Detail

Roman Sobek. Electromagnetic band gap material for enhancement performance of microstrip patch antennas. In Proceedings of the 12th conference Student EEICT 2006. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. p. 53 ( p.)ISBN: 80-214-3161-X.
Detail

OLIVA, L. Testing of Basic Parameters Setup and Variations of the Particle Swarm Global Optimization Technique. In EEICT 2006. Brno: VUT v Brně, 2006. p. 301 ( p.)ISBN: 80-214-3163-6.
Detail

Zbyněk Raida. Global Optimization of Microwave Structures. In Proceedings of the 16th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Warsaw: Warsaw University of Technology, 2006. p. 128 ( p.)
Detail

OLIVA, L.; RAIDA, Z. EBG design of planar antennas. In 16th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Varšava: Warsav university of technology, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

Horák J., Raida Z. Design Methodology of Multiband Planar Antennas. In Summer School Proceedings. Varšava: Faculty of Electronics and Information Technology, Warsaw University of Technology, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

LÁČÍK, J. Using Laguerre Polynomials for time domain EM modelling. In 16th ITSS on Microwaves and Lightwaves. Varšava: Politechnika Warszawskie, 2006. p. 1 ( p.)
Detail

Zbyněk Raida, Ivo Hertl, Petr Šmíd, Jaroslav Láčík, Zbyněk Lukeš. Time-domain multi-objective optimization of antennas. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

Jaroslav LACIK, Zbynek RAIDA, Zbynek LUKES. Transient Analysis of Microwave Antennas by Method of Moments: Feeding Ports and efficiency of MOT and MOO Methods. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 1 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

Zbyněk RAIDA, Jiří HORÁK, Petr CHMELA, Lukáš OLIVA. Time-domain characterization of antennas on metamaterial substrates. In Proceedings of the Third Workshop on Metamaterials and Special Materials for Electromagnetic Applications and TLC. Roma (Italy): Universita Roma Tre, 2006. p. 49 ( p.)
Detail

Jiří HORÁK, Petr CHMELA, Lukáš OLIVA, Zbyněk RAIDA. Multiband planar antennas on EBG substrates: complex global optimization of the structure. In Proceedings of the Third Workshop on Metamaterials and Special Materials for Electromagnetic Applications and TLC. Roma (Italy): Universita Roma Tre, 2006. p. 75 ( p.)
Detail

Viktor Otevřel, Lukáš Oliva, Zbyněk Raida. Comparison of real-coding genetic algorithm with particle swarm optimization on the bandgap bandwidth maximization problem. In Proceedings of Radioelektronika 2007. Brno: VUT v Brně, 2007. p. 655 ( p.)ISBN: 1-4244-0821-0.
Detail

Lukáš Oliva, Viktor Otevřel, Zbyněk Raida. Comparison of a Real-Coding Genetic Algorithm and Particle Swarm Optimization on a Band Gap Bandwidth Maximization Problem. In proceedings of Microcoll 2007. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2007. p. 128 ( p.)
Detail

VÍDENKA, R. Uncertainty in EMC Measurement (with sight on radiated disturbance 30 to 1000 MHz). In PROCEEDINGS 17th International Teavelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Pfotzheim, Germany: 2007. p. 259-261.
Detail

HORÁK, J.; RAIDA, Z.; OLIVA, L. Planar Antennas on Electromagnetic Band Gap Substrates. In CST European User Group Meeting Proceedings. Darmstadt: CST GmbH, 2007. p. 116-116.
Detail

Pokorný, M., Horák, J. Design and Global Multi-Objective Optimization of Planar Tri-Band Antenna. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Department of Radioelectronics, Brno University of technology, Purkyňova 118, 61200, Brno, Czech Republic, 2007. p. 275 ( p.)ISBN: 978-80-214-3390-8.
Detail

Pokorný, M., Horák, J. Design and Global Multi-Objective Optimization of Planar Tri-Band Antenna. In Proceedings of 9th Conference and Competition Student EEICT. Brno: Vysoké Učení technické v Brně, 2007. p. 53 ( p.)ISBN: 978-80-214-3409-7.
Detail

ŘEZNÍČEK, Z. Quadric resistive sheet profile for wideband dipole antennas. In PROCEEDINGS 17th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves. Pforzheim, Germany: HOCHSCHULE Pforzheim University, 2007. p. 1-3.
Detail

HORÁK, J., OLIVA, L., RAIDA, Z. Dual Band Planar Antenna on EBG Substrate. In In proceedings of Microcoll 2007. Budapest: Budapest University of Technology and Economics, 2007. p. 199-202. ISBN: 978-963-87244-4-1.
Detail

DŘÍNOVSKÝ, J.; OLIVA, L. Modelování vlastností odrušovacích filtrů. In Sborník příspěvků konference ZVŮLE 2007. 1. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2007. s. 20-23. ISBN: 978-80-214-3468-4.
Detail

Ivo Hertl, Zbyněk Raida, Lukáš Oliva. Dipole Multireflector Antennas. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 227 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

Petr Šmíd, Zbyněk Raida, Jiří Horák. Enhanced neural modeling of planar antennas and filters. In Proceedings of the European Conference on Antennas and Propagation EuCAP 2006. Nice (Francie): Antenna Centre of Excellence, 2006. p. 448 ( p.)ISBN: 9-2909-2937-5.
Detail

JILKOVÁ, J.; RAIDA, Z. Waveguide Synthesis by Genetic Algoritms with Multiple Crossover. In Evolvable Systems: From Biology to Hardware. LNCS. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. p. 420-424. ISBN: 978-3-540-85856-0.
Detail

TKADLEC, R. Úvod do měření mikrovlnných struktur v časové oblasti. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 30, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

TKADLEC, R. S Parameter Measurements in the Time-Domain. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 2, p. 12 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠMÍD, P. Návrh planárních mikrovlnných filtrů a využití umělých neuronových sítí pro odhad řádu filtru. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 4, č. 41, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

VAVRDA, M. Měřicí systém pro automatizované měření výkonu v síti GSM. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2004, roč. 2004, č. 02, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠÁDEK, V. Analysis of the Homogenous Coplanar Strip Line. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 3, p. 32 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŠÁDEK, V., SVAČINA, J. Analysis of the Homogenous Coplanar Strip Line. Radioengineering, 2004, vol. 13, no. 3, p. 32 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Milan Motl, Zbyněk Raida. Broadband analysis of microwave structures by enhanced finite-element methods. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 4, p. 48 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

LUKEŠ, Z.; RAIDA, Z. Multi-Objective Optimization of Wire Antennas: Genetic Algorithms Versus Particle Swarm Optimization. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 4, p. 91 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Petr Šmíd, Zbyněk Raida. Application of neural networks: enhancing efficiency of microwave design. 2006, vol. 12, no. 1, p. 2 ( p.)
Detail

LÁČÍK, J.; RAIDA, Z. Modeling Microwave Structures in Time Domain Using Laguerre Polynomials. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 3, p. 1 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

RAIDA, Z., LÁČÍK, J., HORÁK, J., OLIVA, L. Time-domain characterization of antennas in metamaterial media. Microwave and Optical Technology Letters, 2006, vol. 48, no. 12, p. 2530 ( p.)ISSN: 0895-2477.
Detail

HORÁK, J.; CHMELA, P.; OLIVA, L.; RAIDA, Z. Multiband planar antennas on electromagnetic bandgap substrates: Complex global optimization of the structure. Microwave and Optical Technology Letters, 2006, vol. 48, no. 12, p. 2532 ( p.)ISSN: 0895-2477.
Detail

Ivo HERTL, Zbyněk RAIDA, Zdeněk NOVÁČEK. Multireflector Antennas – Cascaded Structures with Frequency Selective Surfaces. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 80 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Petr ŠMÍD, Zbyněk RAIDA. Automated modeling of microwave structures by enhanced neural networks. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 71 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

Ivo HERTL, Zbyněk RAIDA, Zdeněk NOVÁČEK. Multireflector antennas – cascaded structures with frequency selective surfaces. Radioengineering, 2006, vol. 15, no. 4, p. 80 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

ŘEZNÍČEK, Z.; RAIDA, Z. Rozšířená teorie Wu-Kingovy rezistivní antény s postupnou vlnou. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 06058, s. 1-10. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŘEZNÍČEK, Z.; RAIDA, Z. Quadric Resistive Sheet Profile for Wideband Antennas. Radioengineering, 2007, vol. 16, no. 3, p. 42-47. ISSN: 1210-2512.
Detail

Zbynek Lukes, Jaroslav Lacik, Zbynek Raida. Optimized wideband horn antenna for terahertz spectroscopy applications. JOURNAL OF MOLECULAR SPECTROSCOPY, 2007, vol. 12, no. 241-246, p. 1 ( p.)ISSN: 0022-2852.
Detail

LUKEŠ, Z., ŠMÍD, P., RAIDA, Z. Broadband Multi-Objective Synthesis of Patch Antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 6, no. 3, p. 1863 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

ŠMÍD, P., RAIDA, Z., LUKEŠ, Z. Genetic Neural Networks for Modeling Dipole Antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 6, no. 3, p. 1868 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

LÁČÍK, J., RAIDA, Z., MOTL, M. TD-EFIE with 3-Point Backward Difference and Stability Investigation. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1877 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

MOTL, M., RAIDA, Z., LÁČÍK, J. Fast Frequency Sweep Technique in Envelope Finite Element Method with Absorbing Boundary Condition. 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1903 ( p.)
Detail

TKADLEC, R.; NOVÁČEK, Z. Radiation Pattern Reconstruction from the Near-Field Amplitude Measurement on Two Planes using PSO. Radioengineering, 2005, vol. 14, no. 4, p. 33 ( p.)ISSN: 1210-2512.
Detail

HERTL, I., VAVRDA, M. Dual Band Array for Adaptive Antenna Systems. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 6/3, p. 1889 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

TKADLEC, R., RAIDA, Z. A Novel Design of the Sample Holder for Broadband Complex Permittivity Measurements. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 2004, no. 6, p. 1825 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

RAIDA, Z., ŠMÍD, P., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., MOTL, M. Broadband characterization of antennas. WSEAS Transactions on Computers, 2004, vol. 3, no. 6, p. 1897 ( p.)ISSN: 1109-2750.
Detail

Petr Šmíd. Genetické neuronové modely mikrovlnných obvodů. In Modelování polí. Praha: Československá sekce IEEE, Technická 2, 166 27 Praha 6, 2005. s. 214 ( s.)ISBN: 80-86582-18-3.
Detail

RAIDA, Z., MAZÁNEK, M. Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech. Praha: FEL ČVUT v Praze, 2004. s. 1 ( s.)
Detail

M. Mazánek, Z. Raida. Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech. FEL ČVUT v Praze, 2005. s. 1 ( s.)
Detail

Doc. Ing. Zdeněk Nováček, CSc. VÝVOJ VŠESMĚROVÉ ANTÉNY PRO PÁSMO 1 – 10 GHz. 2006. s. 1 ( s.)
Detail

VAVRDA, M. Analýza kapacity pásma 450 MHz pro širokopásmové digitální technologie. 2002. s. 1 ( s.)
Detail

M. Mazánek, Z. Raida. Nové pojetí a koordinace výuky doktorandů v radioelektronice a souvisejících oborech. FEL ČVUT v Praze. Praha: 2006. s. 1 ( s.)
Detail

POUROVÁ, M. (editor). Modeling of Fields. Prague: Czech Technical University in Prague, 2006. 9 p. ISBN: 80-86582-19-1.
Detail

RAIDA, Z., TKADLEC, R., FRANEK, O., MOTL, M., LÁČÍK, J., LUKEŠ, Z., ŠKVOR, Z. Analýza mikrovlnných struktur v časové oblasti. Brno: Nakladatelství VUTIUM, 2003. 232 s. ISBN: 80-214-2541-5.
Detail