• JobChallenge 2017
  • Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

FAQ ke studijním pobytům

Témata:

Výběrové řízení a nominace

Jak se mohu přihlásit do programu Erasmus+?

Výběrová řízení pro mobility programu Erasmus+ probíhají ve stanovených termínech na fakultě, do jejichž kompetence spadají.  Hlavní výběrové řízení na celý následující akademický rok se koná v zimě (leden), dále se vyhlašuje druhé doplňující výběrové řízení na podzim pro pobyty v nadcházejícím letním semestru. OZV Rektorátu může v případě rozpočtových rezerv vyhlásit i další, mimořádný konkurz.

Podrobné informace o termínech a podmínkách VŘ podá příslušná referentka či referent fakulty.

Již jsem na Erasmus vycestoval, mohu vycestovat znovu?

Ano, program Erasmus+ umožňuje opakované výjezdy na studijní pobyty či pracovní stáže a to do souhrnného maxima resp. 360 dní za každý stupeň studia, tj. až 360 dní v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni studia. Toto opatření je retroaktivní i pro případnou účast v předchozí fázi programu Erasmus (LLP).

Při všech výjezdech musí být musí dodržována minimální a maximální délka jednotlivých pobytů a trvání daného projektového období (1.6. 201x - 30.9.201x+1)

Studentovi, který vyjíždí opakovaně může být dána ve výběrovém řízení nižší priorita.

Podmínky výjezdu

V podmínkách se píše, že student musí být pro výjezd alespoň ve druhém ročníku, platí to i pro navazující magisterské studium?

Ne, míněn je zápis nejméně do 2. ročníku VŠ studia (v bakalářské úrovni) v době realizace studijního pobytu. První ročníky NMgr. studia ("čtvrťáci") samozřejmě vycestovat mohou.

Lze studium přerušit nebo jít v průběhu Erasmu ke státnicím?

Nelze. Po celou dobu studijního pobytu musí být student řádně zapsán do svého programu na VUT a to v rámci akademického roku, v němž byl k pobytu nominován. Pozbytím statutu studenta přestává splňovat Kvalifikační podmínky programu.

Learning Agreement, změny, kredity

Musím provést změny Learning Agreementu. Do kdy je možné?

Lhůta je standardně stanovena účastnickou smlouvou na 30 dní od začátku pobytu. V důvodných případech je možné tento termín prodloužit. Současně je povinností písemně hlásit všechny změny LA, jakmile nastanou, tzn. pakliže by změna ve studijním plánu z vážného důvodu nastala i po výše uvedené lhůtě, vyřídíte Changes to LA rovněž.

Learning Agreement neměním, je nutné to oznámit?

Ano, pakliže LA zůstává beze změny, ve stejném termínu jako výše tuto skutečnost oznámíte Rektorátu a své fakultě (motivací budiž, že následně Vás nebudeme na toto téma urgovat).

Zahraniční škola užívá svůj Learning Agreement/online registraci, stačí to nebo je nutné vyplňovat i Learning Agreement VUT?

Learning Agreement musí splňovat formální náležitosti, zejména pak přesné ustanovení způsobu uznávání navrženého studijního plánu. Pakliže tyto formální požadavky zahraniční dokumentace splňuje, je možné ji užít. V opačném případě je nutné primárně vyplnit dokumentaci VUT, příp. obojí, pokud partner na svých dokumentech trvá.

Je nutné dodat Learning Agreement/Changes to Learning Agreement v originálním vyhotovení?

Není to nutné, všechny dokumenty k mobilitě s výjimkou jediného - Confirmation of Erasmus+ Study Period - akceptujeme v kopiích, a to včetně elektronických (musí však být řádně potvrzené a v dostatečné kvalitě pro čtení a tisk).

Můj výjezd se již blíží, zahraniční škola mi však doposud zpět neposlala potvrzený Learning Agreement ...

Learning Agreement zdvořile urgujte u zahraničních koordinátorů. Pakliže nebudete úspěšní, obraťte se prosím na koordinátora na fakultě a/nebo na OZV Rektorátu s žádostí o asistenci. To platí také v případě jakýchkoliv jiných nestandardních situací, které by Vás během mobility mohly potkat - dodržujte termíny!

Jedu na celoroční pobyt, ale nevím ještě jaké předměty budu studovat v jarním semestru ...

U dvousemestrálních pobytů je možné LA i jeho změny dělat buďto souhrnně na podzim anebo zvlášť ke každému semestru. Stává se, že některé školy nemusí na podzim mít zcela jasné kurzy vyučované v jarním semestru. LA na druhý semestr je tedy třeba vyřešit před jeho započetím a změny opět do 30 dní po zahájení.

Je v případě dvousemestrálního pobytu splnit 18 kreditů v každém semestru či stačí 36 v součtu?

Minimum pro uznání plné finanční podpory na dvousemestrální pobyt je 36 ECTS kreditů. Netrvá se důsledně na hodnotě 18 kreditů za každý semestr, tj. lze v některém ze semestrů splnit kreditů více a v druhém méně, např. při snížené nabídce relevantních kurzů, poměr však musí být přiměřený.

Za přijatelné je např.+/- 20%, není akceptovatelné např. splnit všech 30+ kreditů v jednom semestru a v druhém mít zapsán např. pouze jediný předmět apod.

Finanční zajištění

Co potřebuji k sepsání účastnické smlouvy? Musím mít originální dokumenty?

Akceptační dopis a oboustranně schválený Learning Agreement. Oba tyto dokumenty stačí v kopiích.

Lze účastnickou smlouvu sepsat na dálku?

Smlouvu vyřizujeme výhradně osobně, v nezbytně nutném případě v zastoupení prostřednictvím plné moci.

Bude mi finanční podpora vyplacena v korunách či eurech?

Záleží na měně, v níž je veden Váš účet. Finanční podporu je možné vyplatit v CZK na účet vedený v korunách u jakékoliv české banky nebo v EUR na účet vedený výhradně v Komerční bance, a.s. Na základě potvrzení, že jste účastníky programu Erasmus+ lze Komerční banku požádat o zvýhodněný typ účtu.

Jak zadám nový (euro)účet do informačního systému?

Ve Studisu → záložka Stipendia a poplatky → Stipendijní a EUR účty → zadat číslo účtu a kód banky, zvolit měnu a vytisknout PDF žádost o potvrzení účtu. Tuto pro účely zadávání předpisu finanční podpory eviduje pověřený pracovník Rektorátu VUT při sepsání účastnické smlouvy.

Je finanční podpora vyplácena měsíčně?

Ne, finanční podpora v rámci programu Erasmus+ je vyplacena buď v jedné nebo ve dvou splátkách, podle toho, zda pobyt studenta přesahuje přelom kalendářního roku (účetního období).

Obdržím i během Erasmu jiná stipendia od fakulty (např. doktorské apod.)?

Obecně ano, nicméně ověřte vždy s pracovníkem Odboru pro studium a záležitosti studentů Rektorátu (v případě ubytovacích stipendií), případně s pověřeným pracovníkem fakulty (v případě doktorských stipendií)

Různé

Mohu vycestovat na Erasmus i jako kombinovaný/dálkový student?

Ano, forma studia nerozhoduje, podmínkou je pouze aktivní studium v akreditovaném studijním programu.

Lze na pobytu při studiu pracovat (např. brigádně)?

Ano, jen je třeba dbát pracovního práva dané země.

Jaký je postup v případě výjezdu do Švýcarska?

V současné době má bohužel Švýcarsko do odvolání odebrán statut tzv. programové země a mobilita v rámci programu Erasmus+ do Švýcarska není uznatelná.

Výjezd od Švýcarska je nutno řešit skrze jiný mobilitní program (např. Freemovers), příp. jsou v jednání varianty zprostředkování podpory ze strany švýcarské vlády.

Kdy jsou kontaktní hodiny Rektorátu? Jaký je prázdninový provoz kanceláře?

Kontaktní hodiny naleznete na těchto stránkách vpravo. Jsou po celý rok stejné, pracovníci OZV jsou navzájem zastupitelní a vyjma mimořádných událostí by měl být vždy někdo k dispozici.

Kontakty

STUDENTI A-J

Bc. Tomáš Lády
institucionální koordinátor
tel: +420 541 145 145
e-mail: lady@ro.vutbr.cz

STUDENTI K-Ž

Bc. et Bc. David Gurník
referent programu Erasmus+
tel: +420 541 145 116
e-mail: gurnik@ro.vutbr.cz

Odbor zahraničních vztahů
Rektorát VUT v Brně
Antonínská 548/1
60190, Brno

KONTAKTNÍ HODINY

Po: 08:30 – 12:00

Út: 08:30 – 12:00

St: 09:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

Čt: 08:30 – 12:00

Pá: po předchozí domluvě

Užitečné odkazy