Detail projektu

Pravděpodobnostně orientovaná globální citlivostní měření konstrukční spolehlivosti

Období řešení: 01.01.2020 — 31.12.2022

O projektu

Běžné typy citlivostních analýz měří vlivy vstupních veličin na proměnlivost modelového výstupu bez přímé souvislosti k pravděpodobnosti poruchy nebo návrhovým kvantilům modelových výstupů. Tento grant je zaměřený na výzkum nových metod globální citlivostní analýzy, které jsou přímo orientované na konstrukční spolehlivost a nelineární stavební mechaniku. Vzájemně srovnatelné indexy citlivosti budou formulovány s požadavkem, aby indexy citlivosti orientované na pravděpodobnost a kvantily vytvářely páry založené na stejném teoretickém základě. Hlavním předmětem zájmu budou mezní stavy a pravděpodobnostní hodnocení odolnosti štíhlých ocelových konstrukcí se silnými interakčními efekty mezi počátečními imperfekcemi. Vlivy počátečních imperfekcí a jejich vzájemných interakcí na pravděpodobnostní hodnocení konstrukční spolehlivosti budou analyzovány pomocí nelineárních modelů konečných prvků. Budou navrženy počítačové algoritmy pro efektivní snížení nákladů na výpočet globálních indexů citlivosti.

Popis anglicky
Common types of sensitivity analysis measure the influence of input variables on the variability of model output without a direct relationship to the failure probability or design quantile of the model outputs. This grant is aimed at the research of new methods of global sensitivity analysis that are directly oriented to structural reliability and non-linear structural mechanics. Mutually comparable sensitivity indices will be formulated with the requirement that probability-oriented and quantile-oriented sensitivity indices form pairs based on the same theoretical basis. The main subject of interest will be limit states and the probabilistic evaluation of the stability resistance of slender steel structures with strong interactions effects between initial imperfections. The effects of initial imperfections and their mutual interactions on the probability assesment of structural reliability will be analysed using non-linear finite element models. Computer algorithms aimed at effectively reducing the computati

Klíčová slova
globální citlivostní analýza;spolehlivost;mechanika;ocel;porucha;konstrukce;stabilita;vzpěr;imperfekce;MKP;modelování;

Klíčová slova anglicky
global sensitivity analysis;reliability;mechanics;steel;failure;structure;stability;buckling;imperfection;FEM; modeling;

Označení

20-01734S

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Kala Jiří, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Lehký David, doc. Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)
Omishore Abayomi, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.01.2020 - 31.12.2022)

Útvary

Ústav stavební mechaniky
- příjemce (01.03.2020 - nezadáno)

Zdroje financování

Grantová agentura České republiky - Standardní projekty
- plně financující