Organizační struktura

Správní rada VUT

Kompetence

Správní rada vydává předchozí písemný souhlas k právním úkonům, kterými VUT hodlá nabýt nebo převést nemovité věci, k právním úkonům, kterými VUT hodlá nabýt nebo převést movité věci, jejichž cena je vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního předpisu za hmotný majetek, k právním úkonům, kterými VUT hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní právo, k právním úkonům, kterými VUT hodlá založit jinou právnickou osobu, a k peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob.

Správní rada se vyjadřuje zejména k dlouhodobému záměru VUT a k dalším věcem, které jí k projednání předloží rektor nebo ministr, k rozpočtu VUT, k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření VUT a k výsledkům hodnocení činnosti VUT.

Dále dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti VUT, která zveřejňuje a vykonává další činnosti podle zákona o vysokých školách v platném znění

Kontaktní údaje

Správní rada VUT
Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, Veveří, 60200 Brno 2

Přehled častých čísel