Project detail

Pravděpodobnostně orientovaná globální citlivostní měření konstrukční spolehlivosti

Duration: 01.01.2020 — 31.12.2022

On the project

Běžné typy citlivostních analýz měří vlivy vstupních veličin na proměnlivost modelového výstupu bez přímé souvislosti k pravděpodobnosti poruchy nebo návrhovým kvantilům modelových výstupů. Tento grant je zaměřený na výzkum nových metod globální citlivostní analýzy, které jsou přímo orientované na konstrukční spolehlivost a nelineární stavební mechaniku. Vzájemně srovnatelné indexy citlivosti budou formulovány s požadavkem, aby indexy citlivosti orientované na pravděpodobnost a kvantily vytvářely páry založené na stejném teoretickém základě. Hlavním předmětem zájmu budou mezní stavy a pravděpodobnostní hodnocení odolnosti štíhlých ocelových konstrukcí se silnými interakčními efekty mezi počátečními imperfekcemi. Vlivy počátečních imperfekcí a jejich vzájemných interakcí na pravděpodobnostní hodnocení konstrukční spolehlivosti budou analyzovány pomocí nelineárních modelů konečných prvků. Budou navrženy počítačové algoritmy pro efektivní snížení nákladů na výpočet globálních indexů citlivosti.

Description in English
Common types of sensitivity analysis measure the influence of input variables on the variability of model output without a direct relationship to the failure probability or design quantile of the model outputs. This grant is aimed at the research of new methods of global sensitivity analysis that are directly oriented to structural reliability and non-linear structural mechanics. Mutually comparable sensitivity indices will be formulated with the requirement that probability-oriented and quantile-oriented sensitivity indices form pairs based on the same theoretical basis. The main subject of interest will be limit states and the probabilistic evaluation of the stability resistance of slender steel structures with strong interactions effects between initial imperfections. The effects of initial imperfections and their mutual interactions on the probability assesment of structural reliability will be analysed using non-linear finite element models. Computer algorithms aimed at effectively reducing the computati

Keywords
globální citlivostní analýza;spolehlivost;mechanika;ocel;porucha;konstrukce;stabilita;vzpěr;imperfekce;MKP;modelování;

Key words in English
global sensitivity analysis;reliability;mechanics;steel;failure;structure;stability;buckling;imperfection;FEM; modeling;

Mark

20-01734S

Default language

Czech

People responsible

Kala Jiří, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Lehký David, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Novák Drahomír, prof. Ing., DrSc. - fellow researcher
Omishore Abayomi, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2020-03-01 - not assigned)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2020-01-01 - 2022-12-31)

Results

KALA, Z. Quantile-based versus Sobol sensitivity analysis in limit state design. Structures, 2020, vol. 28, no. December 2020, p. 2424-2430. ISSN: 2352-0124.
Detail

KALA, Z. Limit states of structures and global sensitivity analysis based on Cramér-von Mises distance. International Journal of Mechanics, 2020, vol. 14, no. 1, p. 107-118. ISSN: 1998-4448.
Detail

KALA, Z. Sensitivity analysis in probabilistic structural design: A comparison of selected techniques. Sustainability, 2020, vol. 12, no. 11, p. 1-19. ISSN: 2071-1050.
Detail