Detail projektu

Kognitivní psychologie a prostorová syntaxe ve virtuálním prostředí pro agentní modely

Období řešení: 01.01.2019 — 31.12.2022

O projektu

Cílem interdisciplinárního projektu bude ověření možnosti propojení formalizovaného popisu prostoru (space syntax) pro tvorbu a testování virtuální reality při simulaci navigace v budovách a následného užití výsledků pro zpřesnění simulačních nástrojů (agentních modelů). Projekt se zaměří na využití VR v prostředí budov s velkým počtem osob a s důrazem na dopravní infrastrukturu (např. dopravní terminály). Aplikace VR umožňuje testování některých vlastností stavebních objektů ještě ve fázi návrhu, což umožňuje velmi významně zvýšit kvalitu návrhu, analyzovat omezení a zaměřit se na korektní reprezentaci psychologických a sociálních faktorů individuálního i skupinového chování osob a jejich přenositelnost mezi reálným a virtuálním prostředím.

Popis anglicky
Project aims to verify the possibility of linking a formalized spatial syntax for the creation and testing of virtual reality in simulation of navigation in buildings and the subsequent use of results for refinement of simulation tools (agent models). The project will focus on the use of the CoR in buildings with large numbers of people and with an emphasis on transport infrastructure (eg transport terminals). The VR application allows you to test some of the properties of building objects at the design stage, which makes it possible to significantly improve design quality, analyze constraints, and focus on the correct representation of the psychological and social factors of individual and group behavior of individuals and their portability between real and virtual environments.

Klíčová slova
prostorová syntaxe; virtuální realita; simulace; navigace

Klíčová slova anglicky
spatial syntax; virtual reality; simulation; navigation

Označení

TL02000103

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky
- příjemce (13.06.2018 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

- částečně financující

Výsledky

KUBÍČEK, P.; STACHOŇ, Z.; JUŘÍK, V.; ŠAŠINKA, Č.; UGWITZ, P.; SNOPKOVÁ, D.; UHLÍK, O.; OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, J.; APELTAUER, T. Využití prostorové syntaxe pro formalizaci pohybu osob. GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR, 2020, roč. 66, č. 11, s. 218-227. ISSN: 1805-7446.
Detail