• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Studijní program

Chemie a chemické technologie


Zkratka: BKCP_CHCHT
Typ studia: bakalářský
Fakulta: Fakulta chemická
Akademický rok: 2017/2018
Získaný titul: Bc.
Udělovaná kvalifikace: Bc. v oblasti "Chemie a chemické technologie"
Úroveň kvalifikace: bakalářský (první cyklus)
Akreditace od: 20.7.2005
Akreditace do: 31.8.2019
Specifické požadavky na přijetí:
Podmínkou přijetí je dosažení úplného středního nebo středního odborného vzdělání.
Požadavky na uznání předchozího vzdělání:
Není specifikováno.
Kvalifikační požadavky a předpisy:
Není specifikováno.
Profil programu:

akademicky zaměřený

Bakalářský studijní program je na Fakultě chemické VUT v Brně koncipován tak, aby absolventi byli schopni nabýt potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností využitelných při kontrole a vyhodnocení základních parametrů chemických technologií.Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru technické chemie, rozšířené do směru technologií spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost.
Klíčové výsledky učení:
Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci. Důraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu).
Profesní profil absolventů s příklady:
Není specifikováno.
Přístup k dalšímu vzdělávání:
Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.
Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování: Zkušební řád
Požadavky pro úspěšné absolvování: Získání kreditů ve skladbě předepsané studijním plánem, Bakalářská práce, státní závěrečná zkouška
Forma studia: kombinované studium
Garant programu: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Koordinátor ECTS: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.
Obory (struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů):
Roč. Obor Struktura kurzů
č. Zkr. Název (zaměření) Pov. Vol. Cel.
Pov.
Vol.
1BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí 60060
1BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů 60060
1BKCO_SCHSpotřební chemie 60060
2BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí 60060
2BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů 60060
2BKCO_SCHSpotřební chemie 53760
3BKCO_CHTOZPChemie a technologie ochrany životního prostředí 431760
3BKCO_CHMChemie, technologie a vlastnosti materiálů 431760
3BKCO_SCHSpotřební chemie 392160