• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Chemie

Kód předmětu: FSI-1CH
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: povinný
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 1
Semestr: zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Základní poznatky z chemie obecné, anorganické a organické
pro potřeby navazujících předmětů materiálového inženýrství
a dalších vědních disciplín.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní chemické znalosti v rozsahu odpovídající výuce na střední technické škole.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí z obecné, anorganické, fyzikální a organické chemie, potřebné pro pochopení souvislostí mezi strukturou a vlastnostmi látek. Současně poskytuje základy chemické termodynamiky, kinetiky, elektrochemie a výběr významných chemických výrob a zpracování surovin.
Doporučená nebo povinná literatura:
J.E.Bredy,J.R.Holum: Chemistry. The Study of Matter and Its Changes, , 0
Brandštetr J. a kol.: Chemie-pro studium na FS VUT, , 0
Jiří Vacík a kol.: Přehled středoškolské chemie, , 0
L.Kosina, V.Šrámek: Chemie, , 0
P.Silný, B.Brestenská: Prehlad chémie, Vol.1.,2., , 0
L.Kosina, V.Šrámek: Chemické výpočty a reakce, , 0
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je zakončen písemnou zkouškou.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Hmota a energie. Prvky, sloučeniny; základní chemické zákony.
Složení a struktura chemických látek. Atomy, molekuly, ionty.
Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí.
Energetika chemických reakcí. Základy termodynamiky.
Skupenské stavy. Plyny, kapaliny, pevné látky.
Disperzní soustavy. Roztoky.
Základy elektrochemie. Zdroje elektrického proudu. Koroze.
Vybrané kapitoly z anorganické chemie.Významné chemické výroby.
Prvky nekovové, kovové. Přehled vlastností, výroby a využití kovů.
Vybrané kapitoly z organické chemie.
Výroba, vlastnosti a použití plastů a kompozitních materiálů.
Chemie a životní prostředí.
Cíl:
Získání základních poznatků z oblastí chemických věd pro jejich další využití a rozvíjení
v materiálovém inženýrství procesním inženýrství a dalších vědních disciplínách.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Účast na přednáškách je doporučená.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška: 26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor: Ing. Eva Bartoníčková, Ph.D.
doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D.
Ing. Jan Koplík, Ph.D.
doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.
Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.
Osnova: 1. Úvod do studia chemie
2. Klasifikace látek, prvky, sloučeniny, základní
chemické zákony
3. Složení a struktura chemických látek
4. Kvalitativní a kvantitativní stránka chemických reakcí
5. Skupenské stavy
6. Disperzní soustavy
7. Základy elektrochemie
8. Vybrané kapitoly z anorganické chemie
9. Prvky nekovové, kovové. Přehled vlastností, výroby a
využití kovů
10.Vybrané kapitoly z organické chemie
11.Výroba, vlastnosti a použití plastů a kompozitních
materiálů
12.Chemie a životní prostředí

eLearning: aktuální otevřený kurz

Zařazení předmětu ve studijních programech