• Události
  • Sem patřím
  • Centrum sportovních aktivit VUT v Brně
  • Výzkumná centra

  • Pravděpodobně máte vypnutý JavaScript. Některé funkce portálu nebudou funkční.

Detail předmětu

Statistický software

Kód předmětu: FSI-0SS
Akademický rok: 2017/2018
Typ předmětu: volitelný (nepovinný)
Typ studia: bakalářský (první cyklus)
Ročník: 2, 3
Semestr: letní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Získání představy o tom, co by měl statistický software obsahovat. Základy ovládání programového systému Statgraphics a Statistica. Schopnost používat statistické analytické nástroje v běžných tabulkových procesorech. Lepší pochopení látky probírané v předmětu Matematika IV. Znalost základních postupů při zpracování pozorovaných dat. Dovednost interpretace výsledků získaných při statistickém zpracování dat.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Základní metody popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět je určen zejména jako počítačová podpora k předmětu Matematika IV. Kurs je zaměřen na seznámení se statistickými systémy Statgraphics a Statistica, a statistickými funkcemi softwaru Excel, které se používají ve výuce a výzkumu odborných ústavů fakulty. Studenti mohou využít získané poznatky při řešení semestrálních a diplomových prácí.
Doporučená nebo povinná literatura:
Manuály software Statistica 7.0.
Karpíšek, Z.: Matematika IV. Statistika a pravděpodobnost. Brno : FSI VUT v CERM, 2003.
Karpíšek, Z. - Popela, P. - Bednář, J.: Statistika a pravděpodobnost. Učební pomůcka - studijní opora pro kombinované studium. Brno : FSI VUT v CERM Brno, 2002.
Manuály software Statgraphics for Windows.
StatSoft, Inc.: Electronic Statistics Textbook. http://www.statsoft.com/, 2005.
Anděl, J.: Statistické metody. Praha : Matfyzpress, 1993.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.
Způsob a kritéria hodnocení:
Průběžná aktivní práce ve cvičení.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Není specifikováno.
Cíl:
Seznámení studentů s programy Statgraphics, Statistica a Excel, které slouží jako nástroj pro statistické a pravděpodobnostní výpočty. Studenti se naučí používat tyto softwary v rozsahu, který odpovídá látce probírané v souběžném předmětu Matematika IV a mohou provést výpočty potřebné k vypracování semestrální práce pro tento předmět.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Cvičení je kontrolované a o náhradě zameškané výuky rozhoduje učitel cvičení.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení s poč. podporou: 26 hod., povinná
Vyučující / Lektor: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
Osnova: 1. Informace o statistickém softwaru Statgraphics a Statistica.
2. Informace o tabulkovém procesoru Excel.
3. Struktura datových souborů. Zobrazení a výstup dat.
4. Vytváření a editace datových souborů.
5. Popisná statistika. Prezentace výsledků.
6. Zpracování první části semestrální práce.
7. Základní typy rozdělení náhodných veličin.
8. Generování náhodných čísel. Příklady z předmětu Matematika IV.
9. Operace s proměnnými. Operace se soubory. Import a export dat.
10. Bodové a intervalové odhady.
11. Testování statistických hypotéz.
12. Ukázky aplikací.
13. Dokončení výpočtů k semestrální práci.

Zařazení předmětu ve studijních programech